Uygulama Sayı No: 2005/1
 
UYGULAMA İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2005/1
Tarih 04/03/2005
Sayı B.07.0.GEL.0.71/7100-115/010520
Kapsam  
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.71/7100-115/010520


UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO:2005/1

...............................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
 
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin İnternet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır.
 
Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda beyanname verilmesinin usul ve esasları belirlenmiş ve 15 Sıra Numaralı Sirkülerle de beyannameleri kendileri gönderebilecek mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir.
 
Bu defa, 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiş, ayrıca tam otomasyonlu olmayan vergi dairesi mükellefi olan ve aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarına kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi imkanı sağlanmıştır.
 
346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin uygulanmasına yönelik açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
I- Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu Getirilen Beyannameler
 
346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine, yıllık gelir, kurumlar ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
 
Ayrıca özel tüketim, özel iletişim ve şans oyunları vergisi mükellefleri söz konusu vergilere ait beyannamelerini hiçbir şarta ve hadde bağlı olmaksızın elektronik ortamda gönderme mecburiyeti kapsamına alınmıştır.
 
346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeye göre söz konusu mükelleflerin;
 
a) 2004 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2005 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini,
 
b) 2004 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 15 Nisan 2005 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamelerini,
 
c) 2005 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamelerini,
 
d) 15-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (1) sayılı listeye ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerini,
 
e) 1-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (2/b), (3) ve (4) sayılı listelere ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerini,
 
f) Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Özel İletişim Vergisi Beyannamelerini,
 
g) Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 20 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Şans Oyunları Vergisi Beyannamelerini,
elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.
 
Diğer taraftan yukarıdaki dönemleri izleyen dönemlerde verilmesi gereken söz konusu beyannameler de elektronik ortamda gönderilecektir.
II- Beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Üzere Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Verilebilecek Mükellefler
 
340 Sıra Numaralı Vergi Usulu Kanunu Genel Tebliğinde ve 15 Sıra Numaralı Sirkülerde yer alan düzenlemelere göre;
 
1- 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre, aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler,
 
2- Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,
 
3- Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,
 
4- Katma Bütçeli İdareler,
 
5- İl Özel İdareleri,
 
6- Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,
 
7- Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
 
8- Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri,
 
9- Döner Sermayeli İşletmeler,
 
10- Özerk Kuruluşlar,
 
11- Diğer Kamu Kurumları,
 
12- Noterler,
 
340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ekindeki (EK-1) “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi” ile bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle beyannamelerini elektronik ortamda vergi dairesine kendileri de gönderebileceklerdir.
 
Buna göre söz konusu mükelleflerin, beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi aracılık yetkisi almış meslek mensupları (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler) vasıtasıyla da gönderebilmeleri mümkündür.
Yukarıda belirtilen mükellefler dışında kalan mükelleflere, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. Bu mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla göndereceklerdir.
III- Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu Getirilen Beyannamelerle İlgili Olarak Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler
 
Elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen yıllık gelir, kurumlar ve geçici vergi beyannamelerinin elden verilmesi halinde beyanname kabul masasında görevli memurlar, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki mali tablolardan 31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamının 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamının 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşıp aşmadıklarını kontrol edecektir. Yapılan kontrol sonucunda mali tablolarda yer alan aktif toplamı veya ciro toplamının (gayrisafi satış hasılat tutarının) 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen limitleri aştığının tespit edilmesi halinde beyannameyi getirene, beyannamenin elektronik ortamda verilmesinin zorunlu olduğu ve bu zorunluluğa uyulmaması halinde mükellef adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği hususunu hatırlatacaklardır. Bu hatırlatmaya rağmen beyannamelerin elden verilmesinde ısrar edilmesi üzerine beyanname kabul edilerek, düzenlenen tahakkuk fişi kendilerine verilecektir. Ayrıca, elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna uymadıkları için kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasına ilişkin ceza ihbarnamesi beyanname verilme dönemini izleyen ay içerisinde düzenlenecektir.
 
Birden çok işletmede ortaklığı bulunan gelir vergisi mükelleflerinin 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen hadleri aşıp aşmadığının kontrolünde aktif toplamı veya ciro tutarlarının (gayrisafi satış hasılat tutarının) toplamları esas alınacaktır.
 
Özel Tüketim, Özel İletişim ve Şans Oyunları Vergisi beyannamelerinin elden verilmek istenmesi halinde beyanname kabul masasında görevli memurlar beyannameyi getirene bu beyannamelerin elektronik ortamda verilmesinin zorunlu olduğunu, bu zorunluluğa uyulmaması halinde mükellef adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği hususunu hatırlatacaklardır. Bu hatırlatmaya rağmen beyannamelerin elden verilmesinde ısrar edilmesi üzerine beyanname kabul edilerek, düzenlenen tahakkuk fişi kendilerine verilecektir. Ayrıca, elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna uymadıkları için kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasına ilişkin ceza ihbarnamesi beyanname verilme dönemini izleyen ay içerisinde düzenlenecektir.
 
Gerek yukarıda belirtilen limitlerin aşılması, gerekse hiçbir limite bağlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen beyannamelerin, mükellefler tarafından posta vasıtasıyla gönderilmesi halinde, vergi dairesince beyannameler Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen şekilde işleme tabi tutulacaktır. Elektronik beyanname verme zorunluluğuna uymadıkları için kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasına ilişkin ceza ihbarnamesi beyanname verme dönemini izleyen ay içerisinde düzenlenecektir.
IV- Tam Otomasyonlu Olmayan Vergi Dairesi Mükellefi Olan ve Aracılık Yetkisi Almak İsteyen Meslek Mensuplarının Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Talebi Üzerine Yapılacak İşlemler
 
346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tam otomasyonlu olmayan vergi dairesine kayıtlı mükelleflerden aracılık yetkisi almak isteyenler için de kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi ve e-beyanname gönderme işlemine aracılık yapma imkanı sağlanmıştır.
 
Buna göre, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensubunca doldurulan 340 Sıra Numaralı Tebliğ ekindeki (EK:2) “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi”nin tam otomasyonlu olmayan vergi dairesince alınması üzerine, meslek mensubunun vergi dairesinde bulunan dosyasındaki bilgilerden 3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi almış meslek mensubu olup olmadığı araştırılacaktır. Meslek mensubunun 3568 sayılı Kanun kapsamında yetki belgesi almış olduğu dosyasından tespit edilemez ise meslek mensubundan, 3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi sahibi olduğunu bağlı bulunduğu meslek odasından alacağı bir yazı ile ibraz etmesi istenilecektir. Bu kontroller tamamlandıktan sonra meslek mensubunun kullanıcı kodu, parola ve şifre almasında bir sakınca bulunmadığına dair düzenlenecek bir üst yazı ile birlikte söz konusu taahhütname vergi dairesince Gelirler Genel Müdürlüğü’nün (0 312 342 22 59) veya (0 312 342 25 67) numaralı fakslarına gönderilecektir.
 
Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Merkezince aracılık yetkisi talep eden meslek mensupları için üretilen kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı zarf meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesine posta ile gönderilecektir. Postadan kapalı zarfları alan vergi dairelerince bu zarflar 340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde imza karşılığında meslek mensuplarına teslim edilecektir.
V- Diğer Hususlar
 
Elektronik beyanname gönderilmesi ile ilgili 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve bu İç Genelgede belirtilen hususlar hakkında vergi dairesi personeline gerekli eğitim verilecektir.
 
Ayrıca, 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilen beyannameler ve zorunluluğa uymayarak beyannamesini elden getiren veya posta vasıtasıyla gönderen mükelleflere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği hususunu ihtiva eden duyurular, vergi dairesinin mükellefler tarafından kolayca görülebilecek yerlerine asılacaktır.
 
Vergi daireleri danışma birimlerindeki görevli personel tarafından mükelleflere elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannameler ve bu zorunluluğa uyulmaması halinde uygulanacak cezalar hakkında bilgi verilecektir.
 
Hizmetin ifası ve mükelleflerin bilgilendirilmesinde, eksiksiz bir görev ve hizmet anlayışı ile sorunların çözümüne yardımcı olunacaktır.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
 
Bakan a.
Osman ARIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı