Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilati Kanunu (4947)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU

Kanun Numarası : 4947
Kabul Tarihi : 16.07.2003
Yayımlandığı R. Gazete : 24.07.2003- 25178
 
 
 
BİRİNCİ KISIM
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar ve Kuruluş
 
Amaç
Madde 1. -
Bu Kanunun amacı; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonu ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, malî hareketlerini ve çalışmalarının kuruluş amaçlarına uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak üzere idarî ve malî bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, genel bütçeye dahil Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 2. - Bu Kanunda geçen;
Bu Kanunda geçen;
Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu,
Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
Kurul : Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu,
Başkan : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

İfade eder.

Sosyal Güvenlik Kurumu, görevleri ve ilgili kuruluşları
Madde 3. - Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından oluşur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından oluşur.

Sosyal Güvenlik Kurumu; sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması  ve  geliştirilmesi  ile  ilgili  çalışmalar  yapmak,  yabancı  ülkelerle  yapılacak   sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek ve sonuçlandırmak, ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu ve bu kuruluşların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, malî hareketlerini ve çalışmalarının kuruluş amaçlarına uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir.

Kurumun ilgili kuruluşları şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı.
b) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü.
c) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.

Kurum, gerektiğinde Bakanlık veya ilgili kuruluşlarının ana hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri ve danışma birimlerinden yararlanır.

Başkanlığın teşkilât şeması Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri
Madde 4. – Kurul; Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, İçişleri, Maliye, Sağlık bakanları ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilâtı müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Devlet bakanları tarafından görevlendirilecek en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, en çok üyeye sahip olan iki işçi emeklileri derneğinden, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden seçilecek birer temsilciden oluşur.
Kurul; Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, İçişleri, Maliye, Sağlık bakanları ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilâtı müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Devlet bakanları tarafından görevlendirilecek en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, en çok üyeye sahip olan iki işçi emeklileri derneğinden, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden seçilecek birer temsilciden oluşur.

Kurul, sosyal güvenlik politikalarını belirler ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli tedbirleri kararlaştırır.

Kurul, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanır.

Kurulun sekretarya işleri, Kurum tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usul ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve görevleri
Madde 5. - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir Başkan, iki Başkan yardımcısı ve dört daire başkanlığından oluşur.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir Başkan, iki Başkan yardımcısı ve dört daire başkanlığından oluşur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu ve bu kuruluşların  sosyal  güvenlik  alanındaki  uygulamalarında  norm  ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, malî işlemlerini ve tablolarını izlemek ve dört ayda bir kamuoyuna açıklamak, ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek ve sonuçlandırmak ve 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci Maddesi kapsamındaki sandıklarla ilgili işlemleri yapmakla görevlidir.

Ana hizmet birimleri
Madde 6. - a) Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı
a) Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı

Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşların istatistiki veri ve bilgilerini değerlendirmek ve düzenli olarak dört ayda bir kamuoyuna açıklanmak üzere hazırlık yapmak, malî işlemlerini ve tablolarını izlemek, aktüeryal hesaplarını incelemek, gerekli raporları Bakana sunmak üzere hazırlamak, ilgili kuruluşlar arasında ortak veri tabanı oluşturulmasına ilişkin gerekli çalışmaları ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir.

b) Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı; sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli hazırlık ve çalışmaları yürütmek, sosyal güvenlik politikasının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir.

c) Koordinasyon Daire Başkanlığı

Koordinasyon Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak tedbirleri araştırmak, ortak hedef ve amaçlara yönelik projeleri belirleyerek bunlar arasında uyum ve birlikteliği sağlayacak tedbirleri almak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci Maddesi kapsamındaki sandıklarla ilgili olarak Bakanlığa verilen görevleri yapmak, sigorta uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlayacak çalışmaları ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir.

Yardımcı hizmet birimi
Madde 7. - Personel ve İdarî İşler Daire Başkanlığı
Personel ve İdarî İşler Daire Başkanlığı

Personel ve İdarî İşler Daire Başkanlığı; Kurumun personel ve eğitim işlerini yürütmek, Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personelin atama, eğitim, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, ilgili kuruluşların personel sistemlerinin geliştirilmesine, norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak, ilgili kuruluşların kapsamında olanlara hizmet sunumunun daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için araştırmalar yaparak sonuçlarını değerlendirip tekliflerde bulunmak, Kurulun sekretaryasını yürütmek ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Personel ve Atama
 
Personel ve atama
Madde 8. -
Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde ilgili kuruluşların personeli Kurumda görevlendirilebilir.

Başkan, Başkan yardımcıları müşterek kararname ile; daire başkanları ile diğer personel ise Başkan tarafından atanır. Başkan, Başkan Yardımcısı ve daire başkanı olarak atanacaklarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır.

Kurum, sosyal güvenlik uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar sosyal güvenlik uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Madde 9. - Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
 
İKİNCİ KISIM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve
Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler
 
Madde 10. - 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.

Madde 11. - 3146 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. - Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 12. - 3146 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,
n) Bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,
Madde 13. - 3146 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlar ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarından meydana gelir.

Madde 14. - 3146 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Madde 15. - 3146 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin (c) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü", aynı Maddenin (d) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (4) numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve aynı cetvelin "Yardımcı Birimler" bölümüne "5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" eklenmiştir.
3146 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin (c) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü", aynı Maddenin (d) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (4) numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve aynı cetvelin "Yardımcı Birimler" bölümüne "5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" eklenmiştir.

Bakanlık teşkilât şeması Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Madde 16. - 3146 sayılı Kanunun 11 inci Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 11 inci Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Madde 11.- Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının; yurt dışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çalıştıkları ülkelerde ve yurda dönüşlerinde karşılaştıkları meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Yurt dışı istihdamını takip etmek, yurt dışında Türk işgücünün istihdamı yönünde araştırma ve çalışmalar yapmak, yaptırmak ve istisna akdi ile işgücü anlaşmalarını hazırlamak, bu anlaşmaların yurt dışındaki uygulamasını takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek.

c) Bakanlık yurt dışı kadrolarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, yurt dışı birimleri vasıtasıyla sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını takip etmek, uygulamada koordinasyonu sağlamak.

d) Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazışmaları yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek.

e) Karma ekonomik komisyonlar için Bakanlık görüşlerini belirlemek.

f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kullanıma sunmak.

g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarınca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek.

h) Bakanlık, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarınca yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol işlerini yürütmek.

i) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında sağlanacak koordinasyonun usul ve esasları bir yönetmelik ile belirlenir.

Madde 17. - 3146 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Madde 12. - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.
b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.
e) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek.
f) Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalâtını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.
g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.
h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.
i) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.
j) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi bölge laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.
k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi bölge laboratuvarlarının çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.

Madde 18. - 3146 sayılı Kanunun 14 üncü Maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 14 üncü Maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

Madde 19. - 3146 sayılı Kanunun 15 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 15 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15. - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak.
b) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek,
c) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.
d) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak.
e) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak.
f) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
g) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek.
h) Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

İş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzük ile düzenlenir.

Madde 20. - 3146 sayılı Kanunun 20 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 20 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı.
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı.
c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.
d) Savunma Sekreterliği.
e) Özel Kalem Müdürlüğü.

Madde 21. - 3146 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Madde eklenmiştir.
3146 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Madde eklenmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Madde 22/A. - Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının tüm hizmet ve işlemlerinin, hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak.
c) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak.
d) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
e) Bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalışma ve işlemleri yapmak.
f) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanması ve yayına hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak.
g) Bağlı ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak.
h) Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her çeşit elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarını belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli görülen hallerde bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak.
i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Madde 22. - 3146 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir.
3146 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir.

Çalışma Meclisi;

Bakanın veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilciden,

 Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,

 İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,

Meydana gelir.

Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır.

Madde 23. - 3146 sayılı Kanunun 29 uncu Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
3146 sayılı Kanunun 29 uncu Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, yurt dışında görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olup, yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdür ya da daha üst görevlerde bulunanlar bu görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ile belirlenen esaslar dahilinde ataşe yardımcısı, ataşe, müşavir yardımcısı veya müşavir unvanlarıyla atanabilirler. Yurt dışı görev süresi dört yıldır. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Madde 24. - 3146 sayılı Kanunun 30 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 30 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı.
2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi.
3) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı.

Madde 25. - 3146 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3146 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlık bağlı kuruluşları ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 26. - 3146 sayılı Kanuna 36 ncı Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Madde başlığıyla birlikte eklenmiştir.
3146 sayılı Kanuna 36 ncı Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Madde başlığıyla birlikte eklenmiştir.

Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar

Madde 36/A. - Bakanlık merkez teşkilâtında, çalışma uzmanı ve yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı, merkez ve taşra teşkilâtında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Madde 27. - 3146 sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Maddenin sonuna iki fıkra eklenmiştir.
3146 sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Maddenin sonuna iki fıkra eklenmiştir.

Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak hazırlanacak bir yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir. Döner sermaye kuruluşlarının her birinin kuruluş sermayesi üçyüzmilyar Türk Lirasıdır. Döner sermaye işletmeleri kamu tüzel kişiliğini haizdir.

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hayati tehlike arz eden konularda 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tabi değildir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren mal ve hizmetler ile ticarî malların satışından elde edilecek brüt kârın, kurumlar vergisi ayrıldıktan sonra kalan kısmının en çok % 30’ u fiilen çalışan ve işletme kârının artışına katkıda bulunan personele; hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dağıtılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi döner sermaye gelirlerinin brüt tutarının % 30’u Bakanlıkça açılacak bir hesaba yatırılır. Bu hesaptan Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan kadrolu personele ek ödeme yapılır. Ek ödemenin miktarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 150’sini geçemez. Ek ödeme, görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü gibi kriterler esas alınarak belirlenir.

Madde 28. - 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.
3146 sayılı Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.

EK Madde 1. - A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının personeli Bakanlıkta görevlendirilebilir.

B) Bakanlıkça bu Kanuna göre yapılacak işlemler, internet de dahil her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Madde 29. - 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.
3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 9. - A) Yurt dışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olanlardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında çalışan personel ile bu sınavlarda başarılı olmuş ve halen yurt dışında görev yapan personel, son iki yıl içinde olumlu sicil almış olmak koşuluyla yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığına hak kazanırlar.
B) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile Sosyal Güvenlik Kurumunda ihdas edilen daire başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılır.

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin hukukî varlığı en geç iki yıl içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kurulmasıyla sona erer, aynî ve nakdî mal varlığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi"ne intikal eder.

D) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü,Genel Müdür Yardımcısı (Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü), Daire Başkanı (Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü) kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları  aylık,  ek  gösterge,  her  türlü  zam  ve  tazminatları  ile  diğer  malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Bakanlıkça açılacak ilk çalışma uzman yardımcılığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybeder.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi
Teşkilât Kanunu ile İlgili Değişiklikler
 
Madde 30. - 27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanununun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilât Kanunu" ve bu Kanunda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu", "Çalışma Vekaleti" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı", "Çalışma Vekili" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı", "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Eğitim Merkezi" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Öğretmenler Kurulu" ibaresi "Danışma Kurulu", "Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı" ve "Eğitim Merkezi Müdür Muavini" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.

Madde 31. - 7460 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7460 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. - Bu Kanunun amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 32. - 7460 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7460 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak;

Madde 33. - 7460 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7460 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8.- Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Başkan,  Çalışma Genel  Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Eğitim ve Araştırma Merkezinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 34. - 7460 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7460 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9. - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirmek.
c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek.
d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak.

Madde 35. - 7460 sayılı Kanunun 12 nci Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
7460 sayılı Kanunun 12 nci Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartlara sahip, merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Madde 36. - 7460 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.
7460 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 3. - A) Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Eğitim ve Araştırma Merkezince açılacak ilk çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler
BİRİNCİ BÖLÜM
Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler
 
Madde 37. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı Maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendine "Özürlüler Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları"; "Özürlüler Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına",

b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci Maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin;

1- (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları",
2- (i) alt bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları",

c) (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (1/c) bendine "Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (1/d) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı", (1/h) bendine, "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları",

d) (II) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (2) numaralı bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", "Üniversite Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı",

e) (IV) Sayılı Makam Tazminatı cetvelinin 3 üncü sırasına "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmâl ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendine "Kurum Başkanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi",

İbareleri eklenmiş ve (II) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (5) numaralı bendinde yer alan,"Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü " ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler
 
Madde 38. - 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

l) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak başkanlık şeklinde teşkilâtlandırılabilir.

Madde 39. - 3046 sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3046 sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılmaları esastır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili Değişiklikler
 
Madde 40. - a) Bu Kanuna ekli (1) sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek,  190 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnameye  ekli  (I)  sayılı  cetvelin  Çalışma  ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden çıkarılmıştır.

b) Ekli (3) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

c) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde geçen "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" olarak, "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" olarak değiştirilmiş ve ekli (4) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bölümüne eklenmiş, ekli (5) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerden çıkarılmıştır.
 
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Madde 41. - a) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun; 8 inci Maddesinin (b) bendi, 10 uncu Maddesi, 40 ıncı Maddesinin ikinci fıkrası ile anılan Kanuna ekli "1 Sayılı Cetvel" de Bakanlığın ana hizmet birimleri arasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü" ibaresi,

b) 27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanununun 4 üncü Maddesi, 6 ncı Maddesinin (c) ve (d) bentleri, 11 inci Maddesinin ikinci fıkrası ile bu Kanunda geçen "öğretmen" ve "öğretmen yardımcıları" ibareleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 25.6.2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olup,” ibaresi, “Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşu olup,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 2451 sayılı Kanunun (2) sayılı cetvelinde yer alan “Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 1. - A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlık Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyalar, bilgisayar kayıtları ve diğer dokümanlar Kuruma devredilmiş sayılır.
A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlık Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyalar, bilgisayar kayıtları ve diğer dokümanlar Kuruma devredilmiş sayılır.

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık veya ilgili kuruluşlarda en az beş yıl fiili hizmeti  bulunan  ve  eğitim  durumları  ile diğer koşulları uygun personel, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla, Kurumca açılacak ilk sosyal güvenlik uzman yardımcılığı yarışma sınavına girebilir. Açılacak ilk yarışma sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

C) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce atanmış bulunan Baş İş Müfettişleri ve İş Müfettişleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kararname ile atanmış sayılırlar.

Yürürlük
Madde 42. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 43.
- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
EK-1 SAYILI CETVEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 
Başkan         Başkan Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri Yardımcı Birim
Başkan         Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı 1.Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı
    2.Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı  
    3.Koordinasyon Daire Başkanlığı  
 
NOT: TEŞKİLAT ŞEMASI, SIRA SAYISI 222’DE YER ALMAKTADIR.
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU      : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI   : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
SINIFI UNVANI K/D ADEDİ
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 1 1
GİH Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü 1 1
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müd.Yrd. 1 3
GİH Bilgi İşlem Daire Başkanı 1 1
GİH Daire Başkanı 1 6
GİH Şube Müdürü 1 19
GİH Şube Müdürü 2 2
GİH Şube Müdürü 3 1
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 5 5
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 6 5
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd. 8 15
GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 1 4
GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 2 5
GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 3 8
GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı 4 8
GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yrd. 7 5
GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yrd. 8 5
GİH Çalışma Uzmanı 6 5
GİH Çalışma Uzman Yardımcısı 8 5
GİH Mütercim 7 2
GİH Programcı 7 1
GİH Şef 3 8
GİH Şef 4 1
GİH Şef 5 1
GİH Memur 5 6
GİH Memur 6 6
GİH Memur 7 8
GİH Memur 8 9
GİH Memur 9 1
GİH Memur 10 5
GİH Memur 11 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 4
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 4
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 10 2
SHS Uzman Tabip 1 5
SHS Tabip 3 1
SHS Tabip 5 4
THS Mühendis 5 1
THS İstatistikçi 7 1
    TOPLAM 177

(1)(1)   SAYILI LİSTE
KURUMU       : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI    : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI K/D ADEDİ
GİH Şef 4 4
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 5 8
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 6 7
GİH İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd. 8 16
GİH Ayniyat Memuru 6 1
GİH Mutemet 5 1
GİH Veznedar 5 1
    TOPLAM 38

(2) SAYILI LİSTE
KURUMU       : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI    : MERKEZ

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN
SINIFI UNVANI K/D ADEDİ
GİH Sosyal Güvenlik Krl. Genel Müdürü 1 1
GİH Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü 1 1
GİH Genel Müdür Yrd. 1 2
GİH İşçi Sağlığı Daire Başkanı 1 1
GİH Daire Başkanı 1 5
GİH Memur 5 10
GİH Memur 7 14
GİH Memur 8 16
GİH Memur 9 13
GİH Memur 10 21
GİH Memur 11 2
GİH Memur 12 1
GİH Daktilograf 5 2
GİH Daktilograf 9 2
GİH Daktilograf 10 15
GİH Daktilograf 11 3
GİH Sekreter 7 2
GİH Sekreter 8 1
GİH Sekreter 9 2
GİH Sekreter 10 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 11 1
GİH Şoför 7 2
GİH Şoför 10 1
GİH Şoför 11 6
GİH Şoför 12 3
GİH Şoför 13 6
YHS Hizmetli 5 4
YHS Hizmetli 6 1
YHS Hizmetli 7 1
YHS Hizmetli 8 4
YHS Hizmetli 9 9
YHS Hizmetli 10 4
YHS Hizmetli 12 7
YHS Bekçi 7 2
YHS Dağıtıcı 5 3
    TOPLAM 177

(2) SAYILI LİSTE
KURUMU      : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI    : TAŞRA

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN

SINIFI UNVANI K/D ADEDİ
GİH Mütercim 4 1
GİH Mütercim 5 1
GİH Memur 8 6
GİH Memur 9 6
GİH Memur 10 3
GİH Memur 11 10
GİH Santral Memuru 9 1
GİH Daktilograf 9 2
GİH Daktilograf 10 2
GİH Daktilograf 11 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1
GİH Şoför 5 1
GİH Şoför 8 1
THS Teknik Ressam 7 1
YHS Hizmetli 5 1
    TOPLAM 38

(3) SAYILI LİSTE
KURUMU       : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI    : MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI K/D ADEDİ
GİH Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 1 1
GİH Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yrd. 1 2
GİH Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı 1 1
GİH Sosyal Güvenlik Söz.Daire Başkanı 1 1
GİH Koordinasyon Daire Başkanı 1 1
GİH Personel ve İdari İşl.Dai.Bşk. 1 1
GİH Şube Müdürü 1 8
GİH Sosyal Güvenlik Uzmanı 4 3
GİH Sosyal Güvenlik Uzmanı 5 7
GİH Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 6 2
GİH Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 7 8
GİH Programcı 5 2
GİH Şef 3 3
GİH Şef 4 1
GİH Şef 5 1
GİH Memur 5 5
GİH Memur 6 2
GİH Memur 7 1
GİH Memur 8 3
GİH Memur 9 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 10 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 3
THS İstatistikçi 3 1
THS İstatistikçi 7 1
    TOPLAM 61

(4) SAYILI LİSTE
KURUMU         : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MER.BŞK.
TEŞKİLATI      : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI K/D ADEDİ
GİH Çal.ve Sos.Güv.Eğt.ve Arş.Mrk.Bşk. 1 1
GİH Çal.ve Sos.Güv.Eğt.ve Arş.Mrk.Bşk.Yrd. 1 2
GİH Eğt.ve Arş.Mrk.Eğt.Uzmanı 5 5
GİH Eğt.ve Arş.Mrk.Eğt.Uzmanı 6 5
GİH Eğt.ve Arş.Mrk.Eğt.Uzman Yrd. 7            10
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1
YHS Kaloriferci 12 1
    TOPLAM 25

(5) SAYILI LİSTE
KURUMU       : YAKIN VE ORTA-DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ
TEŞKİLATI    : MERKEZ

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN
SINIFI UNVANI K/D ADEDİ
GİH Yakın ve Orta-Doğu Çal.Eğit.Merk.Müd. 1 1
GİH Yakın ve Orta-Doğu Çal.Eğit.Merk.Müd.Yrd. 1 1
GİH Uzman 1 2
GİH Uzman 2 2
GİH Uzman 3 1
GİH Mütercim 2 1
GİH Mütercim 3 2
GİH Mütercim 4 1
GİH Kütüphaneci 6 1
GİH Memur 5 1
GİH Memur 6 2
GİH Sekreter 9 1
GİH Daktilograf 7 1
GİH Daktilofraf 10 2
GİH Daktilograf 11 2
GİH Daktilograf 12 1
GİH Şoför 7 1
THS Teknisyen 5 1
THS Teknik Ressam 6 1
    TOPLAM 25
 
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı