2011 / 051 - 2012 YILI YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİ

SİRKÜLER RAPOR
2011 / 051

   İstanbul,  26.12.2011 

2012 YILI YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİ

2011 dönem sonu yaklaşmış olup, 2012 yılında tutulacak defterlerin açılış tasdiki ile 2011 hesap döneminde kullanılan defterlerin kapanış tasdiklerinin yapılması süreci başlamış bulunmaktadır.

2011 yılında, 406 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Noterlere Tasdik edecekleri defter ve belgeleri elektronik ortamda bildirim yükümlülüğü getirilmişti. Detaylı bilgi için 2011/26 no.lu sirkülerimizden faydalanabilirsiniz.

Bu kapsamda Türkiye Noterler Birliği onaylanacak defterlerin muhasebeciler tarafından TNBOnlie sitesi aracılığı ile önceden elektronik ortamda girilmesi ve uygulama tarafından verilen liste numarası ile noterliklere gidilmesi uygulamasını başlatmış bulunmaktadır. Türkiye Noterler Birliği’nin www.tnb.org.tr adresinde yer alan internet sitesinin “Hizmetler” bölümünde yer alan “SMMM Defter Bilgi Girişi” kullanılarak söz konusu bilgi girişlerini yapabileceklerdir. Muhasebeci Defter Bilgi Girişi uygulaması “klavuzu” için tıklayınız.

“Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, yeni elektronik defter (e-Defter) sistemi yürürlüğe konulmuştur. İsteyen mükellefler tebliğde öngörülen şartları sağlamış olmaları halinde bu uygulamadan yararlanabileceklerdir.”

Vergi Usul Kanunu’nun 220. Maddesine göre;

 • Yevmiye ve Envanter Defterleri,
 • İşletme Defteri,
 • Çiftçi İşletme Defteri,
 • İmalat ve İstihsal Vergisi Defteri,
 • Nakliyat Vergisi Defteri,
 • Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri,
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri,
 • İzin verilmesi halinde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak defterler

tasdike tabidir.

Defteri kebir tutulması zorunlu defterlerden olmasına karşın, VUK bu defterin tasdikini zorunlu kılmamıştır. Tasdik ettirilmemesi durumunda vergi hukuku açısından bir yaptırım söz konusu olmayacaktır. Böyle olmakla birlikte, TTK hükümlerine göre tasdiki öngörülen defteri kebirin, oluşabilecek uyuşmazlıklarda sahibi lehine delil olma niteliği açısından önemlidir.

Tasdiki Öngörülen Defterlerin Tasdik Süresi,

VUK 221. Maddesiyle belirlenmiş olan tasdik süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
 • Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,
 • Yeniden iş başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce, vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,
 • Tasdike tabi defterlerin dolması sebebiyle veya başka nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur kalanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce,

Madde hükmü gereğince yapılan açıklamalar çerçevesinde, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2012 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2011 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, 2011 yılında kullanılan yasal defterlerini 2012 yılında da kullanmaya devam edecek olan mükelleflerin ise VUK’nun 222. Maddesi hükmü gereği, Ocak 2012 sonuna kadar tasdiki yeniletmeleri gereklidir.

 

Aksi halde ise, 2’nci derece usulsüzlük cezasına katlanmak suretiyle, takip edilen ilk ay içersinde tasdikler yaptırılmalıdır. Tasdikin izleyen ay içerisinde de yaptırılmaması halinde, tasdik hiç yaptırılmamış sayılmakta gelir ve kazancın re’sen takdiri ile iki kat birinci derece usulsüzlük müeyyidesi ile karşılaşılmaktadır.

Mükelleflerin, 2011 yılı yevmiye defterinin 2012-Ocak ayı sonuna kadar, envanter defterinin ise 2012-Mart ayı sonuna kadar kapanış tasdiki yaptırılması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,                                                                     ESENLİK YEMİNLİ MALİ
                                                                                                MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD
Euro
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı