2003/1

Tarih 13/06/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.70/7033-25546
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.GEL.0.70/7033-25546
VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2003/1
 
...................................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

19 Haziran 2001 tarih ve 24437 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği gereğince vergi kimlik numarası almak zorunda olan kişilere, vergi kimlik numarası verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

A- VERGİ KİMLİK NUMARASI VERİLEBİLMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER

1- Gerçek Kişiler:

Türk vatandaşı olan gerçek kişilere nüfus cüzdanlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılara pasaportlarının, noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte, herhangi bir vergi dairesine (yabancıların adreslerinin de bulunduğu bir dilekçe ile) müracaat etmeleri halinde yetki alanına girip girmediğine bakılmaksızın vergi kimlik numarası verilecektir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile yabancılara, yukarıdaki belgelere ek olarak, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan faaliyet ruhsatının, serbest bölge müdürlüklerince yada noterce tasdikli bir örneği ile birlikte, serbest bölgenin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi kimlik numarası verilecektir.

11.02.1964 tarih ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 07.06.1995 tarih ve 4112 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesi gereğince, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler vergi kimlik numarası almak için adreslerinin de bulunduğu bir dilekçe ekinde "4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" nin (Pembe Kart) noter onaylı örneği yada vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte,

Mülteci statüsünde bulunan kişiler, adreslerinin de bulunduğu bir dilekçe ile ikamet tezkeresinin noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte,

herhangi bir vergi dairesine müracaat etmeleri halinde kendilerine vergi kimlik numarası verilecektir.

Yurt dışından müracaat ederek, potansiyel vergi kimlik numarası almak isteyen Türk vatandaşları ile pembe kart sahipleri;

-Yurt dışında yerleşik bulunan, bulundukları ülkede çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğundan onaylı nüfus cüzdanı fotokopisini,

-Doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve yurt dışında yaşayan kişiler, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğundan onaylı pembe kartlarının fotokopisini,

kimlik ve adres bilgilerini içeren form (Ek-1) ile birlikte Ankara il Defterdarlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne posta ile göndermeleri halinde vergi dairesince kendilerine vergi kimlik numarası verilecek ve bu numara varsa faks yoksa posta ile başvuranların adreslerine gönderilecektir.

2- Tüzel Kişiler:

Vergi mükellefi olmayan tüzel kişilere; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve yılı ile merkezinin bulunduğu yeri belirten, tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile yetkili kişinin imzasını taşıyan dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde, VEDOP sicil işlemlerinden Tüzel Kişi, Potansiyel Mükellefiyet Tesisi ekranından, Şirket Türü "Diğer" bilgi girişi yapılarak potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

Dilekçeye;

-Derneklerde tüzüğün,

-Kooperatiflerde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, yeni kurulan kooperatiflerde ana sözleşme ve ticaret siciline müracaatına dair belge ile üst birliğe üye olduğuna dair yazının, (üst birliğe üye olduğuna dair belge ibraz edemeyen kooperatiflerin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edileceği tabiidir.)

-Okul aile birliklerinde kuruluşa ilişkin karar defterinin okul müdürü tarafından onaylı bir örneğinin,

-Cemiyetlerde nizamnamenin,

-Vakıflarda resmi senet veya vasiyetin,

-Okul kooperatiflerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenen S.S. okul kooperatifi ana sözleşmesinin okul müdürü tarafından onaylı bir örneğinin,

-Apartman yöneticiliklerinde, kuruluşa ilişkin karar defterinin noter onaylı bir örneğinin,

-Diğer tüzel kişiliklerde hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneğinin,

eklenmesi gerekmektedir.

Resmi kurum ve kuruluşlara, yetkilileri tarafından imzalı bir yazı ile herhangi bir vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi kimlik numarası verilecektir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüzel kişilere; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve yılı ile merkezinin bulunduğu yeri belirten tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile yetkili kişinin imzasını taşıyan dilekçe ekinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan faaliyet ruhsatının serbest bölge müdürlüklerince yada noterce tasdikli bir örneği ile birlikte, serbest bölgenin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi kimlik numarası verilecektir.

Serbest bölgelerde sadece faaliyet ruhsatı ile faaliyette bulunan ve herhangi bir şirket veya şube tescili olmayan yabancı firmalar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yerine kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini ibraz edeceklerdir.

Türkiye'de kurulmuş bir şirketin serbest bölgede şube açması halinde, şirkete ait vergi kimlik numarası kullanılacaktır.

B- SAHTE - ÇALINTI NÜFUS CÜZDANI İLE ALINAN VEYA KAYBOLAN YA DA ÇALINAN VERGİ KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN VERGİ KİMLİK NUMARALARI HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Vergi kimlik kartlarının kaybolması yada çalınması veya vergi kimlik numaralarının sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alınarak başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi amacıyla, Bakanlığımızca vergi kimlik numarasına tedbir konulması ve tasarruf yetkisinin kaldırılmasını sağlayan program değişikliği yapılmıştır.

Bakanlığımızca yapılan program değişiklikleri, vergi kimlik numarası sorgulama ekranında yapıldığından,

-Tasarruf yetkisi kaldırılan, vergi kimlik numarası ile işlem yapılmaması,

-Tedbir konulan, vergi kimlik numaralarının kontrolünün sağlanabilmesi,

için işlem yapılmadan önce mutlaka vergi kimlik numarası ile ilgili Sicil İşlemleri/Sorgulama/Merkez Sorgulama ekranından (Faks sunucu sistem ile işlem yapan vergi dairelerinde ise faks sunucu sistemden) mükelleflerin vergi kimlik numarası sorgulaması yapılacaktır.

Buna göre;

- Vergi kimlik numarasının sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alındığına dair mahkeme kararının Bakanlığımıza gönderilmesi üzerine, söz konusu vergi kimlik numarası ile vergi dairelerinde sicil işlemlerinin yapılmasının engellenmesi, tasarruf yetkisinin kaldırılması ve asıl şahsa yeni vergi kimlik numarası verilmesi,

- Vergi kimlik kartlarının kaybedildiği veya çalındığına dair gazete ilanı veya mahkeme kararının gönderilmesi üzerine, vergi kimlik numarasına tedbir konulması,

- Adli veya güvenlik makamlarınca, sahte nüfus cüzdanları ile vergi kimlik numarası alındığı yada yasalar gereği vergi kimlik numarasına tedbir konulması gerektiği bildirilen yazıların tasdikli birer örneklerinin Bakanlığımıza gönderilmesi üzerine, söz konusu vergi kimlik numarası ile vergi dairelerinde sicil işlemlerinin yapılmasının engellenmesi ve tasarruf yetkisinin kaldırılması

sağlanacaktır.

Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için vergi dairesince konunun derhal bir yazı ile Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Mahkeme kararı/gazete ilanı ibraz etmeyen mükelleflere söz konusu vergi kimlik numarasının sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alındığına dair mahkeme kararının (aslı veya mahkemece onaylı örneği), kaybolan veya çalınan vergi kimlik kartlarına dair gazete ilanı veya mahkeme kararının (aslı veya mahkemece onaylı örneği) ibraz edilmesi gerektiği bir yazı ile bildirilecektir. Mükellefler tarafından ibraz edilen belgelerin tasdikli birer örnekleri en geç (7) gün içinde Bakanlığımıza gönderilecektir.

Vergi kimlik kartının kaybolduğuna veya çalındığına dair gazete ilanı yada mahkeme kararı Bakanlığımıza geldiğinde vergi kimlik numarasına tedbir konulacaktır. Mükellefle ilgili sorgulama yapıldığında bilgisayar ekranında bu vergi kimlik numarasına tedbir konulduğu yönünde bir uyarı yer alacaktır. Vergi kimlik numarasına ilişkin işlemleri faks sunucu sistem aracılığı ile yapan vergi daireleri tarafından sorgulama yapılması halinde ise faks sunucu sistem mesajında bu vergi kimlik numarasına tedbir konulduğu yönünde bir uyarı yer alacaktır.

Vergi kimlik numarasına tedbir konulduğu yönünde bir uyarı olması halinde vergi dairesince bu vergi kimlik numarası ile herhangi bir işlem yapılmadan önce nüfus cüzdanı ve resimli ikinci bir kimlik ile nüfus bilgileri kontrol edilerek doğruluğu saptandıktan sonra işlem yapılacaktır.

Vergi kimlik numarasının sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alındığına dair mahkeme kararı yada adli ve güvenlik makamlarından alınan yazılar Bakanlığımıza geldiğinde vergi kimlik numarasının tasarruf yetkisi kaldırılacaktır. Mükellefle ilgili sorgulama yapıldığında bilgisayar ekranlarında bu vergi kimlik numarası üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırıldığı yönünde bir uyarı yer alacaktır. Vergi kimlik numarasına ilişkin işlemleri faks sunucu sistem aracılığı ile yapan vergi daireleri ise faks sunucu sistem mesajında bu vergi kimlik numarası üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırıldığı yönünde bir uyarı yer alacaktır.

Vergi kimlik numarası üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırıldığı yönünde bir uyarı olması halinde bu vergi kimlik numarası ile hiçbir işlem yapılmayacaktır.

C- DİĞER HUSUSLAR

Gerçek ve tüzel kişilerin daha önce alınmış vergi kimlik numarası mevcut ise, 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kapsamındaki işlemler için ayrıca vergi kimlik numarasının verilmeyeceği tabiidir.

Nüfus cüzdanında baba adı bulunmayanlar için baba adının "YOK", doğum yeri bulunmayanlar için "99901-Belirsiz" kodu girilerek vergi kimlik numarası verilecektir.

Yabancılara, nüfusa kayıtlı olduğu yer 99999 olarak kodlanıp, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve en az bir adres bilgi girişi yapılarak, diğer nüfus cüzdanı bilgileri aranmaksızın vergi kimlik numarası verilecektir. Pasaportlarında soy isimleri bulunmayan Irak, Çin, Doğu Türkistan v.b. şahısların üçüncü isim olarak yazılan dede isimleri soy isim olarak kullanılacaktır.

Mahkemelerce çeşitli yasalar gereği banka şubelerinde hesap açılması için kararlar verilmektedir. Mahkeme kararında tüm hak sahipleri adına ortak bir hesap açılması ve/veya bazı hak sahiplerinin vergi kimlik numaralarının tespit edilememesi halinde tüm hak sahipleri adına açılacak ortak hesap ile vergi kimlik numarası tespit edilemeyen hak sahipleri adına açılacak hesaplar, mahkeme kararında belirtilen dosya numarasından açılacaktır. Mahkemece hak sahibi veya sahiplerinin vergi kimlik numarasının tespit edilmiş olması halinde bu numaraların tespit ve kullanımı gerekmektedir. Ancak dosya numarasından açılmış hesapların hak sahipleri tarafından kullanılması (hesaptan ödeme veya başka bir hesaba havale yapılmak istenmesi v.b. işlemler) halinde, hak sahibinin vergi kimlik numarasının bu işlemlerin yapılmasından önce tespiti ve kullanımı gerekmektedir.

Vergi dairesi ve malmüdürlüklerinde vergi kimlik numarası verilmesine esas programlardaki ülke kodları yerine, gümrük idarelerince de kullanılan uluslararası standartlardaki ülke kodlarının kullanılması ile ilgili olarak gerekli program değişikliği yapılmış ve kullanıma açılmıştır.

Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamındaki vergi daireleri, sicil otomasyonunu kişisel bilgisayar aracılığı ile yapan vergi daireleri ve AS400 aracılığıyla vergi kimlik numarası veren vergi dairelerinin programlarında ülke kodları mevcut olup vergi daireleri seçimlerini program içinden yapabileceklerdir. Faks sunucu sistem aracılığı ile vergi kimlik numarası veren vergi daireleri ve malmüdürlükleri ise ülke kodu girişini yapabilmek için (Ek-2 deki) listeden yararlanacaklardır.

Vergi kimlik numarası almak üzere (A) bölümünde sayılan belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte müracaat edilmesi halinde, ilgili müdür yardımcısı veya görevlendirilecek servis şefi tarafından fotokopiler asılları ile karşılaştırılarak doğruluğu tespit edilip onaylandıktan sonra asılları geri verilecektir.

Gerçek kişiler için (G1), tüzel kişiler için (T1) formları doldurularak Tek Vergi Numarası Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde ilgililere imzalatılacak ve sorgulama yapıldıktan sonra merkezden vergi kimlik numarası alınacaktır.

Vergi daireleri, 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kapsamında vergi kimlik numarası verilenlere ait belgeleri gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar için ayrı ayrı açılacak klasörlerde tarih sırasına göre saklayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Bakan a.
EKLER : 

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı