Karar No: 85/10178
B.K.K. No 85/10178
Başlık KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 24 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 18970
Resmi Gazete Tarihi 26/12/1985

Kapsam
 

Karar Sayısı: 85/10178
Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata gibi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetlerinin yeniden tespiti hakkındaki ekli "Karar"ın yürürlüğe konulması ve 8/3/1984 tarihli, 84/7826 sayılı, 6/3/1985 tarihli, 85/9206 sayılı Kararnamelerin 1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 19/12/1985 tarihli ve 81347 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 24'üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(85/10178 Sayılı B.K.K. Eki Karar ile
Bu Kararda Yapılan Değişiklikler)

I – 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişen 24'üncü maddesinde yazılı kazanç ve iratlardan;

1 – Ücretlerden % 25;
2 – Serbest meslek kazançlarından;

a) Petrol arama faaliyetleri dolayısiyle sağlanacak kazançlardan % 5;
b) Diğerlerinden % 15.

3 – (89/14237 sayılı B.K.K.nın 1'ini maddesiyle değişen bent.) Gayrimenkul sermaye iratlarından;
a – Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından % 0,5,
b – (91/2565 sayılı B.K.K.'nın 1'inci maddesiyle değişen bent) Diğerlerinden % 20,

4 – Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanununun 30'uncu maddesinin (I) numaralı fıkrasında yazılı kazançlarından sıfır;

5 – Menkul sermaye iratlarından;

a) Tahvilat faizlerinden,
i – (88/12590 sayılı B.K.K.'nın 1'inci maddesiyle değişen alt bent) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faizlerinden "0" sıfır, (bu tevkifat gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemez.)
ii – (87/1985 sayılı B.K.K.'nın 1'inci maddesiyle değişen alt bent) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nca çıkarılan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (dövize, altına veya bir başka değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışı gelirleri dahil) "0" sıfır,
iii – Nama yazılı tahvil faizlerinden % 10,
iv – Hamiline yazılı tahvil faizlerinden % 10,
v – Diğerlerinden % 10,

b) Mevduat faizlerinden,
i – (91/2565 sayılı B.K.K.'nın 1'inci maddesiyle değişen alt bent) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile, özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından % 10,
ii – Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden % 10,
iii – Sırdaş hesaplara yürütülen faizlerden % 10,
iv – Diğerlerinden % 10,

c) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığıda ödenen kâr paylarından % 10,

d) Her nevi alacak faizlerinden;
i – Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden sıfır;
ii – Diğerlerinden % 10;

e) Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci maddesinin 1, 2, 3, 4, 8 (tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller hariç) ve 9 numaralı bentlerinde sayılan menkul sermaye iratlarından sıfır;

f) Bu kararnamenin 5'inci maddesinin a, b, c, d ve e fıkralarında sayılanlar dışında kalan Gelir Vergisi Kanununun 75'inci maddesinde yazılı diğer menkul sermaye iratlarından % 10,

g) Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret ünvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınacak bedelerden % 25,
oranında tevkifat yapılır.

II – Bu karar 1/1/1986 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,2054
Euro 8,7969
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı