Sayı No : 1989/1 Kayıt ve Tescil

Tarih 20/06/1989
Sayı 2121347-2/49502
Kapsam  
 
Konu      : Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi Seri No 1989/1
Tarih      : 20/06/1989
Sayı        : 2121347-2/49502
Kapsam : Kayıt ve Tescil
 
T.C
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
GEL MTV: 2121347-2                                                                                     
KONU:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 1989/1
 
.......................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
 
28.4.1989 gün ve 20152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2918 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 3538 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde; "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı yapılmış olan araçların trafikte ve vergi kaydında maliki olarak görünen eski sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, noterlikçe düzenlenen satış belgesi ile trafik bürosuna başvurduklarında, yeni maliki adına, beraber başvurusu veya muvafakati aranmaksızın trafik kaydı ve trafiğin duyurusu ile de vergi kaydı devir edilir. Satışlar, zincirleme devam etmiş ise bu işlemler de aynen zincirleme devam eder.
Bu şekilde yapılan tescillerde taşıt alım vergisinin alıcı tarafından ödenmemiş olması halinde işlemi yapan tescil memurları 1318 sayılı Finansman Kanununun 9 uncu maddesine göre sorumlu tutulmazlar." denilmektedir.
Söz konusu maddede belirtilen hususlar hakkında, motorlu taşıtlar vergisi uygulamasının aşağıdaki şekilde yürütülmesi gerekmektedir.
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunla değişik 7 inci maddesinde,  "Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik ...  siciline kayıt ve tescili ile başlar" denilmekte,  aynı Kanunun 8 inci maddesinde ise "Motorlu Taşıtların trafik ... siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer" hükmü mevcut bulunmaktadır.
Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi için trafik şube veya bürolarında yapılmış bulunan kaydın sildirilmesi gerekmekte olup, trafik şube veya bürolarındaki kayıt ve tescilin sildirilmemesi halinde vergi ödeme yükümlülüğü devam etmektedir.
Bu nedenle, 2918 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 3538 sayılı Kanunun geçici     2 inci maddesi gereğince, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı yapılmış olan araçların trafikte ve vergi kaydında maliki olarak görünen eski sahipleri, noterlikçe adlarına düzenlenen satış belgesi ile trafik bürosuna başvurduklarında, bu kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi için ilgili trafik şube veya bürosunca, 197 sayılı Kanunun 3088 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi gereğince, söz konusu araca ait kayıt ve tescil işleminin silindiğinin ilgili vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
İlgili trafik şubesince, aracın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydının bulunduğu yer vergi dairesine, söz konusu satış belgesine istinaden araca ait kayıt ve tescilin silindiğini belirten bir yazı gönderilmeden, vergi kaydının devredilmesi veya verginin kapatılmasına dair yazılan yazılara göre eski malik adına yapılmış bulunan Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyetinin silinmeyerek, mükellefiyetin devam ettirilmesi; trafik şubesince araca ait kayıt ve tescilinin silindiğini belirtir bir yazının ilgili vergi dairesine gönderilmesi halinde ise kayıt ve tescilin silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren mükellefiyetin sona erdirilmesi icap eder.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
Yener MERCİMEKÇİ
Bakan a.
Gelirler Genel Müdür Yardımcısı

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı