1999/1
 
DAMGA VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 1999/1
Tarih 14/04/1999
Sayı B.07.0.GEL.0.62/6228-1210
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI :B.07.0.GEL.0.62/6228-1210 ANKARA
KONU :
DAMGA VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 1999/1


......................VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

Bilindiği üzere, 10.12.1988 gün ve 20015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ve yayımı tarihinde 2 Seri No.lu Tebliğ hükümlerini yürürlükten kaldıran 4 Seri No.lu İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ 27.12.1998 gün ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözü edilen 4 Seri No.lu Tebliğin bazı maddeleri ile ilgili olarak uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1) 4 Seri No.lu Tebliğ ile kapsama yeni alınan hususlar için istisnalar tebliğin yayımından sonra yapılacak iş ve işlemlere uygulanacaktır.
2) 4 Seri No.lu Tebliğin "2.Tebliğ Hakkında Genel Açıklama" başlıklı bölümünün 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde orta ve uzun vadeli krediler ile ayni kredilere ilişkin olarak yapılan tanımlamalar yatırım kredileri ile ilgili olup, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılan kredileri kapsamamaktadır. Dolayısıyla ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılan kredilerde istisna için orta ve uzun vadeli olmaları şartı aranılmayacaktır.
3) İşlemleri istisna uygulamasına tabi tutulacak olan nakdi, gayrinakdi ve ayni kredilerin toplamı, teşvik belgesinde yer alan taahhüt veya yabancı kaynak tutarını geçemeyecektir.

Ancak, kredi işlemlerinde istisna uygulaması açısından aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulacaktır.

a) Nakdi veya ayni kredilerden yalnızca birinin kullanımının söz konusu olduğu hallerde kullanılan bu kredinin toplamının teşvik belgesinde yer alan, taahhüt veya kullanılacak yabancı kaynak tutarını aşıp aşmadığı açısından karşılaştırma yapılacaktır.

Nakdi veya ayni krediye bağlı olarak ortaya çıkan gayrinakdi krediler ise, teminat niteliğinde kabul edilecek ve önceden olduğu gibi herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, istisnadan yararlanabilecektir.

b) Bir teşvik belgesine bağlı olarak ve aynı belge kapsamında nakdi ve ayni kredinin birlikte kullanımının söz konusu olduğu hallerde istisna tutarının hesabında nakdi ve ayni kredilerin toplamından hareket edilecektir. Krediler toplamının teşvik belgesinde öngörülen taahhüt veya yabancı kaynak ihtiyacını aşan kısmına ait işlemler için istisna söz konusu olmayacaktır.

Ayni ve nakdi kredilere bağlı olarak ortaya çıkacak gayrinakdi krediler teminat olarak kabul edilecektir.

Ancak temin olunan ayni kredilere karşılık bankalarca açılacak akreditifler, niteliklerine bakılmaksızın 4 Seri No.lu Tebliğin 5.2.2. numaralı maddesi çerçevesinde damga vergisi ve harç istisnasından yararlanamayacaktır.

c) Teşvik belgesi kapsamında nakdi veya ayni herhangi bir kredi kullanılmadığı halde, belgede kayıtlı işle ilgili olarak ortaya çıkabilecek ve gayrinakdi kredi tanımına girecek işlemlerde münhasıran gayrinakdi bir kredi kullanıldığı kabul edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı