Sirküler 2022 / 034 - Teknopark İle Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışmanın Usul Ve Esaslarını Düzenleyen Tebliğ Yayımlandı

 

SİRKÜLER
2022 / 033

  İstanbul, 13.06.2022

 TEKNOPARK İLE AR-GE & TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMANIN USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ YAYIMLANDI

01/08/2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, anılan Kararda belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında geçen süreler için de gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılmaktadır. Örneğin, laboratuvar, test, analiz ve deney çalışmalarına yahut yüksek lisans, doktora eğitimlerine katılmak için bölge & merkez dışında geçen süreler de bu teşvike konu edilebilmektedir.

7263 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme uyarınca, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemelere ilave olarak, Bölge veya Merkezlerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, Bölge & Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacaktır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına % 20 oranını, % 75'e kadar arttırma yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanmıştır. Anılan Karar uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından % 20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır1

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen kapsamda merkez & bölge dışında geçen sürelerle ilgili gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik usul ve esasları düzenleyen 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:9) 27/05/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ, 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1 Konuyla ilgili detaylı açıklamalar 18.10.2022 tarihli ve 2021/112 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

 • % 50 oranının geçerli olduğu dönemlerde, merkez veya bölge içinde çalışılan süreye isabet eden süre kadar merkez veya bölge dışında geçen çalışma süreleri de teşvik kapsamına girmektedir.
 • İlgili aydaki çalışma süresinin tamamını merkezde & bölgede geçiren bir Ar-Ge veya destek personeline ödenen ücretler ile bu personelin çalışma süresinin tamamını merkezde & bölgede geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde merkez & bölge dışında çalışmış olan bir Ar-Ge veya destek personelinin ücretinin tamamı da teşvik kapsamında değerlendirilir.
 • % 50 oranının geçerli olduğu dönemlerde, Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin çalışma süresinin yarısını merkez & bölge içinde, kalan yarısını ise merkez & bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumuda, ilgili personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilir.
 • 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında;

−  Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulunan zorunlu faaliyetlere ilişkin süreler,

− Ar-Ge ve tasarım personelinden Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar),

-          Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler,

teşvik kapsamında olduğundan, merkez ve bölge dışında çalışılan %50’lik sürenin hesabında bu süreler de merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul edilir.

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir. Buna göre işveren teşvik uygulaması nedeniyle kendisine en yüksek vergi avantajı sağlayacak durumu (merkez & bölge dışında çalışılan sürelere ilişkin olarak gelir vergisi stopaj teşviği uygulanacak ücretleri) belirleme hakkına sahiptir.
 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması, bir diğer ifadeyle merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda, hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.
1.      MERKEZDE & BÖLGEDE FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRE KADAR, MERKEZ & BÖLGE DIŞINDA GEÇEN SÜRELER DE TEŞVİK KAPSAMINDADIR:

% 50 oranının geçerli olduğu dönemlerde, Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin çalışma süresinin yarısını merkez & bölge içinde, kalan yarısını ise merkez & bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda, ilgili personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilir. 

Diğer taraftan, Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Bu personelin çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge de geçirmiş olması, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında geçirmiş olan diğer bir Ar-Ge, tasarım veya destek personeline ödenen ücretin tamamı da teşvike konu edilir.

Özetle yüzde elli oranının geçerli olduğu dönemlerde, merkez veya bölge içinde çalışılan süreye isabet eden süre kadar merkez veya bölge dışında geçen çalışma süreleri de teşvik kapsamına girmektedir. 

2.      TAM ZAMANLI PERSONELİN HAFTA SONU & RESMİ TATİL VE ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNİN DURUMU:

Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamındadır.

3.      2016/9091 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI KAPSAMINDA DIŞARIDA GEÇEN SÜRELERİN DURUMU:

01.08.2016 tarihli ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan Ar-Ge & tasarım personelinin, bu  merkezlerde & bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, aşağıda  belirtilen faaliyetlerin merkez & bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu  durumlarda, merkez & bölge yönetiminin onayının alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu  faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki  kapsamındadır.

 • Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları,
 • Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar,
 • Saha araştırması,
 • Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler,
 • Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler,
 • Ar-Ge ve tasarım personelinden Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar)

Ayrıca 4746 sayılı Kanunla 7263 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle; Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, söz konusu çalışmalar gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. 

Yukarıda belirtilen süreler teşvik kapsamında olduğundan merkez ve bölge dışında çalışılan %50’lik sürenin hesabında bu süreler de merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul edilir.

4.      SÜRE HESABINDA HAFTALIK 45 SAATİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE AYLIK ÇALIŞMA SÜRELERİ ESAS ALINIR:

Teşvik aylık bazda uygulandığından merkez veya bölge içinde ve dışında geçirilen sürelerin hesabında haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma süreleri dikkate alınacaktır. Buna göre, bir personel her hafta 50 saat çalışsa bile teşviklerin hesaplanmasında 45 saat esas alınır. Ancak, haftalık çalışma süresi fillen 40 saat ise gerek merkez & bölge içinde, gerekse de merkez & bölge dışında çalışılan sürelere konu teşvik tutarları 40 saate göre hesaplanmalıdır.

İlgili aylarda çalışılan iş günü sayısı ve günlük çalışma saatine göre hesaplamalar değişebilir. Yine, aylar itibarıyla teşvik kapsamındaki ücret tutarları ve ücretleri teşvike konu edilen personel de değişebilir. Merkezde veya bölgede çalışan personelin Ar-Ge, tasarım veya destek personeli olması, merkez veya bölge içinde veya dışında çalışılan sürenin veya merkezde veya bölgede çalışan personel sayısının hesabını etkilemeyecektir. 

Buna göre, ilgili aydaki çalışma süresinin tamamını merkezde & bölgede geçiren bir destek personeline ödenen ücretler ile bu destek personelinin çalışma süresinin tamamını merkezde geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde merkez dışında çalışmış olan bir Ar-Ge personelinin ücretinin tamamı da teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

5.      MERKEZDE & BÖLGEDE TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISINDAN DAHA AZ ÇALIŞILMASI DURUMDA TEŞVİK UYGULAMASI:

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir. Buna göre, işveren teşvik uygulaması nedeniyle kendisine en yüksek vergi avantajı sağlayacak durumu (merkez & bölge dışında çalışılan sürelere ilişkin olarak gelir vergisi stopaj teşviği uygulanacak ücretleri) belirleme hakkına sahiptir.

TEŞVİK KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE TEŞVİKTEN FAYDALANMA

 

Personel Sayısı

Çalışma Süresi (Kişi) (Aylık)

Çalışma Süresi (Toplam)

Merkez/Bölge İçi Fiili Çalışılan Süre

(Kişi) (Aylık)

Merkez/Bölge İçi Fiili Çalışılan Süre

(Toplam)

Merkez/Bölge Dışı

Fiili Çalışılan Süre (Kişi) (Aylık)

Merkez/Bölge Dışı

Fiili Çalışılan Süre (Toplam)

Merkez/Bölge Dışı Çalışmadan Teşvike

Konu Edilecek Süre*

Teşvikten

Faydalanacak Personel Sayısı**

Teşvikten

Faydalanacak Ücret**

 

(a)

(b)

(c)

(axb)

(d)

(e)

(axd)

(f)

(g)

(axf)

(h)

(ı)

(i)

 

Kişi

Saat

Saat

Saat

Saat

Saat

Saat

Saat

Kişi

Tam/saat

 

10

180

1.800

90

900

90

900

900

10

Tam

 

8

180

1.440

80

640

100

800

800

8

Tam

 

4

180

720

70

280

110

440

440

4

Tam

 

1

180

180

70

70

110

110

0

1

70 saat

 

5

180

900

50

250

130

650

0

5

50 saat

 

5

180

900

0

0

180

900

0

0

0

TOPLAM

33

 

5.940

 

2.140

 

3.800

2.140

 

28

* Merkez veya bölge içinde çalışılan süre (900+640+350+250=) 2.140 saat olduğundan, merkez veya bölge dışında çalışılan sürenin de 2.140 saati teşvike konu edilebilecektir. Merkez veya bölge dışındaki çalışma süresi için teşvikten faydalandırılacak personel işverence belirlenecektir.

**Aylık çalışma süresinin 90, 80, 70 ve 50 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 28 personelin bu çalışma saatlerine isabet eden ücretleri teşvike konu edilecektir. Merkez veya bölge içinde çalışma nedeniyle hak kazanılan süre (2.140 saat) 33 personelin eksik saatleri için kullanılabilecektir. İşveren tercihini tablodaki gibi yapmıştır.

**Aylık çalışma süresinin yarısını (90 saat) merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 10 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.

**Aylık çalışma süresinin 80 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 8 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.

**Aylık çalışma süresinin 70 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 5 personelin; dördünün ücretlerinin tamamı, birisinin 70 saate isabet eden ücreti teşvike konu edilecektir.

**Aylık çalışma süresinin 50 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 5 personelin 50 saate isabet eden ücretleri teşvike konu edilecektir.

**Merkez veya bölge dışında çalışan 5 personelin ücretleri teşvike konu edilemeyecektir.


Örnekte, işveren tarafından tercih edilmesi halinde teşvikten aşağıdaki şekilde de yararlanılabilmesi mümkündür.

TEŞVİK KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE TEŞVİKTEN FAYDALANMA

 

Personel Sayısı

Çalışma Süresi (Kişi) (Aylık)

Çalışma Süresi (Toplam)

Merkez/Bölge İçi Fiili Çalışılan Süre

(Kişi) (Aylık)

Merkez/Bölge İçi Fiili Çalışılan Süre

(Toplam)

Merkez/Bölge Dışı

Fiili Çalışılan Süre (Kişi) (Aylık)

Merkez/Bölge Dışı

Fiili Çalışılan Süre (Toplam)

Merkez/Bölge Dışı Çalışmadan Teşvike

Konu Edilecek Süre*

Teşvikten

Faydalanacak Personel Sayısı**

Teşvikten

Faydalanacak Ücret**

 

(a)

(b)

(c)

(axb)

(d)

(e)

(axd)

(f)

(g)

(axf)

(h)

(ı)

(i)

 

Kişi

Saat

Saat

Saat

Saat

Saat

Saat

Saat

Kişi

Tam/Saat

 

10

180

1.800

90

900

90

900

0

10

90 saat

 

7

180

1.260

80

560

100

700

0

7

80 saat

 

1

180

180

80

80

100

100

40

1

120 saat

 

5

180

900

70

350

110

550

550

5

Tam

 

5

180

900

50

250

130

650

650

5

Tam

 

5

180

900

0

0

180

900

900

5

Tam

TOPLAM

33

 

5.940

 

2.140

 

3.800

2.140

33

 

* Merkez veya bölge içinde çalışılan süre (900+640+350+250=) 2.140 saat olduğundan, merkez veya bölge dışında çalışılan sürenin de 2.140 saati teşvike konu edilebilecektir. Merkez veya bölge dışındaki çalışma süresi için teşvikten faydalandırılacak personel işverence belirlenecektir.

**Aylık çalışma süresinin 90, 80, 70 ve 50 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 28 personelin bu çalışma saatlerine isabet eden ücretleri teşvike konu edilecektir. Merkez veya bölge içinde çalışma nedeniyle hak kazanılan süre (2.140 saat) 33 personelin eksik saatleri için kullanılabilecektir.

**Aylık çalışma süresinin yarısını ( 90 saat) merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 10 personelin ücretlerinin yarısı teşvike konu edilecektir.

**Aylık çalışma süresinin 80 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 8 personelden; 7 personelin 80 saate, 1 personelin ise 120 saate isabet eden ücretleri teşvike konu edilecektir.

**Aylık çalışma süresinin 70 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 5 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.

**Aylık çalışma süresinin 50 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 5 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.

**Aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak geçiren 5 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir

Tebliğde; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması ve merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir personelin teşvik kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Örneğin, 15 Ar-Ge ve destek personeli olan bir Ar-Ge merkezinde, 15 personelinde çalışma süresinin tamamını, 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen şartlar haricinde, merkez dışında geçirdiği durumda hiçbir personel gelir vergisi stopaj teşviğinden yararlanamayacaktır.

Teşvikten fazladan faydalanıldığı durumlarda, fazladan faydalanılan teşvik tutarları işverenden vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

Saygılarımızla,
 

PDF haline ulaşmak için tıklayınız.

ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

 
UYARI:
 
ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi müşterilerine yönelik olarak dikkatle hazırlanmış olan bu çalışma, genel anlamda görüşler içermekte olup, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlar değerlendirilip, konuyla ilgili uzman mesleki görüşü alınmadan bu açıklamalara dayanılarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu çalışmada yer alan konuların kendi özel durumunuza ait etkilerini görüşmek için ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile temas kurabilirsiniz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlar için, ESENLİK Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler. 

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,676
Euro 17,6375
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı