Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği İlk Hali
Yönetmelik
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Lisans Yönetmeliği
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
          Amaç
          Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara, Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
          Kapsam
          Madde 2 — Bu Yönetmelik; Kurumun, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamlarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile bildirim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.
          Dayanak
          Madde 3 — Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
          Tanımlar
          Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
          Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
          Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
          Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
          Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
          Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere, LPG’nin kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
          Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi hâlinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
          Dağıtım: LPG’nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,
          Depolama: LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,
          Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,
          Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini,
          Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
          Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini içeren raporu,
          İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini,
          İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
          Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirler arası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki bu yönetmelikle belirlenen asgarî mesafeyi,
          Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
          Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini,
          Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,
          Lisans: Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgeyi,
          LPG Tüpü imalâtı faaliyeti: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak imalâtı faaliyetini,
          LPG Tüpü muayene, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini,
          Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
          Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,
          Otogaz LPG faaliyeti: Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini,
          Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
          Rafinerici: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince rafinerici lisansı almış sermaye şirketini,
          Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
          Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini,
          Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
          Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
          Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
          Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idarî bölümler bütününden oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya karayolu araçlarını,
          Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticarî tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz işlemini,
          Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi
           ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans ve Lisans Gerektiren Faaliyetler
          Lisans
          Madde 5 — Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir.
          Piyasa faaliyetleri ve piyasa faaliyetlerinin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı ayrı lisans alınır. Lisanslarda tesise özgü bilgi ve hükümlere yer verilir.
          Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması hâlinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.
          Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır. Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır.
          Lisans gerektiren faaliyetler
          Madde 6 — Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir:
          a) LPG Dağıtıcı Lisansı
          b) LPG Taşıma Lisansı
          c) LPG Depolama Lisansı
          d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı
          e) LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
          f) LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı
          Tüplü LPG bayileri lisansa tabi değildir.
          Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması gereklidir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu, Gümrük Müsteşarlığınca ilân edilen ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra bu ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Başvurusu, Lisans Başvurularının İncelenmesi,
Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması
          Lisans başvurusu
          Madde 7 — LPG piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Ek-1’de yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" ve Ek-2’de yer alan "Taahhütname" ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları" uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Dilekçe ekleri, "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları", "Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği" ne uygun olarak hazırlanır. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi hâlinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.
          Lisans almak üzere;
          a) Türkiye’de yerleşik,
          b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,
          c) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi
          gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.
          Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:
          a) LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, toplum ve çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin kuruluş ve işletilmesine yönelik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekir.
          Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faaliyetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.
          b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesi ve 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.
          c) LPG Taşıma Lisansı için; karayolu ile taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak, boru hatları, demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması hâlinde mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz. LPG Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesi Kuruma ibraz edilir.
          d) LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğunu ve dağıtıcılarla ya da kullanıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesini Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorundadırlar.
          LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları ile birlikte lisans bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge Kuruma sunulur.
          Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde tamamlanır.
          Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.
          Lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınması
          Madde 8 — Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınabilmesi için, Kurumca başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve belirlenen lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.
          Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Taşıma Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı başvurularında ise, lisans alma bedelinin tamamının yatırılması istenir. Lisans bedelinin yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu Kurumca inceleme ve değerlendirmeye alınır.
          Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları doğrudan inceleme ve değerlendirmeye alınır.
          Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.
          İnceleme ve değerlendirme
          Madde 9 — Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.
          İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
          İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması
          Madde 10 — Lisans başvurularına ilişkin talepler, Kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir.
          Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
          Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan LPG Dağıtıcı Lisansı, LPG Depolama Lisansı ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurulun uygun bulma kararı kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin üç ay içerisinde yerine getirilmesi hâlinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir.
          LPG Otogaz Bayilik Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı ve LPG Taşıma Lisansı başvuruları hakkında uygun bulma kararı alınmaksızın, doğrudan Kurul kararı ile lisans verilir.
          Mücbir sebepler dışında, öngörülen süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde lisans başvurusu reddedilmiş sayılır.
          Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete’de ilân edilir.
          Lisanslarda asgarî olarak yer alacak hususlar
          Madde 11 — Lisanslarda asgarî olarak;
          a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,
          b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,
          c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin niteliği,
          d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,
          e) Tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve üretim/dolum miktarlarına ilişkin bilgiler,
          f) Lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,
          g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu,
          h) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) eşit hak ve yükümlülük tanınması, farklı şartlar uygulamamasına dair hükümler,
          i) Lisansın iptaline, sona ermesine, süre uzatımına ve lisans tadiline ilişkin hükümler,
          j) Kurul tarafından lisansa derç edilmesi uygun görülen diğer hükümler,
          yer alır.
          Lisansların yürürlüğe girmesi
          Madde 12 — Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Lisans Süreleri, Lisans Tadili, Süre Uzatımı,
Lisansların Sona Ermesi ve İptali
          Lisans bedelleri
          Madde 13 — Lisans bedelleri, gerçek veya tüzel kişilerin lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartmak için Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları Kurul tarafından belirlenen bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak bedeller her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
          Lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri def’aten ödenir.
          Lisans süreleri
          Madde 14 — Lisanslar, faaliyetin niteliğine göre Kurul tarafından 49 yılı aşmamak kaydıyla verilir.
          Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
          Lisans tadili
          Madde 15 — Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurul kararı ile re’sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurul tarafından re’sen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.
          Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Lisans tadil işlemleri, talebe ilişkin uygun bulma kararı Kurul tarafından alındıktan sonra yapılır. Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.
          Lisanslara ilişkin tadil talepleri Kuruma başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.
          Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde bu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.
          Süre uzatımı
          Madde 16 — Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azamî süre gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
          Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.
          Süre uzatım talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde lisans verilmesinde öngörülen kriterlerle birlikte aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:
          a) İlgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygun olarak çalışıp çalışmadığı,
          b) Kullanıcı zararlarının tazmini açısından kullanıcılarla olan ilişkileri,
          c) Hakkında yapılmış şikâyetler ve şikâyetlerin giderilme süreleri,
          d) Hakkında uygulanmış olan yaptırım ve cezalar.
          Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin bir ay içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya tüzel kişinin lisansının süresi Kurul kararı ile uzatılır.
          LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansına ilişkin süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de ilân edilir.
          Lisansların sona ermesi ve iptali
          Madde 17 — Lisanslar:
          a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi hâlinde,
          b) Lisans süresinin bitiminde,
          c) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi hâlinde,
          d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile otogaz bayisi arasında sözleşme yapılmaması hâlinde,
          e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hâlinde,
          Kurul kararı aranmaksızın kendiliğinden sona erer.
          Bunların haricinde lisansların sona ermesi Kurulun uygun bulma kararıyla gerçekleşir.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
          LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin lisans sona erdirme talebi piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla değerlendirilir ve lisansları Kurul kararıyla sona erer.
          Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmi Gazete’de ilân edilir.
 
İKİNCİ KISIM
Lisanslara İlişkin Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
          Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri
          Madde 18 — Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetlerin yapılması hakkını verir.
          Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir.
          Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerinin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmek ile yükümlüdür.
          Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
LPG Dağıtıcı Lisansı
          LPG Dağıtıcı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
          Madde 19 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri piyasada;
          a) LPG ithalatı ve ihracatı,
          b) Kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı,
          c) Sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali,
          d) Tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması
          ile iştigal edebilir.
          Bu faaliyetler dışında LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, başka LPG dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar. Ancak, dağıtıcılar, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak kaydıyla LPG satışı yapabilirler.
          Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır.
          Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilir. Aynı şekilde LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilir.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilir.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
          Madde 20 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri;
          a) Teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olmak,
          b) LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak,
          c) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında dağıtıcıların birbiri arasındaki satışlar hariç yurt içi satışları için ikmal edilen günlük ortalama LPG miktarının asgarî yirmi katını depolarında bulundurmak,
          d) Teknik düzenlemelere uygun ürünü piyasaya sunmak,
          e) Kullanıcılara ve otogaz bayilerine teslim ettikleri LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirmek ve ikmali durdurmak,
          f) Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan boş veya dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapmamak,
          g) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak,
          h) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak hazırlamak ve Kuruma bildirmek,
          i) Bayilik sözleşmeleri, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayinin ikmal ihtiyacını karşılamak,
          j) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi yapmamak,          
          k) Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içersinde Kurum’a bildirmek
          ile yükümlüdür.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz LPG faaliyeti yaparken;
          a) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak, başka LPG dağıtıcılarının otogaz bayilerine LPG ikmali yapmamak,
          b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak,
          c) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,
          d) Kendi işlettiği istasyonlarda sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapmamak,
          e) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,
          f) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık bazda Kuruma bildirmek,
          g) Otogaz faaliyetine başlayabilmek için öncelikle bu Yönetmelikle belirlenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum ve depolama tesisini işletmeye almak
          ile yükümlüdür.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, dökme LPG faaliyeti yaparken;
          a) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,
          b) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak,
          c) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,
          d) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve bu esnada oluşan zarar ve ziyanı tazmin etmek,
          e) Kullanıcıları, dökme LPG kullanımı ve tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,
          f) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak
          ile yükümlüdür.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, tüplü LPG faaliyeti yaparken;
          a) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi hâlinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak eylemleri, uyulacak kuralları ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine bildirmek,
          b) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapmak, dolum anlaşması olan firmaların tüplerini anlaşma şartları uyarınca doldurmak, başka dağıtıcıların tüplü bayilerine dağıtım yapmamak,
          c) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak,
          d) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak,
          e) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,
          f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüplere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek,
          g) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek
          ile yükümlüdür.
          Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve/veya bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksiliş nedenlerini açıklarlar.
          Dağıtıcılar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen “Bayilik” ve “Fizibilite” tanımlarına uygun şekilde sözleşmeyle bayilikler oluşturur.
          LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, Kanun gereğince yapılması gereken zorunlu sigortaları yapmak ve faaliyet konusuna göre hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdürler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LPG Taşıma Lisansı
          LPG Taşıma Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
          Madde 21 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri piyasada, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun, boru hatları dahil olmak üzere Türkiye sınırları veya Türk karasuları içerisinde LPG taşıma araçları ile taşıma hizmeti verilmesiyle iştigal edebilirler.
          LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
          Madde 22 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri faaliyetlerini teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LPG Depolama Lisansı
          LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
          Madde 23 — LPG Depolama Lisansı sahipleri piyasada, LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların işletilmesi ile iştigal edebilir.
          LPG Depolama Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
          Madde 24 — LPG Depolama Lisans sahipleri; teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak LPG’nin depolanmasını sağlamak ve depoların işletmesini yapmakla yükümlüdür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
LPG Otogaz Bayilik Lisansı
          LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
          Madde 25 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler ve dağıtıcıdan temin ettikleri LPG’nin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunurlar. Bayiler, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata göre kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar.
          LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları LPG dağıtıcısının lisansının iptal edilmesi hâlinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin lisans sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayabilirler.
          LPG Otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması hâlinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin edebilirler.
          LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
          Madde 26 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri,
          a) Otogaz LPG’nin kullanım amacını ve niteliğini değiştirmemek,
          b) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,
          c) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’yi satmak, diğer dağıtıcılardan LPG ikmali yapmamak ve temin etmemek,
          d) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak,
          e) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,
          f) Sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri kaldırmak ve sözleşme yapılan yeni dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonda görülebilecek bir yere koymak,
          g) Yeniden satış amacı ile hiç bir şekilde LPG satışı yapmamak,
          h) İstasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat, izin ve belgeleri almak, zorunlu sigortaları yapmak, elemanları eğitmek, istasyonunda sorumlu müdür bulundurmak
          ile yükümlüdürler.
          Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.
          Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştirilir.
          Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticarî ve sosyal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.
 
ALTINCI BÖLÜM
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
          LPG Tüpü İmalâtı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
          Madde 27 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri piyasada; teknik düzenlemelere uygun tüp imalât faaliyeti ile iştigal edebilir.
          Lisans sahipleri ayrıca lisans almaksızın lisanslarına işlenmesi kaydıyla LPG tüpünün muayenesi, tamiri ve bakımı işlemlerini yapabilir.
          LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
          Madde 28 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri,
          a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalâtını teknik düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmekle,
          b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde bulunacaksa teknik düzenlemelere uymakla,
          c) İmalâtta görev alan elemanlarına ilgili mevzuatta ve teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla
          yükümlüdür.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı
          LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
          Madde 29 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahipleri piyasada ilgili ve diğer mevzuata, standartlara ve teknik düzenlemelere uygun tüp muayene, tamir ve bakım faaliyeti ile iştigal edebilir.
          LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
          Madde 30 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisans sahipleri,
          a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin muayene, tamir ve bakımını teknik düzenlemelere uygun olarak yapmakla,
          b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde görev alan elemanlarına ilgili teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla
          yükümlüdür.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Bildirimler
          Bildirim genel esasları
          Madde 31 — Bildirimler, gerçek kişiler veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yazılı olarak yapılır.
          Bildirimlerde asgarî olarak;
          a) Bildirimin konusu,
          b) Lisans numarası,
          c) Bildirimde bulunanın adı/unvanı ile imzası,
          yer alır.
          Bildirime ilişkin yazı eklerinde yabancı dille yazılmış bilgi ve belgelerin yer alması hâlinde, bunların yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı Türkçe tercümelerine de yer verilir.
          Bildirim türleri
          Madde 32 — Kuruma yapılacak bildirimler, dönemsel veya oluşuma bağlı olarak yapılır. Yapılacak bildirimlerde ve bildirim eklerinin hazırlanmasında, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları"ında yer alan "Bildirim Ekleri" içeriği esas alınır.
          Dönemsel bildirimler
          Madde 33 — Dönemsel bildirimlerden;
          a) Yıllık bildirimler; aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
          1) Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi; dağıtıcılar, içerisinde bulunulan yıla ilişkin "Yıllık Pazarlama Projeksiyonu"nu şubat ayının son gününe kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin ekinde "Yıllık Pazarlama Projeksiyonu" yer alır.
          2) Katılma Payına İlişkin Bildirimler; Rafinerici, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri tarafından bir önceki takvim yılına ilişkin olarak her yıl mayıs ayı içinde yapılır ve bildirimlerin ekinde "Katılma Payı Beyanı" yer alır. Katılma payı sıfır olarak belirlenen lisans sahipleri katılma payı beyanında bulunmaz.
          3) Sonuç Raporları Bildirimi; dağıtıcılar, otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını Kuruma ocak ayı içersinde bildirmekle yükümlüdür.
          b) Üç aylık bildirim aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
          1) Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında üç aylık dönemlerine ait "Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı" bildirimi yapılır. Bildirimlerde varsa yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklaması yapılır.
          2) İthalat-İhracat Beyanı Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve Rafinerici Lisansı sahiplerince ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında üç aylık dönemlerine ait "İthalat-İhracat Beyanı Bildirimi" yapılır.
          3) Dağıtıcılar faaliyetleri süresince LPG satış miktarlarını il’ler bazında tüplü, dökme ve otogaz olarak üçer aylık dönemler hâlinde ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma bildirmek, bu bildirimde o döneme ait ithalat, ihracat miktarlarını ve diğer dağıtıcı firmalardan toptan alım ve satımlarını ayrı ayrı bildirmek zorundadırlar.
          c) Aylık Bildirim; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince, her ayın sonuna kadar bir önceki aya ilişkin beyanları içerecek şekilde yapılır ve bildirim ekinde; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince verilecek "Stok Bildirimi" ve "Bayi Hareketleri Beyanı" yer alır.
          Bir önceki dönemin tamamında çalışılmamış ise yapılan dönemsel bildirimlerde bu durum belirtilir ve çalışılan süre, dönem olarak kabul edilir.
          Oluşuma bağlı bildirimler
          Madde 34 — Gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde öngörülen bildirimleri yapmakla yükümlüdür:
          a) Lisans sahipleri faaliyete başlamaları hâlinde "Faaliyete Başlama Bildirimi" ve faaliyeti bırakmaları hâlinde "Faaliyeti Bırakma Bildirimi" yapar.
          b) Tip Sözleşme Bildirimi: Lisans sahipleri esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirir. Bildirim ekinde "Tip Sözleşme" ve değişiklik hâlinde "Tip Sözleşme Beyanı" yer alır.
          c) Önemli Olay Bildirimi: Lisans sahipleri kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar ederek tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirir. Bildirim ekinde "Önemli Olay Beyanı" yer alır.
          d) Kullanım Bildirimi: Dağıtıcılar, kullanıcılara teslim ettikleri dökme LPG’nin farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirimde bulunur.
          e) Tavan Fiyat Bildirimi: Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirir.
          f) Sözleşme Bildirimi: Dağıtıcılar, LPG Depolama Lisansı ve LPG Taşıma Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşme değişikliklerini Kuruma bildirir.
          Kayıtların saklanması
          Madde 35 — Lisans sahipleri, analiz raporlarını ve bildirim kayıtlarını kronolojik sıra izleyen ayrı dosyalarda en az beş yıl, varsa otomasyon sisteminde oluşmuş verileri en az bir yıl saklamakla yükümlüdür.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kısıtlamalar
          Temin ve satışa ilişkin kısıtlamalar ile miktar kısıtlamaları
          Madde 36 — LPG’nin ihracı, Rafinerici Lisansı ve LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince yapılır.
          LPG ithalatı, belirli teknik ölçüm ve analizleri yapabilecek donanımı haiz laboratuarlara sahip LPG İhtisas Gümrük İdareleri’nden yapılır.
          Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
          Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların aylık bazda tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ile temin, ithalat, ihracat ve diğer dağıtıcılar ile yapılan toptan alım ve satımlara yönelik Kurum’a verdikleri beyanlar dikkate alınır.
          Mesafe kısıtlamaları
          Madde 37 — Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Standartlar ve Sigorta
          Standartlar
          Madde 38 — Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tüm tesislerin tasarım, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgarî emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; öncelikle TS, EN standartlarına bu standartların mevcut olmaması hâlinde ise TSE tarafından kabul gören uluslararası standartlara uyulması zorunludur.
          Sigorta
          Madde 39 — Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptırmakla yükümlüdür.
          LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahipleri, tesislerini ve LPG’yi tüm risklere karşı sigortalamakla yükümlüdür.
          LPG piyasasında faaliyet gösteren tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta değerinin yüzde birinden yüksek olamaz.
          Üçüncü şahıslara malî sorumluluk sigortalarında muafiyet uygulanmaz.
          Sigorta yükümlülükleri ile sigortanın asgarî teminatı, azamî muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hükümler
          Gelir payı
          Madde 40 — 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince tahsil edilecek gelir payı, LPG için ton başına 3 YTL (3 Milyon TL)’dir. Hesaplamalarda ton kesirleri dikkate alınmaz.
          Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre rafinericilere öder.
          Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları gelir payı ile dağıtıcıların rafinericilere yaptığı ödemenin karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.
          Katılma payı
          Madde 41 — Rafinerici Lisansı, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle yükümlüdür. Bir önceki yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti haziran, ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenir.
          Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı oranı çarpılarak hesaplanır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı tutarı ise 2 milyon ABD Dolarını aşamaz.
          Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranları tespite Kurul yetkilidir.
          Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık Katılma Payı oranı veya oranları her yılın aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanır.
          Net Satış Hasılatı içinde yer alması hâlinde, yıl içinde LPG için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerinden öder.
          İlk defa lisans alınan yıla ilişkin Katılma Payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur.
          Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Lisans türleri için farklı oranlar tespit edilmesi hâlinde, net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı işleme alınır.
          Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır.
          Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları
          Madde 42 — Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır.
          Yeniden değerleme
          Madde 43 — Gelir payının hesaplanmasında Yeni Türk Lirası cinsinden ifade edilen değer, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gizlilik, Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler
          Gizlilik
          Madde 44 — Kurum, yayımlanması hâlinde lisans sahibinin ticarî ilişkilerine zarar verebileceği Kurul kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep edilmesi dışında açıklayamaz.
          Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticarî yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Lisans sahipleri her ne suretle olursa olsun piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat veya dolaylı yollardan edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar yararına veya başkaları lehine veya aleyhine kullanamaz.
          Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticarî ilişkileri nedeniyle elde etmiş oldukları diğer kişilere ait ticarî sırları gizli tutmakla yükümlüdür.
          Piyasaya müdahale
          Madde 45 — Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikâyetlerden;
          a) LPG temin ve/veya satışı ile LPG’ye ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı, yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşebbüs edilmesi,
          b) Haksız rekabete ve rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlâline sebebiyet verildiği, hususlarında belirgin emarelerin oluştuğu ve bunların ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder boyuta eriştiğine kanaat getirilmesi
          hâlinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu kapsamda, Kurum talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması hâlinde, yetkili merciler nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır.
          Mücbir sebepler
          Madde 46 — Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafların gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir.
          Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir.
          Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, lisans sahibinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir.
          Yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, lisans sahibinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, yükümlülüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
          Geçici Madde 1 — Kanunun yayımı tarihinde;
          a) Faaliyetleri lisans almasını gerektiren gerçek ve tüzel kişiler,
          b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş LPG dağıtım ve pazarlama şirketleri durumlarını 13/3/2006 tarihine kadar, Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan hususlara uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmak zorundadır. Başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Ancak Kanun yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine Kurumdan lisans alarak devam ederler.
          Süresinde başvurmayan veya süresinde başvurduğu halde süresinde durumunu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin faaliyetleri sürenin bitim tarihi itibarıyla durdurulur.
          Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin, mevcut mevzuat kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin hükümler, Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.
          Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî ve sosyal amaçlı tesisler Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara 13/3/2007 tarihine kadar uygun hale getirilir.
          13/3/2006 tarihine kadar lisans başvurusunda bulunmayan, lisans başvurusunda bulunup başvuruları veya ek süre talepleri kabul edilmeyen kişiler için daha önce verilen hak, izin ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir.
          Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren kişilerle, LPG dağıtım ve pazarlama şirketi olarak faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları Tip Bayilik Sözleşme örneklerini, 31/10/2005 tarihine kadar Kuruma bildirirler.
          Yürürlük
          Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
          Yürütme
          Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 
      Ek-1
 
LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ
 
 
 
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
 
 
 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı beyan eder, aşağıda yer alan isteğime uygun lisansın verilmesini arz ederim.
 
                                                                                                                  TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
                                                                                                                                            ADI-SOYADI
                                                                                                                                                  TARİH
                                                                                                                                                   İMZA
                                                                                                                                 TÜZEL KİŞİLERDE KAŞE
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
ADRES               :………………………………………………………………………………..…..
                            ……………………………………………………………………………………..
                            ……………………………………………………………………………………..
TELEFON          :……   ……………………
FAKS                 :……   ……………………
E-POSTA           :…………………………...
 
 
 
LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ
(Talep edilen lisans türünü/türlerini  X  ile işaretleyiniz)
 
LPG DAĞITICI
DOLUM  
DEPOLAMA  
TAŞIMA  
 
 
 
 
 
LPG DEPOLAMA  
 
 
LPG OTOGAZ BAYİLİK      
 
 
LPG TAŞIMA  
 
 
 
LPG TÜPÜ İMALÂTI
İMALÂT  
MUAYENE, TAMİR VE BAKIM  
 
 
 
 
LPG TÜPÜ MUAYENESİ, TAMİRİ VE BAKIMI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-2
 
TAAHHÜTNAME(*)
 
 
 
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
 
 
 
            1) Lisans başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,
 
       2)  İlgili mevzuata uyacağımızı,
 
       3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceğimizi, aksi takdirde sorumluluğun tarafımıza ait olacağını,
 
       4) Lisans başvurumuzun kabul edilmesi hâlinde lisans alma bedelinin Yönetmelikte belirlenen kısmını onbeş iş günü içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, başvurumuzun geçersiz olacağını (**),
 
       5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildiği takdirde lisans alma bedelinin ödediğimiz tutarının Kurum tarafından irad kaydedileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
                  Yetkili Kişi veya Kişilerin
Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih
 
 
 
 
 
(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik yapılamaz.
(**) Bu hükümler; LPG Taşıma Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı ile LPG Otogaz Bayilik Lisansı başvuruları için aranmaz.
 
 
 
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7695
Euro 7,6782
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı