Karar No: 702
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
 
K U R U L  K A R A R I
 
Karar No      : 702                                                                                
Karar Tarihi : 24/3/2006
  
        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/3/2006 tarihli toplantısında,  Kurum hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için;

   1- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin 10 uncu fıkrasının (a) bendinde Başkanlığın görev ve yetkileri arasında yer alan; “Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak” hükmü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan; “İhtiyaç duyulması halinde, mevcut hizmet birimlerinin birleştirilmesine, genişletilmesine, kaldırılmasına, görev ve sorumluluklarının değiştirilmesine, yeni hizmet birimlerinin kurulmasına Kurul  Kararlarına istinaden Başkan yetkilidir.”hükmü uyarınca;

            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ile kurulan ana hizmet birimlerinden Finansman Dairesi Başkanlığı, Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı, danışma hizmet birimlerinden  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile yardımcı hizmet birimlerinden Yönetimi Geliştirme ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının kaldırılmasına ve bu hizmet birimlerinin yerine ana hizmet birimi olarak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı, yardımcı hizmet birimi olarak İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adı altında yeni hizmet birimlerinin kurulmasına ve bu birimlerin görev ve sorumluluklarının;

Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

   1) Kamu yararı kararı yerine geçmek üzere lüzum kararının alınması ve onaylanması için gerekli işlemleri yürütmek.

   2) 05/07/1994 tarih ve 94/5856 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan haritaları Harita Genel Komutanlığından temin etmek.

   3) Kamulaştırma kararı verilmesine esas olacak bilgi ve belgelerin hazırlanarak kamulaştırma kararının alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

   4) Kamulaştırma planlarını inceleyerek onaylanması işlemlerini yürütmek.

   5) 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda enerji projelerine ilişkin imar planlarının düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.

   6) 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri doğrultusunda enerji projeleri için gerekli taşınmaz malların meralık vasıflarının değiştirilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

   7) Kamulaştırma sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfusun ilgili Kamu Kurumları ile koordine edilerek iskan edilmelerini  sağlamak.

   8) 27/06/1995 tarih ve 85/9634 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli olması halinde mücavir taşınmaz malların kamulaştırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.

   9) Kamulaştırma kararı alınan taşınmaz malların ilgili tapu siciline kamulaştırma şerhi verilmesini sağlamak.
 
   10) Kamulaştırılacak taşınmaz mallara bedel takdir etmek, taşınmaz mal malikleri ile rızaen satın alma için pazarlık görüşmelerini yapmak, rızaen satın alma işlemlerinin gerçekleşmemesi halinde ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma davalarının açılmasını sağlamak, kamulaştırılacak taşınmaz malların kadastro görmeyen yerlerde bulunması halinde kamu mallarından olup olmadıklarını tespit etmek, uygulama zilyetlik tutanaklarını düzenlemek, kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmaz malların Hazine adına tescillerini sağlamak.

   11) Enerji projeleri için gerekli olan ve Maliye Hazinesine ait bulunan taşınmaz mallarla ilgili irtifak hakkı tesisi kararı verilmesine esas olacak bilgi ve belgeleri hazırlamak ve Kurul Kararı alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

   12) Enerji projeleri için gerekli olan ve Maliye Hazinesine ait bulunan taşınmaz mallarla ilgili kiralama yapılabilmesine esas olacak bilgi ve belgeleri hazırlamak ve Kurul Kararı alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

   13) Enerji projeleri için gerekli olan ve  Hazinenin dışındaki kamu kurum veya kuruluşlarına ait  taşınmaz malların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi hükümleri doğrultusunda temin edilmesi işlemlerini yürütmek.

   14) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Devrine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek tüzel kişilere Hazine taşınmaz mallarının bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili Kurum görüşünü oluşturmak.

   15) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre verilecek üretim lisanslarına derç edilecek inşaat öncesi termin sürelerini belirlemek.

   16) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
 
Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı,

   1)Ülkemizin uluslararası kuruluşlarla enerji piyasası alanındaki ilişkilerinden doğan ve Kuruma düşen sorumlulukların yerine getirilmesi ve koordinesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

   2)Enerji piyasasını ilgilendiren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,

   3)Kurum personelinin yurt dışı geçici görevlendirmelerine ilişkin gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek,

   4)Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarını yürütmek üzere ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,  
   5)Enerji piyasası alanında imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda, ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimleri ile Kurum hizmet birimlerine tavsiyelerde bulunmaya ve teknik yardım sağlamaya ilişkin çalışmaları yapmak,

   6)Kurumun görev alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonuna ilişkin işlemleri yürütmek,

   7)Tüketici haklarının korunmasını teminen, şikayet ve başvuruları inceleyerek sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

   8)Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin müşteri hizmetleri açısından sorunlarının tespiti ve çözümlenmesini sağlamaya ilişkin  çalışmaları yürütmek,

   9)Enerji piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,

   
10) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.  
 
İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

   1)Kurumun iş ve insangücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak

   2)Kurum personelinin atama, özlük, sicil, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,
 
   3)Kurum personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

   4)Kurum personelinin,  Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi,  bilgi ve  görgülerinin artırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin  gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek,

   5)Kurum personelinin kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeler, sağlanacak sosyal ve mali yardımlarla ilgili hususlarda incelemeler ve çalışmalar yapmak ve bu konularda Başkana bilgi vermek,

   6)Kurum iş akışının rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için, üstlenilen görevler ile bunların dağılımı ve kaynakların kullanılış şekil ve metotları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,

   7)Kurum organizasyon yapısını, her an en yüksek kalitede hizmet yürütülmesini sağlayacak düzeyde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve alınacak önlemler konusunda Başkanlığa bilgi vermek,   

   8)Kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek,
 
   9)Yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak,
 
   10)Kurum hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak etkin ve verimli hizmet üretimine katkıda bulunmak,

   11)Kurumun gider tahminlerini yapmak,

   12)Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esasları yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

   13)Kurum personelinin yurt içi geçici görevlendirmelerinde gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin  diğer işlemleri yürütmek,

   14)Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

   15)İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması veya satın alınması işlemlerini yürütmek,

   16)Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak,

   17)Kurum tarafından çıkarılacak yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

   18)Kurum personelinin ve ailesi fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

   19)Haberleşme, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

   20)Kurumun temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

   21)Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

   22)Kurum hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

   23)Kurum görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek,

   24)Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak,

   25)Kurumun internet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

   26)Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
   
   27) Kurumun gelir tahminlerini yapmak ve gider tahminleri ile birleştirerek  bütçesini hazırlayıp Başkana sunmak,

   28)İletim ek ücreti oranının belirlenmesi ve iletim ek ücreti tutarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından tahsili ile Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

   29)Tüzel kişiler tarafından lisanslarla ilgili işlemler ve sair işlemler karşılığında Kuruma ödenecek bedellerin belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak,

   30)Rekabeti sağlamak için iştirakler arası ilişkilerle ilgili standartlar ve kurallar oluşturmaya, uygulamaya ve gerektiğinde bu standartlara ilişkin piyasa faaliyetlerinde karşılıklı iştirak, işletme ve muhasebe konularında kısıtlamaları belirlemeye ilişkin faaliyetleri yürütmek,

   31)Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

   32)Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık  faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporun hazırlanarak ve en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar bilgi için Bakanlığa gönderilmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

   33) Lisans sahipleri için kabul görmüş muhasebe usulleri uyarınca mali raporlama standartları ve yönetim bilişim sistemlerinin belirlenmesine ve bunların uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak,

   34)Kurumun muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

   35)Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek,

   36)Kurumun gelir fazlasının süresi içerisinde Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

   37) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.    
olarak belirlenmesi konusunda Başkana yetki verilmesine ve bu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
 
karar verilmiştir. 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı