Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin İlk Hali
12 Nisan 2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER
UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
 
            Amaç ve Kapsam
            MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta ulusal marker eklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
            (2) Bu Yönetmelik; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta eklenecek ulusal markerin Kurum adına temini ve teslimi ile akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahibi tüzel kişilerin uymaları gereken usul ve esasları kapsar.
 
            Hukuki Dayanak
            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
            Tanımlar
            MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
            a) Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
            b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
            c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
            ç) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz  kimyasal ürünü,
            d) İlgili lisans sahibi tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,
            ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Markere İlişkin Hükümler
 
            Ulusal Markerin Temini ve Teslimi
            MADDE 4- (1) Kurum ulusal markerin ve ulusal marker kontrol cihazlarının Kurum adına temini ve akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimiyle  ilgili ulusal marker uygulama faaliyetlerini kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ayrı ayrı veya bir bütün olarak yaptırabilir.
            (2) Ulusal marker uygulama faaliyetleri ile ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimine ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.
 
Ulusal Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri
            MADDE 5- (1) Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel oil türleri ve biodizel’dir.
 
            Ulusal Markerin Eklenmesi
            MADDE 6– (1) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta rafineri çıkışında veya gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte eklenir.
            (2) Teslim edilen ulusal markerin herhangi bir şekilde çalınması veya kaybolması ve/veya ziyan olması halinde; çalınan veya kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal markerin ekleneceği akaryakıt miktarından doğan her türlü vergi ve benzeri mali yükümlülükler ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurum hesabına yatırılmadan yeniden ulusal marker verilmez.
            (3) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler Kurumu bilgilendirmek, ilgili ve diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla akaryakıta kendi markerlerini ekleyebilir. Ancak, bu tür markerin ulusal marker ile etkileşime girmeyecek özellikte olması zorunludur.
 
            Yükümlülükler
            MADDE 7– (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler;
            a) Teslim edilen ulusal markerin çalınma veya kaybolmasına ve/veya ziyan olmasına karşı gerekli tedbirleri almak,
            b) Tesislerinde kurulacak enjeksiyon donanımlarının; Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olacak şekilde belirlenen yer ve koşullarda, doğru, hassas ve izlenebilir ölçüm sonucu alınabilecek şekilde ekleme (enjeksiyon) yapılabilecek teknik özelliklere sahip, otomatik dozaj kontrollü enjeksiyon donanımlarını temin ve tesis etmek ve işletme emniyetini sağlamak,
            c) Ulusal markerin akaryakıta eklenmesi sırasında can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirleri almak,
            ç) Enjeksiyon cihazlarını ve ulusal marker ekleme noktalarını lisanslarına derc ettirmek,
            d) Enjeksiyon donanımlarına karşı yapılacak müdahalelere karşı her türlü güvenlik önlemlerini almak,
            e) Enjeksiyon donanımlarının ayar ve kalibrasyon işlemlerini süresi ve izlenebilirlik zinciri içerisinde yaptırmak,
            ile yükümlüdür.
            (2) Akaryakıt ithalatı yapılan depolama tesisi lisans sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirlenenleri yapmakla yükümlüdür.
 
 
 
Ulusal Marker Kontrolü
            MADDE 8- (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ulusal marker eklenmiş akaryakıt içerisinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker olup olmadığının kontrolü, Kurum personeli veya Kurum adına yetkilendirilen kişilerce yapılabilir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
 
            GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; nafta, gaz yağı, fuel oil ve jet yakıtı türleri için  01/01/2009 tarihine kadar uygulanmaz.
 
            Yürürlükten Kaldırma
            MADDE 9- (1) 17 Kasım 2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
            MADDE 10- (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 01/01/2007 tarihini geçmemek üzere Kurul kararı ile belirlenecek tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
            MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı