Sirküler 1
Başlık Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/1
Tarih 28/06/2004
Sayı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-1/2004-1
 
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/1
 
Konusu : Çalınan ve trafikten çekilen araç sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili hususlar
Tarihi : 28/06/2004
Sayısı : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-1/2004-1
İlgili olduğu maddeler : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Madde 7, 8.
   

1- Giriş
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1) 7 nci maddesinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlaması; 8 inci maddesinde ise motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona ermesi ile ilgili hükümler yer almaktadır. Ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin(2) 2 nci maddesi ile Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin(3) 41 inci maddesinin (a) bendine eklenen (5) numaralı alt bendinde, trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın tescilinin silinerek ilgili vergi dairesine bildirileceği hükmü bulunmaktadır. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ise, çalınan araçların tescil kaydının silinerek ilgili vergi dairesine işlemi müteakip en geç 7 iş günü içerisinde bildirileceği belirtilmiştir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere göre, motorlu taşıtlar vergisi uygulamasında çalınan ve trafikten çekilen araç sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ile ilgili hususlar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2 – Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyetinin Başlaması ve Sona Ermesi

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlaması Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik siciline kayıt ve tescili ile başlamaktadır. Aynı Kanunun 8 inci maddesinde ise motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona ermesi ile ilgili düzenleme yer almaktadır. Buna göre, motorlu taşıtların trafik siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayın içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona ermektedir.

3 – Trafikten Çekilen Araçlar ile İlgili Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulaması

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin “Araçların Trafikten Çekilmesi ve Trafikten Çekilen Araçların Yeniden Trafiğe Çıkarılmaları” bölüm başlıklı 41 inci maddesinin (a) bendine “Trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın tescili silinir ve tescilinin silindiği ilgili vergi dairesine bildirilir.” hükmünün yer aldığı (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

Araçlarını trafikten çekmek isteyenler ile trafikten çekilen araçlarını yeniden trafiğe çıkarmak isteyen mükellefler ile ilgili motorlu taşıtlar vergisi uygulaması Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeye göre aşağıdaki şekilde olacaktır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5.7.2003 tarihinden itibaren trafikten çekme belgesi alınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü gereğince, bu araçlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Trafikten çekme belgesine sahip olan araçların yeniden trafiğe çıkarılması halinde ise bu araçların tescil kaydının yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde; tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılacaktır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler için motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

4 – Çalınan Araçlar ile İlgili Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulaması

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin “Hırsızlık veya Emniyeti Suistimal Suretiyle Çalınan Araçlar Hakkındaki İşlemler” bölüm başlıklı 43 üncü maddesinin “Çalındığı tarihten itibaren aradan 1 ay geçmiş olması şartıyla araç sahibinin istemesi halinde;” hükmünün yer aldığı (a) bendinin (2) numaralı alt bendi “Trafik kuruluşlarınca tescil kaydı silinir ve ilgili vergi dairesine işlemi müteakip en geç 7 iş günü içerisinde bilgi verilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddenin (b) bendinde ise; “Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinden yeniden dilekçe alınır. Aracın tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işlemi yapıldıktan sonra durum ilgili vergi dairesine bildirilir....” hükmü yer almaktadır.

Çalınmış olan araçlar ile ilgili motorlu taşıtlar vergisi uygulaması, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5.7.2003 tarihinden itibaren çalınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü gereğince, bu araçlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Çalınan araçların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılacaktır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

Duyurulur.(1) 23/02/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 05/07/2003 tarihli ve 25159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 18/07/1997 tarihli ve 23053 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü
 
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,429
Euro 10,0264
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı