Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği

7 OCAK 2006 TARİHLİ VE 26046 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
________________________________________BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 


Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve
niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında;
dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında görev alacak sorumlu müdürlerin
yetki, sorumluluk ve niteliklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 13/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde
depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

Dolum Tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik
düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli
markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve
dökme LPG'nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve
teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,

İlgili mevzuat: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu
Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,

Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG'nin kaybına, karışmasına,
bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,

Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış
bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup,
dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas
itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyari
olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgari ihtiyaçlarını
karşılayacak imkanları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak
hizmet veren tesisleri,


Piyasa faaliyeti: LPG'nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı
ve bayiliğini,

Sorumlu müdür belgesi: Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğine bağlı
ilgili meslek odası tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimini başarı
ile bitirenlere verilen belge,

Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı
mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya
sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek
nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,

Teknik düzenleme: LPG'nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan
mekan, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili
mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sorumlu Müdürlere İlişkin Hükümler
Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu

Madde 5- Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması
zorunludur.

Sorumlu müdürler, aynı il sınırları içerisinde en fazla beş otogaz
istasyonunda görev alabilir.

Dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürler, başka bir dolum tesisi
veya otogaz istasyonunda görev alamazlar.

Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar

Madde 6- Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarından birinin
eğitimini almış olmak,

b) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak,

c) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli
bulunmamak,

şartları aranır.

Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri

Madde 7- Sorumlu müdürler;

a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak
emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyon
şemasını oluşturmak,

c) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak,

d) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda güvenlik ve diğer uyarıcı
levhaların asılmasını sağlamak,

e) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü
dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde
bulundurmamak,

f) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum
anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik
düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin
vermemek,

g) Kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve
işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü
tedbiri almak,


h) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda bulunan makine ve teçhizatın
bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin
düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,

ı) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini
takip etmek, dolum tesisi veya otogaz istasyonu sahiplerini ve diğer personeli
gerek yazılı, gerekse sözlü olarak bilgilendirerek koordinasyonu sağlamak,

j) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza
edilmesini sağlamak, ile yükümlüdür.

Sorumlu müdürlük görevinin sona ermesi

Madde 8- Sorumlu müdürlerin;

a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonlarındaki görevlerinden ayrılmaları ya
da görev değişikliği,

b) Süresi dolan sorumlu müdür belgelerini yenilememeleri,

c) İş akitlerinin feshi,

d) Görevlerini yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmeleri,

e) Sorumlu müdür belgelerinin iptal edilmesi,

f) Tehlikeli eylem ve/veya kötüniyet kapsamında bulunan faaliyetler
içerisinde yer almaları,

g) Beş adetten fazla otogaz istasyonunda çalıştıklarının tespiti,
hallerinde görevleri sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Madde ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Halen LPG piyasasında sorumlu müdür olarak görev yapanlar,
sorumlu müdür belgesini 13/6/2006 tarihine kadar almak zorundadır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.


 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı