Tebliğ 2002/1
Devlet Bakanlığından:
 
 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 
 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 30/07/2002-24831
(Tebliğ No : 2002/1 )


Amaç
 
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, bölgelerarası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücünü artırmak için Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları, katma değeri yüksek, ileri ve  uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek suretiyle yatırımların desteklenmesi amacıyla hazırlanıp 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
 
Madde 2- Bu Tebliğ’de geçen;
 
a) Bakanlık             :Hazine Müsteşarlığının bağlı  bulunduğu Devlet Bakanlığını,
 
b) Müsteşarlık        : Hazine Müsteşarlığını,
 
c) Karar                 :10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı,
 
d) Teşvik belgesi     :Yatırım Teşvik Belgesi veya İzin ve Teşvik Belgesini,
 
e) Oda                   :Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine (TOBB) bağlı sanayi odalarını, ticaret ve sanayi odalarını ve ticaret odalarını,
 
f) Aracı bankalar     :Türkiye Halk Bankası A.Ş.,Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası A.O., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.ni,

g) Özel amaçlı bölgeler              :Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgelerini,
 
h)Saymanlık hesabı:Müsteşarlık merkez ödemelerini yapan  Merkez
Saymanlık hesabını,
 
ı) Fon                     : Mülga Yatırımları Teşvik Fonunu, ifade eder.
Asgari sabit yatırım tutarı
 
Madde 3- Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının;
 
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 200 milyar
Türk Lirası,
 
b) Normal ve gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 400 milyar
Türk Lirası, olması şarttır.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda,finansal kiralama şirketleri için aranacak asgari sabit yatırım tutarı bu miktarların %25’i kadardır.
 
Müracaat mercii
 
Madde 4- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için;
 
a) Yabancı sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek bütün yatırımlar için Müsteşarlık Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne,
 
b) Kredi tahsisi desteğinden yararlanmayacak 4 trilyon   Türk Lirasının altındaki Ek-1’de belirtilen imalat ve tarımsal sanayi yatırımları için bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın 5 inci maddesi gereğince Ek-2’de belirtilen yatırımın yapılacağı ildeki sanayi odalarına,
 
c) Diğer yatırımlar için ise Müsteşarlık Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne, müracaat edilir.
Bu Tebliğin istinat ettiği Karar’a göre düzenlenen teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır.

Müracaatlar bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır.Ancak, yatırımların nakli, yatırım yeri ve konusu değişiklikleri, devir, temlik, satış ve ihraç işlemleri ile teşvik belgesi iptaline ilişkin müracaatlar Müsteşarlığın görüşü alınarak sonuçlandırılır.
 
Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin işlemlere, ilgili karar ve tebliğ hükümleri çerçevesinde devam olunur.
 
Müracaat edebilecek gerçek ve tüzel kişiler


Madde 5- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları (adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları (genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilir.
 
Kurulacak şirketler adına ve tamamlanmış yatırımlara ilişkin olarak teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak anonim ve limited şirketler ile kurulacak şubeler için müracaat edilebilir.
 
Teşvik belgesi
 
Madde 6- Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, bu Tebliğ ve Tebliğin istinat ettiği Karar’ın amaçları doğrultusunda ülke ekonomisi için yararlı olduğu Müsteşarlıkça kabul edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.
 
Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması; belge kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine mesnet teşkil etmeyeceği gibi, söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz.
 
Müracaatta aranacak belgeler
 
Madde 7- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için, finansal kiralama şirketlerinin finansal kiralamaya yönelik yatırımları dahil yapılacak müracaatlarda aranılacak belgeler şunlardır:
a) Ek-3’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış bir nüsha yatırım bilgi formu, b)Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda; kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyon Türk Lirası, normal ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyon Türk Lirası tutarındaki meblağın, saymanlığın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası, odalara yapılacak müracaatlarda ise; yukarıda belirtilen meblağın 100 milyon Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili odanın hesabına yatırıldığını gösterir makbuz nüshası ile bakiye kısmının saymanlığın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası,
 
c) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
 
d) Şirket kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi asılları veya tasdikli örnekleri (kurulacak şirket adına yapılan yabancı sermayeli yatırımlara ait müracaatlarda aranmaz).
Saymanlığın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına irat olarak yatırılan meblağ bütçeye irat kaydedildiğinden iade edilmez.
 
Teşvik belgesi ve ilgili diğer işlemlere ilişkin dilekçe ve ekleri şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanır.
 
Yabancı sermayeli kuruluşların, gerçekleştirecekleri yatırımlar ile ilgili olarak müracaat safhasında şirket kuruluşuna bağlı olarak ibraz edemedikleri belgeleri teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip belgenin geçerlilik süresi içerisinde kalmak şartıyla azami iki yıl içinde tamamlayıp Müsteşarlığa ibraz etmeleri gerekir.
 
Yatırım bilgi formu
 
Madde 8- Yatırım bilgi formunda yer alan, teşvik belgesini düzenlemeye mesnet teşkil edecek bilgilerin eksik ve/veya çelişkili olması halinde, firma müracaatı değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılır. Konuyla ilgili eksiklik ve/veya çelişkilerin giderilmesine yönelik müracaatlar ise, yeni müracaatın yürürlükte olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
 
Yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibarıyla doğruluğundan ilgili yatırımcılar sorumlu olup, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde, Müsteşarlıkça teşvik belgesi iptal edilebileceği gibi, kısmi müeyyideler de uygulanabilir.
 
Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi
 
Madde 9- Teşvik belgesi düzenlenmesi talep edilen 4 trilyon Türk Lirasının üzerindeki imalat ve tarımsal sanayi yatırımları ve diğer yatırımlarla ilgili projelerin, makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme ve gerektiğinde ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde, yatırıma ait teşvik belgesi, eki döviz ve kredi kullanım formu, ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Müsteşarlıkça onaylanır.
 
Yabancı sermayeli yatırımlar ile bütçe kaynaklı krediden yararlanabilecek yatırımlar hariç, EK-2’ de belirtilen görevli odaların bulunduğu illerde yapılacak 4 trilyon Türk Lirasını aşmayan ve EK-1’de yer alan imalat ve tarımsal sanayi yatırımları için yatırımcılar, yatırımın bulunduğu ildeki görev verilen odaya müracaat ederler.

İlgili odalar, yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırım projeleri


a) Yapılan müracaata istinaden odalarca düzenlenen ve yetkililerin paraf ve imzalarını haiz yatırım projesi değerlendirme formunu,
 
b) Odaca onaylı dörder nüsha ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerini,
 
c) Oda yetkililerinin paraf ve imzasını haiz dört nüsha teşvik belgesini,
 
d) Firma adı/unvanı kayıtlı döviz ve kredi kullanım formunu,
 
Müsteşarlığa (Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü) gönderirler.
Müsteşarlıkça da uygun görülen yatırımlar teşvik belgesine bağlanır. Müsteşarlıkça onaylanan teşvik belgelerinden iki nüshası, aslı firmaya verilmek, diğer nüshası ise muhafaza edilmek kaydıyla ilgili odaya gönderilir.
 
İlgili oda, yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen yatırım projeleriyle ilgili uygun görülmeme gerekçesini yatırım projesi değerlendirme formu ile birlikte Müsteşarlığa bildirir. Uygun görülmeyen yatırım projeleri ile ilgili ihtilaflı durumlarda yatırımcılar doğrudan Müsteşarlığın görüşüne başvurabilirler.
 
Teşvik belgeleri kapsamına alınmayacaklar
 
Madde 10- Teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat ile hammadde, aramalı ve işletme malzemesi temin edilemez. Ayrıca, faaliyet konusu bizatihi taşımacılık olan yatırımlar dışındaki diğer yatırımlara ait teşvik belgeleri kapsamına binek araçları (arazi tipi dahil), uçak ve helikopter dahil edilmez.
 
Teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları
 
Madde   11- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar çerçevesinde yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları şunlardır:
 
a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,
b) Yatırım indirimi,
c) Katma Değer Vergisi istisnası,
d) Vergi, resim ve harç istisnası,
e) Kredi tahsisi.
 
Ayrıca yatırımlar, kanunlar ve diğer Bakanlar Kurulu kararlarında teşvik belgesine bağlı olarak öngörülen destek unsurlarından da yararlandırılabilir.
 
Destek unsurlarından yararlanma ve yöresel ayırım
 
Madde 12- Destek unsurlarının uygulanması açısından yöreler; gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrılır (Ek-8).
 
Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller, Yüksek Planlama Kurulu kararları ile yeniden belirlenebilir.
 
11   inci maddede belirtilen destek unsurlarından Müsteşarlıkça teşvik belgesine bağlanan;
 
a) Kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar, b) Normal yörelerdeki yatırımlar,
c) Gelişmiş yörelerdeki Ek-5’te belirtilen yatırımlar,
 
ile yöre farkı gözetilmeksizin özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar yararlanabilir.

Gelişmiş yörelerdeki özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar, münhasıran gelişmiş yörede uygulanan kısıtlamalara tabi değildir.
Destek unsurlarından yararlanacak yatırımlar
 
Madde 13- Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önce teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır. Ancak, yatırıma başlanmış olması halinde yatırıma başlama tarihi, bu Tebliğin istinat ettiği Kararın yürürlük tarihinden önce olmamak kaydıyla, müracaatta bulunulan yılın ilk gününe kadar çekilebilir.
 
Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırıma, yatırıma başlama tarihinden itibaren bir yıl  içinde başlanılması esastır. Bu süre içerisinde yatırıma başlanılmaması halinde teşvik belgesi iptal edilir. Ancak, mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında bu süre Müsteşarlıkça değerlendirilerek uzatılabilir.
 
Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırım cinsleri
 
Madde 14- Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar, Ek-4’de yer alan tanımlar çerçevesinde değerlendirilir.
 
Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası
 
Madde   15-   Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki   İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisnadır. Ayrıca, teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisna tanınmak suretiyle yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak, bir yıldan daha uzun süreli olmamak ve teşvik belgesine konu yatırımın fiili üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithaline izin verilebilir.
 
Ancak, binek araçları, otobüs, çekici (Euro I, Euro II, Euro III veya Euro IV normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), yedek parça, treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santralı, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir.
 
Kullanılmış makine ve teçhizat ithali
 
Madde 16- İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan yürürlükteki “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da gözönüne alınarak proje bazında     yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir. Bunun dışında yürürlükteki İthalat Rejimi Kararının ilgili hükümleri uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizatlar ayrıca bu Tebliğin istinat ettiği Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılmaz.


Makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler
 
Madde 17- Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresince yerine getirilir. Uygulamaya ilişkin usuller, Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. Bu Tebliğin uygulamasından doğacak ihtilaflar Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa iletilir ve Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem yapılır.
 
Teminatla ithalat
 
Madde 18- Teşvik belgesi almak üzere Müsteşarlığa müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Müsteşarlığın görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir.
 
Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığına müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir.
 
Mahrece iade
 
Madde 19- Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın mahrece iade işlemleri;
 
a)Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle, yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizat,
 
b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizat, için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilerek ilgili gümrük idaresince, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla ilgili olarak yatırım süresi içerisinde mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurda getirilmesi kaydıyla yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde yerine yenisi getirilen veya geri getirilen makine ve teçhizatın yurda giriş işlemleri, Müsteşarlığın herhangi bir iznine tabi olmaksızın Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
 

Yatırım İndirimi
      
Madde 20-
Bu Tebliğin istinat ettiği Karar kapsamındaki yatırımlar için uygulanacak yatırım indirimi oranları aşağıda belirtilmiştir.
 
 
 
  Yatırım indirimi oranı
Yöre farkı gözetilmeksizin  
Uluslararası rekabet gücü kazandıracak, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlar  
 
 
%200,
Ar-ge yatırımları %100,
Çevre korumaya yönelik yatırımlar %100,
Enerji dahil altyapı yatırımları %100,
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar  
 
 
%100,
Elektronik sanayi yatırımları %100,
Gemi ve yat inşa yatırımları %100,
Tersane yatırımları %100,
Uçak ve helikopter yatırımları %100,
Eğitim yatırımları %100,
Sağlık yatırımları %100,
Turizm yatırımları %100,
Maden istihracına yönelik yatırımlar %100,
Bilişim teknolojisi yatırımları %100,
Yazılım geliştirme yatırımları %100,
Genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri yatırımları %100,
Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar %100,
Özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar %100,
İleri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az birini içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları tutarı karşılığı Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar  
 
 
%100,
Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar %100,
Normal yörelerde yapılacak diğer yatırımlar %60,
Gelişmiş yörelerde yapılacak diğer yatırımlar %40.
 
 
Ayrıca, Maden Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla maden
istihracıyla beraber entegrasyon yatırımları için de yöre farkı gözetmeksizin %100
yatırım indirimi uygulanır.
 
Yatırım indiriminde, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yatırım indirimine konu asgari sabit yatırım tutarları esas alınır.
 
Yatırım indirimi uygulaması yönünden, yatırımcının Müsteşarlığa teşvik belgesi için müracaat tarihinden itibaren yapılan harcamalar dikkate alınır.
 
22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 50 nci madde çerçevesinde yatırım indirimi ile ilgili hükümden yararlanmayı teminen teşvik belgesi talep eden yatırımcıların her yıl 1
Nisan tarihine kadar Müsteşarlığın veya ilgili odanın evrak kayıtlarına girmiş olan müracaatları bu madde çerçevesinde öncelikle değerlendirmeye alınır.
Vergi, resim ve harç istisnası
 
Madde 21- 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre yatırımcının, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 1000 ABD Doları tutarında ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla;
 
a) Şirket kuruluşu,
 
b) Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir
yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi,
 
c) Teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,
 
işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar 1/7/1964 tarihli ve
488 sayılı Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.
 
Daha önceki yıl kararlarına istinaden düzenlenen ve ihracat taahhüdü ihtiva eden teşvik belgelerinde öngörülen sözkonusu ihracat taahhüdünü yerine getiremeyen ve/veya süre uzatımı alamayan yatırımcıların bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın yürürlük süresi içerisinde müracaat etmeleri halinde ihracat taahhüt miktarı
1000 ABD Doları’na düşürülür. 1000 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdü gerçekleştirmiş olmaları halinde ise, (teşvik belgesi iptal edilen ve cezai müeyyidesi fiilen tahsil edilenler hariç) taahhüt hesapları 22 nci maddede belirtilen mal ve hizmet ihracına ilişkin esaslar dikkate alınarak kapatılabilir.
 
Vergi, resim ve harç istisnası ile ilgili uygulama, 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca yayımlanan "İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde yürütülür.
 
İhracat taahhüdünün mücbir sebep ve fevkalade hal durumları ile Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer nedenlerden dolayı süresinde gerçekleştirilememesi halinde ek süre verilebilir.
 
İhracat taahhüdünün kapatılması
 
Madde 22- İhracat taahhüdünün kapatılması için, teşvik belgesi konusu malların ihracına ilişkin gümrük beyannamesi ve/veya döviz alım belgelerinin, hizmet yatırımlarında ise hizmet ihracı bedellerini tevsik edici belgelerin ibrazı şarttır.
Ancak;


a) Aynı firmaya ait tesislerde üretilen ürünlerden herhangi birinin ihraç bedellerine ilişkin gümrük beyannamesi ve/veya döviz alım belgeleri,
 
b) Gümrük beyannamesi tarih ve sayısını, ihraç edilen malın cinsini, miktarını, döviz alım belgelerinin tarih, sayı ve ABD Doları cinsinden değeri ile imalatçı firmanın unvanını gösteren aracı bankalarca onaylı listeler,

c) İhraç edilmek kaydıyla yurt içinde inşa edilen gemi ve/veya yatlarla ilgili gemi ve/veya yatın ihracat bedeli,
 
d) Turizm yatırımlarında seyahat acentelerine veya yabancı uyruklu kişilere kesilen faturaların kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru değeri dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı,
 
e) Uluslararası yük taşımacılığı yatırımlarında ihracatçı veya ithalatçı firmalara kesilen navlun faturalarının, uluslararası yolcu taşımacılığı yatırımlarında ise “A” grubu seyahat acentalarına kesilen faturaların kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru değeri dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı,
 
f) Yabancı uyruklu kişilere verilen hizmet karşılığı kesilen faturaların, kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru değeri dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı,
 
g)Tesiste üretilen mallarla ilgili olarak “Türkiyede İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan ve İhracat İstisnası Uygulanan Satışlara Ait Özel Fatura”larda kayıtlı döviz tutarı,
 
h)Yatırımı gerçekleştiren şirkete ortak olan diğer gerçek ve tüzel kişilerin ürettikleri mal ve hizmetlere ilişkin ihracat bedelleri,
 
I) Organize sanayi bölgelerinin alt yapılarına yönelik olarak düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında öngörülen yatırımlarda, ilgili organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan firmaların ürettikleri mallara ilişkin ihracat bedelleri,
 
i) Finansal kiralama şirketleri adına düzenlenmiş teşvik belgelerinde, kiracı
tarafından gerçekleştirilmiş ihracat bedelleri, ile de taahhüt hesabı kapatılabilir.

Katma Değer
Vergisi istisnası
 
Madde 23 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemlerinde de uygulanır.
 
Kredi tahsisi yapılabilecek yatırımlar
 
Madde 24- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar uyarınca aşağıda belirtilen yatırımlar için,        Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde teşvik belgeli veya belgesiz olarak bütçe kaynaklarından kredi tahsis edilebilir.
 
a) Araştırma-geliştirme yatırımları (yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart   yükseltici yeni  bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bu tür faaliyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji uyarlanması için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar),
 
b)   Çevre korumaya yönelik yatırımlar (Çevre Bakanlığınca sıcak nokta olarak belirlenmiş acil önlem gerektiren çevre kirliliklerinin giderilmesi dahil üretim için hammadde ithalatı gerektirmeyen katı, sıvı, gaz, tehlikeli atık ve benzeri yurtiçindeki her türlü atığın toplanması, geri kazanılması, arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknolojilere ilaveten çevre kirliliği yaratabilecek durumları önlemeye ve doğal kaynakların rasyonel kullanımına yönelik “temiz üretim teknolojileri”, “temiz ürünler üreten teknolojiler”, “temiz biyoteknoloji”, “temiz enerji teknolojileri”, “sürdürülebilir tarım teknolojileri” gibi çevre ile uyumlu teknolojiler konusundaki yatırımlar),
 
c) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar,
 
d) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan yönetici şirket   tarafından izin verilen yatırımlar,
 
e) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar ((a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen konulardaki yatırımlar ile bölgesel ve sektörel kısıtlamalar uygulanan yatırım konuları ve konfeksiyon dışındaki her türlü tekstil, terbiye, entegre olmayan hayvancılık, ulaştırma yatırımları hariç olmak üzere, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak sabit yatırım tutarı 3 trilyon Türk Lirasının üzerindeki en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik komple yeni yatırımlardır. Bu yatırımlarda aranacak 3 trilyon Türk Lirası tutarındaki asgari sabit yatırım tutarı teşvik belgesinin ilk düzenlenişi sırasında belgede yer alan değer olup, daha sonra bu değere ulaşılmış olması yatırımın bölgesel gelişmeye yönelik yatırım sayılmasını gerektirmez.),
 
f) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar (Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki iller dışındaki diğer illerden bu illere taşınacak yatırımlar ile gelişmiş yörelerdeki mevcut yatırımlardan kalkınmada öncelikli yörelere veya özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar),
 
g) Kapsamı 27 nci maddede belirtilen kalkınmada öncelikli  yörelerde yapılacak imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik yatırımları.
 


Kredi için müracaat mercii
 
Madde 25- Bütçe kaynaklarından kullandırılacak olan söz konusu kredilerle ilgili olarak; yatırım kredileri için Müsteşarlığa, işletme kredileri için ise doğrudan aracı bankalara müracaat edilmesi zorunludur.
  
 
 
Kredilendirmeye ilişkin esas ve usuller
 
Madde 26- Kredi tahsis edilebilmesi için;
 
a) Yatırımın 24 üncü maddede belirtilen yatırımlar kapsamında olması,
 
b) Ar-ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar ve öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırım konularında aynı yatırım için başka bir kamu kuruluşundan nakdi devlet desteği alınmamış olduğunun yatırım bilgi formunda beyan edilmesi, zorunludur.
 
Müsteşarlıkça; teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlarda, 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan yönetici şirketin, öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlarda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK’ın, ar-ge yatırımlarında TÜBİTAK’ın, çevre korumaya yönelik yatırımlarda Çevre Bakanlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılır.
 
Kalkınmada öncelikli yörelerde imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik konularında yapılacak yatırımlar için aracı bankaca işletme sermayesi yetersizliği dikkate alınarak tespit edilecek işletme kredisinin kullandırılabilmesi için, Bölge Çalışma Müdürlüğünden alınacak yazı ile, söz konusu yatırım bünyesinde müracaat tarihi itibarıyla asgari 50 kişilik istihdam bulunduğunun tevsik edilmesi zorunludur. Ayrıca, kredinin kullanım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde asgari 50 kişilik istihdamın korunduğunu gösterir Bölge Çalışma Müdürlüğü yazısının aracı bankaya ibraz edilmesi gerekmekte olup, aksinin tespiti halinde kullandırılan kredi bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın 28 ve 29 uncu maddesi çerçevesinde tahsil edilir.
 
Ayrıca, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar için, Müsteşarlıkça yatırım konuları dikkate alınarak tespit edilecek aracı bankadan ekonomik, mali ve teknik yönden projenin değerlendirilmesine ilişkin görüş alınır.
 
Kredinin kapsamı
 
Madde 27- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar kapsamında;
 
a) Ar-ge yatırımlarında; münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyeti için kullanılan makine ve teçhizat ile yazılım giderlerinin %50’si,
 
b) Çevre korumaya yönelik yatırımlarda; münhasıran çevre yatırımı için gerekli bina-inşaat ve makine ve teçhizat giderlerinin %50’si,
 
c) Öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlarda, makine ve teçhizat ile yazılım giderlerinin %50’si,
 
d) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlarda gerekli makine ve teçhizat ile yazılım giderlerinin %50’si,
 
e) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlarda söküm, nakliye ve montaj giderlerinin %50’si,
 
f) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda faizsiz sabit yatırım tutarının %30’u, bütçe kaynaklarından kredilendirilebilir.

Ayrıca, kalkınmada öncelikli yörelerde imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik konularında bütçe kaynaklarından;
 
a) Yapılacak yatırımlar için, Ek-6’da yer alan bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınarak faizsiz sabit yatırım tutarının %50’si oranında yatırım ve/veya yatırımın gerçekleşmesini müteakip asgari 50 kişilik istihdam sağlandığının aracı bankaca tespit edilmesi kaydıyla işletme kredisi,
 
b) Mevcut olan ve asgari 50 kişilik istihdamı ve işletme sermayesi yetersizliği bulunan tesisler için bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınmaksızın aracı bankaca tespit edilmesi halinde işletme kredisi,sağlanabilir.
 

Bu madde kapsamında kredilendirilecek makine ve teçhizatın yeni olması
 
Kredinin miktarı
 
Madde 28- Ar-ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar için tahsis edilecek kredi miktarı 400 milyar Türk Lirasını, kalkınmada öncelikli yörelerde imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik konularında yapılacak yatırımlar için tahsis edilecek yatırım kredisi miktarı faizsiz sabit yatırımın %50’si kadar olup, bu miktar 500 milyar Türk Lirasını, aracı bankaca işletme sermayesi yetersizliği de dikkate alınarak tespit edilecek işletme kredisi miktarı 200 milyar Türk Lirasını, yatırım ve işletme kredisinin birlikte kullanılması halinde ise toplam kredi miktarı 700 milyar Türk Lirasını geçemez.
 
Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar için tahsis edilecek yatırım kredisi miktarı ise 4,5 trilyon Türk Lirasını geçemez.
 
Krediden yararlanamayacak yatırımlar
 
Madde 29- Daha önce 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayılı, 26/2/1999 tarihli ve 99/12477 sayılı, 4/9/1999 tarihli ve 99/12655 sayılı, 22/11/2000 tarihli ve 2000/1721 sayılı Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yürürlüğe konulan kararlar kapsamında yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılan yatırımlar için kredi kullandırılmaz.
 
Bütçe kaynaklarından tahsis edilen krediler, tahsis edilen yer ve amaç dışında kullanılamaz. Bu kredilerden herhangi biri kapsamında tahsis yapılması halinde, diğer kredi türlerinden mükerrer kredi tahsisi yapılamaz ve tahsis amacı dışındaki kredi konularına dönüştürülemez.
 
Kredinin faiz oranları ve ödeme şekli
 
Madde 30- Kullandırılacak olan, a) Yatırım kredilerinden;

1- Ar-ge yatırımları, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar ile kalkınmada öncelikli yörelerde imalat sanayi, tarımsal sanayi   ve madencilik konularında yapılacak yatırımlar için tahsis edilecek krediler, 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olup ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere altışar aylık eşit taksitler halinde,
 
2- Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler,

3 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadeli olup, ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere altışar aylık eşit taksitler halinde,
 
b) İşletme kredileri 2 yıl vadeli olup, ödemesiz dönem uygulanmaksızın altışar aylık eşit taksitler halinde,geri alınır.
 
Kullandırılan kredilerin faiz oranı; yatırım kredilerinde %20, işletme kredilerinde ise %30’dur.
 
Bütçe kaynağından tahsis edilecek krediyi kullandırmakla görevlendirilmiş bankalarca yapılacak değerlendirme çerçevesinde tahsis edilecek kredinin %25’i avans olarak verilebilir. Bakiye, hakediş esasına göre ödenir. Verilen avans en geç altı ay içinde hakedişlerden mahsup edilerek kapatılır. Bu süre içinde avansın kapatılamaması halinde kredi kullandırımına devam edilemeyeceği gibi, aracı bankalar müeyyideleri ile birlikte süresinde kapatılamayan avansın ödenmesini talep ederler.


Avansın kullandırılmasından sonraki bakiye kredi tutarı, firma tarafından aracı bankaya ibraz edilecek hakediş belgelerine göre düzenlenecek aracı banka raporlarına istinaden en fazla 3 dilim halinde kullandırılır.
 
Daha önceki kararlara göre kullandırılan kredilerin bakiyeleri için tabi oldukları kararname hükümlerine göre uygulanması gereken faiz oranlarını aşmamak kaydıyla yeni belirlenen faiz oranları uygulanır.
 
 
 
 
Krediyi kullandıracak aracı bankalar ve bu bankaların sorumluluğu
 
Madde 31- Bütçe kaynaklı krediler; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası A.O., Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığı ile kullandırılır.
 
Kredilerin verilmesi işlemi sırasında alınacak teminata ait esaslar aracı bankalar tarafından bankacılık usullerine göre   tespit  edilir. Aracı ankalar yapacakları aracılık işleminden dolayı krediye tahakkuk eden faizin 4 puanını komisyon olarak alırlar. İlgili bankalar bunun dışında yatırımcıdan ücret veya komisyon gibi isimler altında hiçbir karşılık talep edemezler.
 
Kredi aktarılan aracı bankalar, kredilerin tahsis amacına uygun olarak kullanılıp ullanılmadığından, atırımın teşvik belgesinde öngörülen   sürede gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden, ana para taksit ve faizlerin zamanında saymanlık hesabına yatırılıp yatırılmadığından, avans kullandırılmış ise avansın zamanında kapatılıp kapatılmadığından sorumludur.
 
Yatırımın, teşvik belgesinde öngörülen yatırım süresi içinde gerçekleştirilememesi, avans verilmiş ise avansın süresinde kapatılmaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi, kullandırılan kredilerin saymanlık hesabına yatırılma süresi ve aracı bankaların sorumluluğu ile ilgili konularda Karar hükümleri uygulanır.
 
Aracı bankalar kanalıyla kullandırılan bütçe kaynaklı kredilerin vadesinden önce iade edilmesi talebinde bulunulması halinde, iade tarihi ile itfa planında belirtilen vade sonuna kadar olan devre için faiz tahakkuk ettirilmez. Vadeden önce aracı bankalara intikal ettirilen krediye ilişkin iade tutarlarının bu bankalarca 5 işgünü içerisinde saymanlık hesabına iade edilmesi zorunludur. Aksi takdirde, aracı bankalara Karar’ın 28 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.
 
Uygulamada ortaya çıkacak ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.
 
Bütçeden hak  sahiplerine yapılacak yeni ve birikmiş yükümlülüklerin tasfiyesine yönelik ödemelerin, ilgili kuruluşlarca   değerlendirilmesini müteakip Müsteşarlığın evrak kayıtlarına intikal sırasına göre yapılması esastır.
 
Yatırıma başlama

Madde   32- Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın büyüklüğü ve termini ile uyumlu olarak altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması şarttır. Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa-arazi almak yatırıma başlama sayılmaz.
 
İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği talepleri
 
Madde 33- Teşvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat listelerinde yapılacak değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır.

İthal edilecek makine ve teçhizatın ithal edileceği menşe ülke ve fiyat değişikliklerinde, makine ve teçhizat bazında %50’ye kadar olan artış veya azalışlarda doğrudan gümrük idarelerine başvurularak ithalat işlemleri yapılır.
 
Teşvik belgesinin revizesi
 
Madde 34- Yatırım projesinde yatırımın cinsi, konusu gibi değişiklikler dışında teşvik belgelerindeki yatırım tutarlarının revizesi yapılmaz. Revize işlemi, gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizesi esnasında yapılır.
 
Destek unsurları, halen geçerli olanlar dahil teşvik belgelerinde kayıtlı sabit yatırım tutarları ile ilgili olarak teşvik belgesi üzerinde revize yapılmaksızın firma beyanı ve harcama belgelerine istinaden, Maliye Bakanlığınca her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranına kadar artırılmak (bir önceki yıl yeniden değerleme oranı
iki kat uygulanmak) suretiyle belirlenen değerler üzerinden ilgili mercilerce doğrudan uygulanır.
 
Tamamlama vizesi esnasında gerçekleşme değerlerinin üzerinde yatırım indirimi veya vergi, resim, harç istisnası ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu istisnasından yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, fazladan uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
 
Süre uzatımı
 
Madde 35- Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın gerçekleşme durumu, altışar aylık dönemler halinde teşvik belgesini düzenleyen ilgili mercie bildirilir.
 
Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda, Müsteşarlığa veya yatırımın bulunduğu ildeki odaya veya yatırımın bulunduğu ile en yakın kambiyo müdürlüğüne, teşvik belgesi müracaatı odalarca değerlendirilen belgelerde ise ilgili odaya yatırım süresinin bitimini izleyen en geç üç ay içerisinde Ek-7’de yer alan yatırım takip formu ile birlikte süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Ancak, süre uzatımı taleplerinin yukarıda belirtilen mercilere yatırım süresinin bitimini müteakip üç aydan sonra yapılması halinde, 32 nci madde hükümleri çerçevesinde önemli ölçüde yatırım harcaması yapıldığını tevsik eden bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ek süre verilebilir.
 
Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilmesi zorunludur.
 
Yatırım konusu değişikliği
 
Madde 36- Yatırım konusu değişikliği talepleri ile ilgili olarak teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili mercie müracaat edilir.
Yatırımcı tarafından yeni yatırıma ilişkin olarak verilecek yatırım bilgi formuna istinaden yürürlükteki  mevzuat hükümleri çerçevesinde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da dikkate alınarak Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, teşvik belgesi üzerinde gerekli değişiklik yapılır. Yatırım konusu değişikliğinden önce satın alınmış ancak, yeni yatırım konusu  ile ilgili             olmayan makine ve teçhizat harcamalarına uygulanan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.
 
Yatırım yeri değişikliği
 
Madde 37- Teşvik belgesine bağlanmış komple yeni yatırımlara ilişkin yer değişikliği taleplerinde teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili mercie müracaat edilir.
 
İlgili odalara yapılan müracaatlar Müsteşarlığın görüşü alınarak sonuçlandırılır.    Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde destekunsurlarının uygulanması bakımından yatırım  yerinin özelliği dikkate alınarak  yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre teşvik belgesinde gerekli değişiklik ilgili odaca yapılır.
 
Yatırım yeri değişikliğinden önce gerçekleştirilmiş olan yatırımlara ilişkin yararlanılan destek unsurları yeni yatırım yerindeki destek unsurlarından fazla ise, bu destek unsurlarının fazla olan kısmı ile yatırım yeri değişikliği öncesinde yapılmış bina-inşaat harcamalarına uygulanan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.
 
Yatırım yerinin özel amaçlı bölge ilan edilmesi durumunda, ilgili kurumdan alınacak yazıya istinaden özel amaçlı bölge ilan edilen tarih itibarıyla teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarında yeni duruma göre değişiklik yapılır.
 
Yatırımların nakli
 
Madde 38- Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki mevcut yatırımların, aynı yöredeki aynı il dahil diğer illere, aynı yöredeki özel amaçlı bölgelere veya destek unsurları yönünden alt yörelere nakline, bu Tebliğin istinat ettiği Karar hükümlerine göre sektörlerin ve bölgelerin durumu da dikkate alınarak, Müsteşarlıkça proje bazında izin verilebilir. Bu durumda yeni yatırım yerine nakledilecek mevcut yatırımın söküm, nakliye ve montaj harcamaları ile mevcut ve ilave yatırım için gerekli arazi-arsa, bina-inşaat ve/veya makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları için teşvik belgesi düzenlenerek veya mevcut teşvik belgesi üzerinde gerekli düzenleme yapılarak, destek unsurlarından yararlandırılabilir.


 
Yatırımın naklinden önce gerçekleştirilmiş olan yatırımlara ilişkin yararlanılan destek unsurları yeni yatırım yerindeki destek unsurlarından fazla ise, bu destek unsurlarının fazla olan kısmı ile yatırımın naklinden önce yapılmış bina-inşaat harcamalarına uygulanan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.
 
Gelişmiş yörelerin kendi içindeki nakil taleplerinde, mevcut teşvik belgeleri dahil, gelişmiş yörelerde komple yeni olarak teşvik belgesine bağlanabilecek yatırım konuları için yukarıdaki esaslar çerçevesinde, bunların dışındaki yatırımlarda ise arsa ve bina-inşaat harcamaları ile entegrasyona ve ürün çeşitlendirmesine yönelik makine ve teçhizatlar için destek unsurlarından faydalandırılmamak kaydıyla Müsteşarlıkça proje bazında nakil işlemlerine izin verilebilir.
 
Yatırımın finansmanı
 
Madde    39-    Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek asgari özkaynak oranı %20’dir.
 
Ancak,
 
a)   Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda,
b)   Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları yatırımlarda,
c)   Finansal kiralama şirketlerinin yapacakları kiralama yatırımlarında, d) Tersane, gemi inşa ve yat inşa yatırımlarında,
e) Uçak ve helikopter ithali yatırımlarında, bu sınıra bağlı kalınmaz. Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda ilgili mevzuatında asgari özkaynak oranı belirlenmiş ise bu oran dikkate alınır.
 
Bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın yürürlükte olduğu dönem içerisinde talep edilmesi halinde, yukarıda belirlenen asgari özkaynak oranları daha önceki yıllara ait kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.
 
Teşvik belgesinde “yatırımın finansmanı” başlığı altında “yabancı kaynaklar” bölümünde yer alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinin karşısında yazılan tutarların kullanılması esas olmakla birlikte, firma tarafından talep edilmesi halinde teşvik belgelerinde öngörülen özkaynak ve yabancı kaynak oranını bozmamak ve yabancı kaynaklar bölümünde yer alan toplam tutarın Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranları dikkate alınmak (bir önceki yıl yeniden değerleme oranı iki kat uygulanmak) suretiyle tespit edilecek değerini aşmamak kaydıyla, iç kredi, döviz kredisi ve/veya dış kredi bankalarca doğrudan kullandırılabilir. Bu durumda, ilgili bankaca teşvik belgesi eki “kredi ve döviz kullanım formu”na kullanılan kredinin cinsi, döviz satış kuru (döviz kredisi kullandırılması halinde kullanım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru), döviz ve karşılığı Türk Lirası tutarı ile kullanım tarihi belirtilir.


Teşvik belgesinin tamamlama vizesi esnasında gerçekleşme değerleri esas alınmak suretiyle yabancı kaynak oran ve miktarlarının aşılması durumunda; fazla kullanılan krediye tekabül eden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ilgili mevzuatı, vergi, resim ve harçlar ise 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır.
 
Yeniden değerlendirme fonu, sermaye artışlarında özkaynak olarak kabul edilmez.
 
 
 
Finansal kiralama
 
Madde 40- Teşvik belgesi konusu menkul veya gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür.
 
Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar için, kiralayanın
(finansal kiralama şirketi), kiracıya (yatırımcı) ait daha önceki yıl kararlarına veya bu Tebliğin istinat ettiği Karara göre düzenlenmiş teşvik belgesinin eki mahiyetinde olan teşvik belgesini alması şarttır.
 
Finansal kiralama yoluyla yapılacak yatırımlarda kiralayan, kiracının teşvik belgesinde yer alan Fon veya bütçe kaynaklı kredi hariç diğer destek unsurlarından yararlandırılır. Yatırım indirimine konu asgari sabit yatırım tutarı yönünden, yatırımcının teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarı esas alınır. Yatırım indirimi uygulaması bakımından yasal olarak malın maliki durumunda olan kiralayan, yatırım indirimi istisnasından yararlanır.
 
Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırımda, kiralamaya konu yatırım malları, yatırımcının aktifinde yer almadığından yatırımcının yatırım indiriminden yararlanması sözkonusu değildir. Fon veya bütçe kaynaklı kredi öngörülen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım mallarının finansal kiralama yoluyla temin edilmesi durumunda, finansal kiralamaya konu sabit yatırım harcamalarına tekabül eden kısım için yatırımcıya Fon veya bütçe kaynaklı kredi tahsis edilmez.
 
Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, temlik, satış ve ihraç işlemleri kiralayan ve kiracının birlikte müracaat etmeleri halinde, 41 inci madde hükümleri çerçevesinde Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde finansal kiralama şirketine ait teşvik belgesi üzerinde gerekli değişiklikler yapılır. Finansal kiralama işlemine konu yatırım malları iflas, yatırımın gerçekleşmemesi, sözleşmesinin feshi gibi hallerde uygun görülmesi durumunda, teşvik belgeli bir yatırımcıya kiralanabilir.
 
İflas, sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumlarında; yararlanılan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunur. Ancak, kiralayanın talebine istinaden, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat, uygun görülmesi halinde teşvik belgeli bir yatırımcıya yapılacak yeni bir sözleşmeye istinaden devredilebilir. Teşvik belgeli bir yatırımcıya makine ve teçhizatın devri durumunda yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcı firmanın teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç bulunmaması durumunda, fazladan kullanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır. Sözleşmenin feshi nedeniyle devir yapılabilmesi için, Tebliğin yayımından önceki fesihlerin Tebliğin yayımını müteakip, daha sonraki fesihlerin ise fesih işlemini müteakip en geç 3 ay içerisinde kiralayan tarafından teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili mercie bildirilmesi zorunludur.
 
Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın yatırım süresi içinde teşvik belgeli bir yatırımcıya kiralanmasına, yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla izin verilebilir. Bu durumda kiralayan, kiracı ve yeni kiralayacak olan firmanın ayrı ayrı müracaatı gerekir. Yatırımın bütünlüğünün bozulması durumunda, kiracının projesine sözkonusu makine ve teçhizatı diğer yollardan temin edecek şekilde tekrar ilave etmesi halinde de devire izin verilebilir. Yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcı firmanın destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç bulunmaması durumunda, fazladan kullanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.
 
Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın ihracı durumunda; yatırımcının teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olup olmadığına bağlı olarak, 41 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
 
Sözleşmede devir yetkisinin tanınması halinde, finansal kiralamaya konu yatırım malları, kiracının da uygun görüşü alınmak kaydıyla başka bir finansal kiralama şirketine devredilebilir. Bu durumda devralan sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.
 
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın, aynı yatırımcıya kiralanmak üzere finansal kiralama yapma yetkisine sahip bir kuruluşa satılarak geri kiralanmasına (Sat ve Geri Kirala) Müsteşarlıkça izin verilebilir. Ancak, alacaklıdan mal kaçırmak ve benzeri şekilde muvazaalı işlem yapmak suretiyle teşvik belgesi alındığının tespiti halinde, kiracı ve kiralayanın teşvik belgeleri iptal edilerek sağlanan destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.
 
Yatırımcının teşvik belgesi kapsamında bulunan kullanılmış makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir.
 
Finansal kiralama şirketleri adına düzenlenmiş teşvik belgelerine talep edilmesi halinde, kiracının ilave olarak vereceği taahhütnameye istinaden vergi, resim ve harç istisnası desteği sağlanır  ve ihracat taahhüdü kiracının gerçekleştireceği ihracatla kapatılır.
 
Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar, ilgili olduğu teşvik belgesinin istinat ettiği kararda öngörülen destek unsurları ve asgari sabit yatırım tutarı çerçevesinde değerlendirilir.
 
Devir, temlik, satış ve ihraç
 
Madde 41- Teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizatın 5 yıl, yerli makine ve teçhizatın ise 2 yıl süre ile Müsteşarlığın izni olmaksızın devir, temlik, satış ve ihracı yapılamaz. Bu işlemler, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulların yerine getirilmemesi halinde söz konusu sürelerin dolmuş olması durumunda da izne tabidir.
 
Teşvik belgesi konusu yatırımın devri ile teşvik belgesi kapsamındaki makine
ve teçhizatın devir, temlik, satış ve ihracına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
a) Yatırımın devri: Yatırıma başlanılmış olması kaydıyla, tamamlama vizesi yapılmamış yatırımlardan; komple yeni yatırım olarak düzenlenmiş teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın tümüyle, diğer yatırım cinslerinde ise mevcut yatırımıyla birlikte devir, temlik veya satışına, sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak teşvik belgesi üzerinde değişiklik   yapılmak   suretiyle   izin   verilebilir.Teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma önemli ölçüde başlanılmamış olması halinde, yatırımın devrine izin verilmez.
 
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış ve varsa ihracat taahhüdü yerine getirilmiş teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılını, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılan yatırımlarda 3226 sayılı Kanunda belirtilen süreleri, yurt içinden sağlanan makine ve teçhizatın ise 2 yılını doldurması halinde tüm sabit yatırım ile birlikte devir, temlik ve yurt içi satışı serbesttir. Ancak, teşvik belgelerinin Fon veya bütçe kaynaklı kredi tahsisi ihtiva etmesi halinde Müsteşarlığın izni aranır.
 
Talep edilmesi halinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamı yatırımların tüm hak ve yükümlülükleri ile devir, temlik ve satışına, belge üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle izin verilebilir.
 
b) Makine ve teçhizatın devir, temlik ve satışı: Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın devir, temlik ve satışına aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Müsteşarlıkça izin verilebilir.
 
Teşvik belgesi kapsamında temin edilen ithal ve yerli makine ve teçhizatın, teşvik belgesine sahip yatırımcılara devir, temlik veya satışına; yatırımın bütünlüğü, yatırımın tamamlama vizesi, ihracat taahhüdü ile ilgili yükümlülükleri ve Fon veya bütçe kaynaklı kredi ihtiva edip etmediği hususları dikkate alınmak suretiyle Müsteşarlıkça müsaade edilebilir.
 
Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın teşvik belgesi sahibi yatırımcılara devir, temlik ve satışına; yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla, Fon veya bütçe kaynaklı kredi kullanılıp kullanılmadığı, ihracat taahhüdünün yerine getirilip getirilmediği ve buna bağlı olarak vergi, resim ve harç istisnasından faydalanılıp faydalanılmadığı hususları göz önüne alınarak Müsteşarlıkça izin verilebilir.Ancak, sözkonusu makine ve teçhizatla ilgili yararlandırılan yatırım indirimi ve Fon veya bütçe kaynaklı kredi ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır. Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının devri halinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın teşvik belgesi iptal edilir.
 
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış, ihracat taahhüdü ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmiş, fiili ithal tarihi itibarıyla 5 yılını, yurt içinden temin tarihi itibarıyla yılını doldurmuş ve Fon veya bütçe kaynaklı kredi ihtiva etmeyen teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir, temlik veya satışı serbesttir. Bu sürelerin doldurulmamış olması halinde ise teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın Müsteşarlıkça sözkonusu makine ve teçhizatın devir, temlik veya satışına izin verilebilir.
 
Tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte, Fon veya bütçe kaynaklı kredi ihtiva eden veya teşvik belgesinde kayıtlı diğer taahhütleri yerine getirilmemiş veya fiili ithal tarihi itibarıyla 5 yılını, yurt içinden temin tarihi itibarıyla 2 yılını doldurmamış makine ve teçhizat ihtiva eden teşvik belgeleriyle ilgili devir, temlik ve satış Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu durumda, ithal makine ve teçhizatın istisnadan faydalanamayan yerlere veya kişilere satışı halinde, bunlarla ilgili olarak sağlanan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.
 
c) Makine ve teçhizat ihracı: Yatırım bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla, yatırım tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın ihracı, Müsteşarlığın iznine tabidir.
 
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış, Fon veya bütçe kaynaklı kredi ve ihracat taahhüdü bulunmayan veya bu konulardaki yükümlülükleri yerine getirilmiş teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ihracı serbesttir. Ancak, ihraç işlemini takip eden 2 ay içinde ilgili gümrük idaresince Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi zorunludur.
 
d) Genel hükümler: Yatırım tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir, temlik, satış ve ihracı halinde yatırım indirimi uygulaması yönünden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 
Vergi, resim ve harç istisnası ihtiva eden teşvik belgelerinde ihracat taahhüdünün yerine getirilmemiş olması halinde, 3505 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
Devir, temlik, satış ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Fon’dan veya bütçeden tahsis edilen kredi borcu mevcut ise, borcun vadesine bakılmaksızın tümünün bütçeye geri ödenmesi zorunludur. Ancak, kredi işlemine aracılık eden bankanın uygun görüş bildirmesi halinde, Fon’dan veya bütçeden kullandırılan kredinin bakiyesinin itfa planına uygun şekilde ödenmesi kaydıyla, sözkonusu devir, temlik, satış ve ihraç işlemine Müsteşarlıkça izin verilebilir.
 
Yatırım yerinin değiştirilmemesi, teşvik belgesinde yer alan yatırıma ilişkin yükümlülüklerin yatırımcı tarafından yerine getirilmesi ve tesislerin bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla tesislerin kiralanması serbesttir.
 
Yurt dışında çalışanların ortaklığı
 
Madde 42- 15 ve 16 ncı maddelerde belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışında çalışanların sahip oldukları veya satın alacakları makine ve teçhizat, teşvik belgesine bağlanmış bir yatırımı gerçekleştirmek üzere kurulmuş veya kurulacak olan bir anonim şirkete ithal edilmek suretiyle ayni sermaye olarak konulabilir.


Belge zayii
 
Madde 43- Teşvik belgesi, eki ithal veya yerli makine ve teçhizat listesi ile döviz ve kredi kullanım formundan herhangi birinin zayi olması nedeniyle bu Tebliğin istinat ettiği Karar döneminde yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, herbir belge için teşvik belgesinde yazılı toplam yatırım tutarının % 0.2’si oranındaki meblağ bütçeye gelir kaydedilmek üzere saymanlık hesabına yatırılır. Bu meblağ, her bir belge itibarıyla 200 milyon Türk Lirasını geçemez.
 
 
 
Yatırım kredilerinin aktarılması
 
Madde 44- Teşvik belgesi kapsamında fiilen kullanılan kredilerin, aynı holdinge bağlı diğer firmalar adına düzenlenmiş teşvik belgelerine, aynı firmaya ait yeterli kredi limiti bulunan teşvik belgelerine veya aynı gerçek veya tüzel kişilerin asgari %50 oranında sermayesine ortak oldukları diğer firmalar adına düzenlenmiş teşvik belgelerine müeyyide uygulanmaksızın kısmen veya tamamen aktarılmasına Müsteşarlıkça izin verilebilir. Ancak, teşvik belgesinde vergi, resim ve harç istisnası desteğinin bulunması halinde kredi aktarılan teşvik belgesinde de aynı destek unsurunun bulunması zorunludur.
 
Muhtelif yatırımları gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin her birinde şirket sermayesinin % 50’sinden fazla hisseye sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin, teşvik belgeli yatırımlarında kullanılmak üzere tahsis edilen yatırım kredilerinin; belgeler arasında hangi firma ve teşvik belgesi kapsamında kullanılacağı ve kredi tutarı da belirtilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere aktarılabilmesi Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu şekilde kredi aktarımları teşvik belgesine dercedilir. Aktarılan kredinin yatırım süresi sonuna kadar, krediyi alan şirkete geri dönüşü Müsteşarlığa tevsik edilir.
 
Müsteşarlıkça, teşvik belgesi üzerinde yapılan değişiklikler dahil, teşvik belgesinde öngörülen şartlar aynen yerine getirilmek kaydıyla, yatırımını termin programına uygun olarak gerçekleştiren yatırımcılar hakkında, kredi kullanım safhasında yapmış oldukları kaynak aktarımları dolayısıyla müeyyide uygulanmaz. Aksi takdirde kredi teşvik belgesi kapsamından çıkartılarak krediye sağlanan istisna ve muafiyetler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.
 
Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları
 
Madde 45- Yatırımların teşvik belgesine bağlanması ve tamamlama vizesi işlemleri sonuçlanıncaya kadar devam eden işlemlerle ilgili olarak;
 
a) Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile tevsiki),
 
b) Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki),

c) Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki), d) Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali,

e) Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile tevsiki),
 
Müsteşarlıkça mücbir sebep ve fevkalade hal durumları olarak değerlendirilir.
 
 
 
Tamamlama ekspertizi ve vizesi
 
Madde 46- Yatırımların tamamlama vizeleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
 
a) Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamlama vizesi için teşvik belgesi müracaatını değerlendiren mercie başvurmaları zorunludur. İlgili odalarca müracaatı değerlendirilen teşvik belgeleri ile ilgili olarak ise, altı aylık sürenin bitimini müteakip en geç bir ay içerisinde oda tarafından Müsteşarlığa iptal işleminin yapılması için bilgi verilir.
 
b) Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımın tamamlama vizesi işlemleri, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merci tarafından yapılır. Müsteşarlığa yapılan müracaatlara istinaden Müsteşarlık, tamamlama vizesi işlemleri için yatırımın bulunduğu ildeki valiliği veya ilgili odayı görevlendirebilir.
 
Tamamlama ekspertizi ve vize işlemleri, Müsteşarlıkça doğrudan yapılabileceği gibi, Müsteşarlık tarafından görevlendirilen valilikçe veya odaca belirlenecek asgari iki eksper ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili valilikçe veya ilgili odaca da yapılabilir.
 
Valilikçe veya ilgili odaca yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda yatırımın gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi, ilgili merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilir. Ekspertiz işlemine esas olan rapor, teşvik belgesinin onaylı fotokopisi, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste asılları, gerçekleşen değerler üzerinden hazırlanmış ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler, döviz ve kredi kullanım formunun aslı ile birlikte bir ay içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.
 
Bütçe kaynaklı kredi ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri raporun ilgili merci tarafından Müsteşarlığa gönderilmesini müteakip Müsteşarlıkça yapılır.
 
Ekspertiz işlemlerinin Müsteşarlıkça yapılması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Müsteşarlıktan en az 2, en fazla 3 eksper görevlendirilir.
 
Ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek eksperlerin her birine ödenecek ekspertiz ücreti 75 milyon Türk Lirası olup, bu tutar her yıl yeniden değerleme nispetinde Müsteşarlıkça artırılabilir. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.
 
c) Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili yatırımcı kuruluş tarafından yatırımın tamamlandığına dair Müsteşarlığa verilecek rapora istinaden tamamlama vizesi yapılır.
 
d) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren mercie ibraz edilecek bilgi ve belgelere istinaden yapılır.
 
 
 
Tabii afet ve/veya yangına maruz kalan yatırımlar
 
Madde 47- Tabii afet ve/veya yangına maruz kalan yatırımlara ilişkin teşvik belgelerinin tamamlama vizelerinin yapılması esnasında, istenilen diğer bilgi ve belgelerin yanı sıra tabii afet ve/veya yangın durumunu tevsik eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak rapor ile varsa sigorta poliçesi örneği ile sigorta hasar ekspertiz raporu ve ilgili sigorta şirketinin hasarı karşılayıp karşılamadığına ilişkin yazının da ibraz edilmesi şarttır.
 
Ancak, tabii afet ve/veya yangın nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;
 
a) Belge kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,
b) Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,
c) Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin,
d) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneğinin,
e) Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,
f) Tabii afet ve/veya yangın durumunu tevsik eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri veya itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak rapor ile varsa sigorta poliçesi örneği ile sigorta hasar ekspertiz raporu ve ilgili sigorta şirketinin hasarı karşılayıp karşılamadığına ilişkin yazının,
 
Müsteşarlığa ibraz edilmesini müteakip, kısmi hasarlarda yatırım yerinde ekpertiz yapılarak, tamamının hasar görmesi halinde ise yatırım yerinde ekspertiz yapılmaksızın sonuçlandırılabilir.
 
Ayrıca, tabii afet ve/veya yangın neticesinde bina ve/veya makine-teçhizatın hasara uğraması nedeniyle üretim faaliyetinin durduğu veya aksadığı yatırımlarda, söz konusu tabii afet veya yangından önce alınmış olan kapasite raporu veya onaylı örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla, yatırımcıların mağduriyetinin önlenmesi, yatırımın ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması hususları da dikkate alınarak, bu konudaki yatırım talepleri “yenileme” niteliğinde değerlendirilip, yatırım indirimi desteği hariç olmak üzere diğer destek unsurlarından yararlandırılmak üzere teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
Destek unsurlarının uygulanması
 
Madde 48- Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının bu Tebliğde öngörülen esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanması zorunludur.
 

Yatırımların takibi, kontrolü ve müeyyide uygulanması
 
Madde 49- Teşvik belgelerinin ilgili mevzuata uygun olarak kullanılması esastır.
 
Müsteşarlık, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların mevzuata uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini denetlemeye, gerekli gördüğü takdirde yatırımın her aşamasında yatırımların ve ilgili odaların verilen görevlere ilişkin olarak yaptıkları işlemlerin takip ve kontrolünü yapmaya, gerekli göreceği tedbirleri almaya, ilgili kuruluşlardan belge ve bilgi istemeye ve aykırılıkların tespiti halinde teşvik belgesini iptal etmeye yetkilidir.
 
Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ile bu Tebliğde belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen ve kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren yatırımcıların teşvik belgeleri Müsteşarlıkça kısmen veya tamamen iptal edilir. Ancak, turizm yatırımlarında, Turizm Bakanlığınca “Turizm Yatırım ve/veya İşletme Belgesi”nin iptal edilmesi teşvik belgesinin iptalini gerektirmez.
 
İptal edilen teşvik belgeleri ile ilgili olarak yatırımcıların yararlandıkları destek unsurları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgililerden geri alınır.
 
İlgili kamu kurum ve kuruluşları, diğer mali mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerden dolayı haklarında mahkumiyet kararı bulunan ve/veya milli menfaatlere aykırı davranan gerçek ve tüzel kişileri Müsteşarlığa bildirmeleri halinde, bu kişilerin yeni teşvik belgesi talepleri reddedilir. Mevcut teşvik belgesi kapsamına ilave yapılması ve ilave destek unsurlarından istifade ettirilmesine yönelik talepleri uygun görülmez. Bu şekilde işlemleri durdurulan firmaların, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak yazı ile mali mevzuata aykırı fiillerinden dolayı işlemlerinin durdurulma gerekçesinin ortadan kalktığını tevsik etmeleri veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının milli menfaatlere aykırılığın bulunmadığını bildirmeleri halinde, yeni müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde işlemleri sonuçlandırılır.
 
Teşvik belgesinin iptali


Madde 50- Müsteşarlıkça veya görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca yatırım yeri tespit edilemeyen veya süre uzatımı alamayan teşvik belgeleri Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle iptal edilmiş sayılır.
 
Görev verilen kurum ve kuruluşların yükümlülükleri
 
Madde 51- İlgili odalar, valilikler, kambiyo müdürlükleri, aracı bankalar, yeminli mali müşavirler gibi görev verilen kurum ve kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yönelik olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumludurlar.
 
Görev verilen ilgili kurum ve kuruluşlar yapılan müracaatları iki ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

Teşvik belgesi müracaatını değerlendirmekle görevli ilgili odalar, teşvik belgesi iptali, yatırım yeri ve konusu değişiklikleri, yatırımların nakli ile devir, temlik ve satış işlemleri dışındaki diğer işlemleri, bu Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar hükümleri çerçevesinde yapılacak değerlendirmeye göre sonuçlandırırlar.
 
Teşvik belgesi müracaatını değerlendirmekle görevli ilgili odalar, yapılan işlemlerin takip ve kontrolünden, bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve belgelerin saklanmasından sorumludurlar.
 
İlgili odalarca yapılan işlemlerle ilgili faaliyet raporları üçer aylık dönemler halinde TOBB aracılığı ile Müsteşarlığa bildirilir.
 
Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri için uygulanabilecek hükümler
 
Madde 52- Daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği Karar ile diğer ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur. Ancak, bu Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Kararın ihracat taahhüdü, ithalatta alınan fonlar, yatırım indirimi, özkaynak oranları, devir, temlik, satış, ihraç ve kiralama ile ilgili hükümleri, bu Tebliğin istinat ettiği Kararın yürürlükte olduğu süre içerisinde talep edilmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve halen geçerli olan teşvik belgelerine de uygulanır.
 
Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerine ilişkin KDV desteği veya teşvik primi
 
Madde 53- a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlar ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü gereği bu yörelerde uygulanan destek unsurlarından istifade ettirilen yatırımlar için düzenlenmiş ve halen geçerli olan;
 
alan,

1) KDV+10 puan oranında KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden,

2) 1/8/1998 tarihinden önce onaylanmış yerli makine ve teçhizat listesinde yer
 
3) 1/8/1998 tarihinden sonra satın alınması sebebiyle KDV desteğinden
yararlanamayarak istisnadan yararlanan,
 
teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın KDV’siz fatura bedelinin %10’u oranında,
 
b) Kalkınmada öncelikli yörelerde uluslararası ihale neticesi yapılan teşvik belgeli yatırımlarda, ihalenin Türkiye’de yerleşik firmalarda kalması halinde yatırımcı firma yerine, ihaleyi kazanan firmaların bu kapsamda yapacağı harcamalara, yatırımcının teşvik belgesinde belirtilen oranda,
 
c) Gemi ve yat inşa yatırımları için düzenlenmiş ve sabit yatırım tutarı üzerinden KDV desteği veya teşvik primi öngörülmüş bulunan teşvik belgelerine, belgede belirtilen oranda,
 
KDV desteği veya teşvik primi uygulamasına ilgili mevzuatında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, valilikçe veya yeminli mali müşavirce rapor düzenlenmiş ve 31/12/2001 tarihine kadar Müsteşarlığa müracaat edilmiş olması kaydıyla, 2002 yılında yapılacak harcamalar için ödemeye esas tutarın bütçe imkanları ölçüsünde son kez %50'sine kadar olan kısmının ödenmesine devam olunur. Ayrıca, sabit yatırım tutarı üzerinden KDV desteği veya teşvik primi öngörülmüş bulunan teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2001 tarihine kadar ithalat yapılması ve bunun gümrük giriş beyannameleri ile tevsik edilmesi halinde de aynı uygulama yapılır. Aksi takdirde 2002 yılı harcamalarına ödeme yapılmaz.
 
Diğer taraftan, KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden gemi ve yat inşa yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerinde öngörülen yatırımların farklı gerçekleştirilmesi halinde de gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılabilir. Belgede kayıtlı geminin cinsi ve  kapasitesine tekabül eden ve KDV desteği ödemesine esas teşkil eden sabit yatırım tutarı, fiili harcamaların yapıldığı tarihler dikkate alınarak Denizcilik Müsteşarlığı, yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir veya ilgili valilik yetkilileri ve yatırımcının bağlı bulunduğu deniz ticaret odası temsilcileri tarafından müştereken düzenlenecek raporla belirlenir. Ancak, geminin cinsi de dikkate alınarak kapasite artışına tekabül eden harcamalara fazladan KDV desteği veya teşvik primi ödenmez.
 
Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarına  istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerine ilişkin süre uzatımı
 
Madde 54- Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen; Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi içeren teşvik belgeleri (99/13717 ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yürürlüğe konulan kararlara göre Fon Kaynaklı Kredi içerenler hariç), yatırım süresi 1/1/2000 tarihinden önce bitmiş olan teşvik belgeleri ile Müsteşarlıkça süresi 30/6/2001 tarihine kadar uzatılmış bulunan çekici ve/veya treyler yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerine ek süre verilmez ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca tamamlama vizeleri yapılır.
 
Yukarıda belirtilenler dışındaki teşvik belgelerinden; bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler ve tamamlama vizesi yapılanlar ile 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Karara istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, yatırım süresi 1/1/2000 ila 31/12/2001 (dahil) tarihleri arasında bitenlere, herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın son kez 31/12/2002 tarihine kadar süre verilmiş sayılır. Söz konusu teşvik belgelerinde öngörülen destek unsurları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanmaya devam olunur.
 
Ayrıca,
 
a) Talep edilmesi halinde;
 
1) Sabit yatırım tutarının 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerinde olması nedeniyle özel önem taşıyan sektör yatırımları kapsamında düzenlenmiş,
2) Sabit yatırım tutarının 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerinde olması nedeniyle %200 oranında yatırım indiriminden yararlanan yatırımlara ilişkin,
3) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlara ilişkin,
4) Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 8/12/1999 tarihli ve
99/13717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Karar çerçevesinde desteklenen yatırımlara ilişkin,
5) Fon kaynaklı kredi içeren 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan   Karara göre düzenlenmiş, teşvik belgelerine, yukarıda belirlenen süre kısıtlamasına bağlı kalınmaksızın, bir defada Müsteşarlıkça proje bazında ek süre verilebilir.
 
b) Teşvik belgesinin düzenleniş tarihi itibarıyla yatırım bitiş tarihi 31/12/2001 tarihinden sonraya tekabül eden teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde belgede kayıtlı yatırım süresinin azami yarısı kadar ek süre verilebilir.
 
c) Talep edilmesi halinde, 30/1/2002 tarihli ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesine istinaden, finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular tarafından alınmış olan teşvik belgelerinin süreleri, sözleşmeler ile belirlenen sürelere kadar Müsteşarlıkça uzatılır.
 
Yukarıda belirtilen sürelerin sonunda yatırımların tamamlama vizesi için yatırımcılar tarafından 6 ay içerisinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi zorunludur.
 
Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarına  istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi
 
Madde   55- 21/12/2000 tarihli ve 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Karardan önceki kararlara istinaden düzenlenmiş
ve Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmeyen teşvik belgelerinden;


a) Yatırım süresi sona ermiş olmakla birlikte tamamlama vizesi yapılmamış
veya Müsteşarlık kayıtlarına göre hiç işlem görmemiş olanlar firma talebi olmaksızın,
 
b) Fiziki olarak gerçekleşen veya yatırım süresi devam etmekle birlikte mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılması istenenler firma talebine istinaden,
 
ilgili karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bakılmaksızın Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilen valilikçe (yatırımın bulunduğu il) veya sanayi odasınca (sanayi odası bulunmaması halinde ticaret ve sanayi odası, gemi ve yat inşası ile tersane yatırımlarında Deniz Ticaret Odası) düzenlenen ekspertiz raporlarına istinaden gerçekleşen değerler üzerinden 46 ncı maddedeki esaslar çerçevesinde ( 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Karardan önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili olarak yeminli mali müşavir onayı aranmaz) tamamlama vizeleri yapılır.
 
Tamamlama vizeleri, ekspertiz işlemini yapan ve raporunu düzenleyen merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilerek sonucundan Müsteşarlığa bilgi verilir.
 
21/12/2000 tarihli ve 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Karardan önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi işlemleri, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın  Müsteşarlıkça veya görevlendireceği bankalar veya birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek ekspertiz raporlarına istinaden yapılır. Ancak yatırımın fiziki olarak tamamlanmış olup  olmadığına bakılmaksızın, ilgili Karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara  bağlı kalınmadan tamamlama vizesi yapılan yatırımlarda fazladan prim veya kredi kullanılmış olması  halinde fazladan yararlandırılan destek unsurları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu teşvik belgelerinden 31/12/1999 tarihine kadar tamamlama vizesi başvurusunda bulunulmamış olması sebebiyle iptal edilen ancak teşvik belgesinde “Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları” bölümünde yer alan destek unsurlarına henüz müeyyide uygulanmamış olan söz konusu teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesinin yapılmasının talep edilmesi halinde   bu fıkrada belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
 
Kaynak Kullanımını Destekleme Primi uygulamasında, teşvik belgesinin istinat ettiği karar ve ilgili diğer kararlardaki hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir. Ancak, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemlerinde Müsteşarlıkça onaylanmış nihai makine ve teçhizat listesinde yer alan ithal ve yerli makine teçhizatlar ile teşvik belgesi kapsamındaki diğer sabit yatırım harcamalarının gerçekleşme değerleri dikkate alınır.
 
Bu madde kapsamında gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgelerinde; teşvik belgesi konusu yatırımın bütünlüğü, asgari sabit yatırım tutarı, aynı il sınırları içerisinde kalmak ve özel amaçlı bölgelerden bölge dışına taşınılmamış olmak kaydıyla altyapı müşterekliği, özel şartlar, tapu, inşaat ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, kapasite raporu, varsa kullanılmış komple tesis ve/veya makine bütünlüğünün muhafaza edilip edilmediği hususu aranmaksızın ve gelişmiş yöreler de dahil yörelerin kendi içerisindeki veya daha alt yörelere veya tüm yörelerden yöre farkı gözetilmeksizin özel amaçlı bölgelere yönelik yatırım yeri değişikliğine de müsaade edilmek suretiyle tamamlama vizeleri yapılır.
 
Gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımın teşvik belgesinin düzenlendiği yıla ait asgari yatırım indirimi tutarının altında gerçekleşmesi halinde, uygulanan yatırım indirimi ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır. Teşvik belgesinin istinat ettiği karar ve ilgili diğer karar ve tebliğlerde belirtilen asgari özkaynak oranı korunmak suretiyle kredi miktarının aşılması halinde, aşılan miktara tekabül eden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ilgili mevzuatı, vergi, resim ve harçlar ile teşvik belgesindeki ihracat taahhüdünün yerine getirilememesi durumunda yararlanılan vergi, resim ve harçlar 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.
 
Ayrıca, KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden gemi ve yat inşa yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerinde öngörülen yatırımların farklı gerçekleştirilmesi halinde de gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, kapasite artışına tekabül eden harcamalara fazladan KDV desteği veya teşvik primi ödenmez. Fazladan ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazladan yararlanılan kısım ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.
 
17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 28/12/2001 tarihli ve 4731 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesine istinaden, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu illerinin merkez  ve ilçelerinde gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak 17/8/1999 tarihinden önce düzenlenmiş teşvik belgeleri, yatırım indirimi, vergi, resim ve harç istisnası ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulaması açısından ilgili mevzuatında yazılı olan şartlara bakılmaksızın tamamlanmış kabul edilir. Ayrıca, talep edilmesi halinde yatırımın bütünlüğü ile belge şart ve karakteristik değerlerine ve teşvik belgelerinin tabi olduğu kararname ve tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın belge kapsamındaki yatırımlar mevcut haliyle tamamlanmış sayılarak tamamlama vizeleri yapılır.
 
Mevcut teşvik belgeleri konusu yatırım yerinin serbest bölge olarak ilan edilmesi durumunda, belgenin verildiği mevzuat hükümlerine bağlı kalınmaksızın yatırımın mevcut hali dikkate alınarak serbest bölgenin faaliyete geçtiği tarih itibarıyla tamamlama vizesi yapılır. Ayrıca, yatırım yerinin organize sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi veya endüstri bölgesi ilan edilmesi durumunda da talep edilmesi halinde teşvik belgesinin istinat ettiği mevzuat hükümlerine bağlı kalınmaksızın tamamlama vizesi yapılabilir.
 
Bu madde uyarınca işlem yapılan belgeler konusu yatırımların (serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar hariç) bakiye kısımları için talep edilmesi halinde, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
İhtilaflı durumlar


Madde 56- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ve daha önceki kararlarda yer alan destek unsurlarının uygulanmasında ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda vergi kanunlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.
 
Bilgilendirme
 
Madde 57- Bu Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar ile bunların uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, Müsteşarlığın internet sitesinde
(www.hazine.gov.tr) ilan edilmek suretiyle yatırımcıların bilgisine sunulur.
 
 
 
Yürürlükten kaldırma
 
Madde 58- 18/2/2001 tarihli ve 24322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18/2/2001 tarihli ve 2001/1 sayılı, 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/7/2001 tarihli ve 2001/2 tebliğler ile 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/3/2001 tarihli ve 2001/1 sayılı, 5/7/2001 tarihli ve 24453sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5/7/2001 tarihli ve 2001/2 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
 
Madde 59- Bu Tebliğ 9/7/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
Madde 60- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu
Devlet Bakanı yürütür.
 


EK-1
 
GÖREV VERİLEN ODALARCA TEŞVİK BELGELERİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLECEK İMALAT VE TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARINA AİT LİSTE
 
A) İmalat sanayi yatırımları
 
1. Gıda ve İçki
2. Orman Ürünleri
3. Dokuma ve Giyim
4. Deri ve Kösele
5. Kağıt
6. Kimya
7. Lastik-Plastik
8. Cam ve Cam Ürünleri
9. Demirdışı Metaller
10. Madeni Eşya
11. Makine İmalat
12. Taşıt Araçları ve Yan Sanayi (Gemi ve Yat İnşa Yatırımları hariç)
13. Elektrikli ve Elektriksiz Makineler
14. Meslek-Bilim-Ölçü-Optik-Donanım
15. Elektronik
16. Çimento
17. Pişmiş Kil ve Çimentodan Mamul Ürünler
18. Seramik
19. Ambalaj Üretimi
20. Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Üretimi
 
B) Tarımsal Sanayi
 
1. Entegre Et ve Et Ürünleri
2. Entegre Süt ve Süt Ürünleri
3. Yem Üretimi
4. Tarım Ürünlerinin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi


EK 2- MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI
 
 
 
1) Adana Sanayi Odası
 
2) Ankara Sanayi Odası
 
3) Balıkesir Sanayi Odası
 
4) Denizli Sanayi Odası
 
5) Ege Bölgesi Sanayi Odası
 
6) Eskişehir Sanayi Odası
 
7) Gaziantep Sanayi Odası
 
8) İstanbul Sanayi Odası
 
9) Kayseri Sanayi Odası
 
10)Kocaeli Sanayi Odası
 
11)Konya Sanayi Odası


EK 3- YATIRIM BİLGİ FORMU
 
BÖLÜM I
 
 
YATIRIMCI KURULUŞUN:
 
1.       Adı veya unvanı:
2.       Haberleşme adresi:
3.       Telefon, faks no ve e-posta adresi:
4.       Sermayesi:
 
 
Ortaklar   Hisse Oranı Kayıtlı Ödenmiş
_______ _____      ( %)      Sermaye Sermaye
a- Yabancı Ortaklar
(Yabancı Sermayeli
Firmalar İçin)
-
-
b- Yerli Ortaklar
-
-
______________________________________________________________
Toplam :
 
5.       Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:
6.       Ortaklar hakkında bilgi (isim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaraları, yatırımcı özgeçmişi):
7.       Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluş ve bankalar, adresler ve telefon numaraları:
8.       Firmada projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri,telefon numaraları:


BÖLÜM II YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
 
1.Yatırım yerinin tam adresi:
 
a) Yatırımın yapılacağı il ve ilçenin adı :
(Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir illerinde yapılacak yatırımlarda, yatırımın büyükşehir belediyesi sınırları içinde olup olmadığı ayrıca belirtilecektir)
 
b) Yatırımın özel amaçlı bölgelerde (organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgeleri) gerçekleştirilecek olması halinde;
 
-    Özel amaçlı bölgenin adı :
-    Özel amaçlı bölge ilan edilme tarihi :
 


Tahsis edilen yerin;
-    Tahsis Sahibi :
-    Ada No :
-    Parsel No :
-    Tahsis tarihi ve tahsisin halen geçerli olup olmadığı :
-    Yatırımın küçük sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgelerinde yapılacak olması halinde, sanayi sitesinin adı ve organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde yer alıp almadığı :
 
Yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya bina kiralık ise;
 
-    Mal sahibinin adı :
-    Kiralık yerin adresi :
-    Kira kontratına göre kiralık arsa veya binanın kiralama süresinin başlangıç ve bitiş tarihi :
-    Kiralık yer arsa veya arazi ise alan büyüklüğü ( m2 ) :
-    Kiralık yer bina ise kapalı alan büyüklüğü ( m2 ) :
 
Not : Müracaat tarihi itibariyle kira kontratlarının kiralık arazi için en az
10 yıl, bina için ise 5 yıl olması zorunludur.
 
2.Yatırımın cinsi                         :
 
Ek-4’de yer alan tanımlar çerçevesinde, komple yeni, tevsi, entegrasyon, tamamlama, yenileme, modernizasyon, darboğaz giderme, kalite düzeltme, ürün çeşitlendirme cinsinden hangisi olduğu belirtilir.
 
3. Yatırımın konusu                      :
 
4. Yatırıma başlama tarihi            :
 
5. İşletmeye geçiş tarihi                :
 
6. Yatırımın bitiş tarihi                 :
 
7. Öngörülen elektrik gücü (kWA):
 
8. Öngörülen istihdam (kişi)         :
 
9. Projenin kapasitesi                   :
Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir.
 
10.Tevsi, tamamlama, darboğaz giderme, modernizasyon, yenileme, entegrasyon, ürün çeşitlendirme ve kalite düzeltme yatırım cinsleri için, firmaya ait
en son tarihli ve geçerli kapasite raporundaki;
 
-   Kapasite raporunun tarih ve nosu :
-   İş yeri adresi/adresleri
(yatırımın yapılacağı adres
 


ayrıca belirtilecektir)                          :
- Üretim konusu :
- Mülkiyet durumu (mal sahibi  
veya kiralık olduğu belirtilecektir)      :
-   İstihdam sayısı (personel durumu)   :
-   Yıllık üretim kapasitesi                   :
-   Kapasite raporunda yer alan ve yapılacak yatırım ile ilgili makine ve teçhizatın listesi ve teknik özellikleri (Kiralık makine ve teçhizatlar ayrıca belirtilecektir.)
-   Entegrasyon yatırımlarında kapasite raporunda belirtilen hammadde kullanım miktarları belirtilecektir.
 
Not : Yatırımcı kapasite raporunun fotokopisini de ibraz edilebilir. Bu durumda kapasite raporundaki bilgilerin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
11. Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, gelişmiş yörede aynı
yatırım kolunda faaliyete ilk başlama tarihi:
 
PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ
 
1.Üretilecek mallar veya hizmetler    :
 
2. Projenin gerekçesi                         :
 
3. Projenin kısa anlatımı                    :
 
4. Üretim teknolojisi                          :
 
5. Üretim akış şeması                        :
Üretim aşamalarını, girdi ve çıktı miktarlarını gösteren basitleştirilmiş üretim akış şemaları çizilir.
 
6. Patent, Lisans, Royalite ve Know-how: Yatırım ve üretim aşamasında patent, lisans, royalite veya know-how gerekip gerekmeyeceği açıklanır.
 
7. Çevreye Etkisi: Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilir.
 
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI
 
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek, Toplam Yatırım ve Yıllara Göre Dağılımı Tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği dolayısıyla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.
 
1. Arsa bedeli : Satın alınacak arsanın birim fiyat (TL/m2) ve alan büyüklüğü
(m2) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır. Arsa kiralık ise, kimden kiralandığı, kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri, yıllık kira bedeli ve alan büyüklüğü (m2) ayrıca belirtilir.

2. Etüd ve proje giderleri : Yatırıma ait etüd ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim vb. konularda yapılacak harcamalar bu kalemde dikkate alınır.

3. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları : Gerekli kazı ve dolgu çalışmaları, istinat duvarları, şantiye tesisleri, servis yolları, kanalizasyon, arazinin çevrilmesi ve bahçe tanzimi, ulaştırma için gerekli iç yollar, bağlantı yolları vb. işler dahil olmak üzere öngörülen harcamalar, her bir kalem için birim değerler de belirtilerek (m/TL, m2/TL,m3/TL vb.) verilir.

4. Bina-inşaat giderleri: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı işletmelere ilişkin binalar, idari binalar, depolar dahil olmak üzere, her bir harcama kalemi için kapalı alan (m2) ve birim değerler de belirtilmek üzere, inşaat giderleri uygun hesaplama yöntemleri uygulanarak hesaplanır. Bina kiralık ise kimden kiralandığı, kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri, yıllık kira bedeli ve kapalı alan büyüklüğü (m2) ayrıca belirtilir.

5. Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri : Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilişkin olarak Ekte yer alan örneğe uygun olarak listeler hazırlanır.

6. Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri : Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma tesisi vb. servisler için gerekli makine ekipman giderleri belirtilir.

7. Mefruşat giderleri: Turizm yatırımları için gerekli olan mefruşat harcamaları
belirtilecektir.

8. İthalat ve gümrükleme giderleri : İthal makine ve teçhizatın ithalatı ile ilgili masraflar belirtilir.

9. Taşıma ve sigorta giderleri : Navlun ve sigorta giderleri yurtdışı ve yurtiçi ayırımı yapılarak verilir. (Elde ayrıntılı bilgi bulunmaması durumunda, iç taşıma ve sigorta gideri olarak toplam yerli makine-teçhizat giderinin %2-4’ü, dış taşıma ve sigorta gideri olarak Avrupa limanlarından olan ithalat için makine ve teçhizatın FOB bedelinin % 7’si, Amerika ve Japonya’dan olan ithalat için % 12’si alınabilir).

10. Montaj giderleri : Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar verilir (Ortalama bir değer olarak toplam makine-teçhizat bedelinin
% 6’sı kadar bir meblağ alınabilir.).

11. Taşıt araçları : Tesis için gerekli taşıt araçlarına ilişkin öngörülen harcamalar, cins, miktar ve birim fiyatlar da belirtilerek bu gider kaleminde gösterilir.

12. İşletmeye alma giderleri : Deneme üretimine başlangıç tarihinden itibaren kesin işletmeye geçiş tarihine kadar yapılması zorunlu olan harcamalar dikkate alınır.

13. Genel giderler : Haberleşme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve taşıt alım vergileri, yatırım dönemi personel, idari ve sosyal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir.

14. Diğer giderler : Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere, çeşitli fon, vergi vb. masraflar bu harcama kaleminde gösterilir.


TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU ( Milyar TL)
 
1. ARSA BEDELİ                                                     :
2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ                                :                                 
a. Ana Fabrika Bina ve Tesisleri                              :
b. Yardımcı İşletmeler Bina ve Tesisleri                  :
c. Ambarlar                                                               :
d. İdare Binaları                                                        :                                   
e. Sosyal Tesisler                                                      :
f. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları                  :
g. Yeraltı Ana Galerileri
(yeraltı maden ocakları için)                                     :
3. ANA FABRİKA MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ    :
a. İthal                                                                       :
b. Yerli                                                                     :
4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI                    :
a.Yardımcı İşletme makina teçhizat giderleri            :
b. Mefruşat giderleri                                                 :
c. İthalat ve gümrükleme giderleri                            :
d. Taşıma sigorta giderleri                                        :
e. Montaj giderleri                                                    :
f. Taşıt araçları                                                          :
g. İşletmeye alma giderleri                                        :
h. Genel giderler                                                       :
ı. Etüd ve proje giderleri                                          :
i. Diğer giderler                                                        :
5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4)    :
 
YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN PLANI (Milyar TL)
 
A. Finansman ihtiyacı : Yatırımın gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan toplam finansman ihtiyacı belirtilecektir.
 
B. Finansman kaynakları
1.     Özkaynaklar: Yatırımın gerçekleştirilebilmesi için, firmanın
özkaynaklarında bulunan ve yatırıma aktarılabilecek meblağlar (fonlar) ile varsa gerekli olan sermaye artırım miktarı (sermaye ) belirtilecektir.
a- Sermaye :
b- Fonlar    :
2. Yabancı Kaynaklar: Yatırımın finansmanında kredi kullanılacaksa, bu kredilerin miktarı ve nerelerden kullanılacağı ayrı ayrı belirtilecektir.
İç Kredi :
Dış Kredi :
Döviz Kredisi :
Bütçe kaynaklı kredi: TOPLAM FİNANSMAN : (B.1.) + (B.2.)


BÖLÜM III
 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMIN KONUSU, CİNSİ VE YATIRIM YERİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE, İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMIŞ BELGELERDE YER ALAN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN DE                          BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR (Yatırımcının aşağıda yer alan yatırım konularında alınmış ruhsat, izin, yazı, sözleşme ve benzeri belgelerin bir fotokopisini Yatırım Bilgi Formuna eklemesi halinde bu bölümdeki ilgili kısımlar doldurulmayabilir.).
 
a) Elektrik enerjisi yatırımlanda;
 
 
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
tarafından verilen faaliyet izninin; tarih ve sayısı, yürürlük tarihi, geçerlilik süresi                                                                     :
-İznin verildiği yer (il, ilçe, belde, bölge)             :
-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yatırımlar için Yatırım
Programında yer alan Proje Numarası                             :
Bu bilgilere ilave olarak ayrıca,
1)Elektrik enerjisi üretimi yatırımlarında;
-Üretimin cinsi (hidrolik, doğalgaz, jeotermal vb.)         :
-Santral tipi (kojenerasyon, nehir tipi, baraj tipi vb.)      :
-Üretim kapasitesi(MWh/yıl)                                          :
-Kurulu güç (/MW)                                                         :
2)İletim/dağıtım yatırımlarında;
-Gerilim değeri        (kV)                                                :
-Hat uzunluğı (km)                                                          :
-Taşıdığı güç (MW)                                                        :
-Güzergah                                                                       :
 
b) Müteahhitlik yatırımlarında;
-İhaleyi Veren Kamu Kuruluşu  :                                                                  
-Yatırım Programında yer alan Proje No                       :
-Alınan İşin Tanımı                                                        :
-Sözleşme Tarih ve Sayısı                                              :
-Sayıştay Onay Tarih ve Sayısı                                      :
-Keşif Bedeli                                                                 :
-İhale Tenzilatı                                                              :
-Birim Fiyatların Esas Alındığı Yıl :                                                             
-Son Hakediş Tarih, Sayısı ve Tutarı                            :
-Keşif Bedeli Cinsinden Sözleşme Fiyatları
İle Kalan İş Miktarı                                                       :
-İhale Bedeli Cinsinden Sözleşme Fiyatları
İle Kalan İş Miktarı                                                       :
-İş Bitim Tarihi                                                             :
-Süre Uzatımı İle İş Bitim Tarihi                                  :
-Müracaat Yılı Birim Fiyatları İle İhale
Bedeli Cinsinden Kalan İş Miktarı                               :
-İhale Bedeli İçerisinde (varsa) Kalıcı
Malzemelerin Tutarı ile Hizmet


Bedelinin Tutarı                                                            :
-Devir Alınan İşlerde Devreden Firma                         :
-Devir Eden Firmanın Teşvik Belgesinin
Tarih ve Sayısı                                                              :                                           
-İhale Makamının Devire İzin
Yazısının Tarih ve Sayısı                                             :
-İş Ortaklığında Yer Alan Firmalar ve
Hisse Oranları                                                             :
-İş Ortaklığı Sözleşmesinin Onay Tarih ve
Sayısı                                                                           :
c) Komple yeni yatırım dışındaki sağlık yatırımlarında;
-Mevcut Sağlık Tesisinin Türü                                    :
(Hastane, Hastane Dışı Sağlık Tesisi vs.)
-Mevcut Sağlık Tesisinin Kapasitesi                           :
(Hastane Tesislerinde Yatak Kapasitesi, Hastane Dışı Sağlık Tesislerinde
Hasta/Yıl)
-Sağlık Bakanlığından Alınan Ruhsatların
Tarih ve Sayıları                                                          :
 
d) Eğitim yatırımlarında;
1)Komple Yeni Eğitim Yatırımlarında;
-Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Alınan Önizin
Belgesinin Tarih ve Sayısı                             :
-Eğitim Tesisinin Türü                                   :
(Anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim Kurumları, Üniversite)
-Eğitim Yatırımının Kapasitesi                      :
(Öğrenci/Yıl ve Derslik Adeti)
-Özel Üniversite Kurulmasına İzin Veren Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı                              :
2)Komple yeni yatırım dışındaki eğitim yatırımlarında;
-Mevcut Tesisinin Türü                                 :
(Anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim Kurumları, Üniversite)
-Mevcut Eğitim Tesisinin Kapasitesi            :
(Öğrenci/Yıl ve Derslik Adeti)
-Milli Eğitim Bakanlığından Alınan
-Kurum Açma İzin Belgesinin
Tarih ve Sayısı                                              :
 
e) Turizm yatırımlarında;
-Turizm Bakanlığından alınan Turizm
Yatırımı Belgesi Tarih ve Sayısı                     :
-Yatırımın Adı                                                 :
-Yatırımın Sınıfı ve Türü                                :
-Yatırımın Adresi                                            :
-Yatırımın Bulunduğu Yer                               :
-Belge Sahibi                                                   :
-Tesis Sahibi                                                   :
-Kiracı                                                             :
-İnşaata Başlama tarihi                                    :


-İşletmeye Açılma Tarihi                                  :
-Turizm Yatırımı Belgesinde Öngörülen
Kapasite                                                            :
-Arsa Tahsisli Olup Olmadığı                           :
-Tahsisli ise Başlangıç ve Bitiş Tarihi              :
-Turizm İşletme/Kısmi Turizm/Turizm Deneme İşletmesi
Belgesi Tarih ve Sayısı                                     :
-İşletmenin Adı                                                  :
-İşletmenin Sınıfı ve Türü                                 :
-İşletmenin Adresi                                             :
-İşletmenin Bulunduğu Yer                                :
-Belge Sahibi                                                    :
-Tesis Sahibi                                                    :
-Kiracı                                                              :
-Turizm İşletme/Kısmi Turizm/Turizm Deneme İşletmesi
Belgesinde Öngörülen Kapasite                       :
(Gerçekleşen ve/veya Öngörülen Kapasite)
f) Madencilik yatırımlarında;
1) Maden Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak ve tamamlama vizesi sırasında asılları tevsik edilmesi kaydıyla maden istihracına yönelik yatırımlar ile istihrac ile beraber entegrasyon yatırımlarında;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce
zenlenen İşletme Ruhsatının;
- İli :  
- Ruhsat No (İR) :  
- Ruhsatın Yürürlülük Süresi :  
- Ruhsat sahibinin adı :  
- Madenin cinsi :  
- Ruhsatın veriliş tarihi :  
-Ruhsat alanı içinde taşocakları Nizamnamesine göre verilmiş müktesep
taşocağı sahalarında faaliyet gösterilmeyeceğinin taahhüt edilip edilmediği:
- İşletme ruhsatlı sahada ruhsatta kayıtlı maden cinsinin dışında mıcır veya taşocakçılığı faaliyetinin de yapılması durumunda Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak izin yazısının tarih ve sayısı:
- İşletme Ruhsatının başkasına devir edilip edilmediği:
2) Maden Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak ve tamamlama vizesi sırasında aslı tevsik edilmesi kaydıyla işletme ruhsatına haiz sahalara yönelik rödovans sözleşmesi kapsamında maden istihracına yönelik yatırımlar ile istihraçla beraber entegrasyon yatırımlarında:
Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ruhsatlı sahaya ait Rödovans sözleşmesinin (Kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki maden sahalarıyla ilgili sözleşmelerde bu onay aranmaz) Maden Kanunu çerçevesinde uygun bulunduğuna dair Maden İşleri Genel Müdürlüğü yazısının tarih ve sayısı:
- Rödovans sözleşmesinin kiminle yapıldığı (Adı ve soyadı veya unvanı):
- Rödovans sözleşmesine konu İşletme Ruhsatının:
- İli                                                              :
- Ruhsat No (İR)                                           :
- Ruhsatın Yürürlülük Süresi                          :
- Ruhsat sahibinin adı                                   :
- Madenin cinsi                                             :


- Ruhsatın veriliş tarihi                                   :
-Ruhsat alanı içinde Taşocakları Nizamnamesine göre verilmiş müktesep taşocağı sahalarında faaliyet gösterilmeyeceğinin taahhüt edilip edilmediği:
- İşletme ruhsatlı sahada ruhsatta kayıtlı maden cinsinin dışında mıcır veya taşocakçılığı faaliyetinin de yapılması durumunda Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak izin yazısının tarih ve sayısı       :
- İşletme Ruhsatının başkasına devir edilip edilmediği:
3) Maden aramaya yönelik sondaj yatırımlarında:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce
zenlenen Arama Ruhsatının:
- Arama Ruhsatı Sahibinin Adı ve Soyadı veya Unvanı:
- Madenin Cinsi                                              :
- İli                                                                :
- Arama Ruhsat No (AR)                                 :
- Ruhsatın Yürürlük Süresi                              :
- Ruhsatın veriliş tarihi                                    :
- Ruhsatın başkalarına devir edilip edilmediği :
4) Taş ve / veya Kum Ocakcılığına yönelik yatırımlarda:
-İlgili Valilik Özel İdare Müdürlüğünden alınan Kum-Taş Ocaklarına mahsus ruhsatnamenin Cilt ve Sıra No’su :
Ruhsatta Katlı:
- İl  :                                                                                                                
- Arazinin Cinsi                                                 :
- Arazinin Sahibi                                               :
- Ruhsat Sahibi                                                  :
- Ruhsat Süresi                                                  :
- İl Daimi Encümen Kararının Tarih ve Sayısı  :
- Ruhsatın Kaç Yıl Müddetle Verildiği             :                                                          
- Ruhsatın Verildiği Tarih                                 :
 
 
g) İskele, Rıhtım, Balıkçı Barınağı ve Liman yatımlanda;
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel
Müdürlüğü’nün izin yazısının tarih ve sayısı      :
 
h) Uluslararası Yolcu Taşımacılığına Yönelik Otobüs Yatırımlarında;
Geçerli B1, B3 Yetki Belgelerinin tarih ve sayısı   :
 
ı) Havalimanlarında yapılacak Komple Yeni Yer Hizmetleri yatırımında;
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısı tarih ve sayısı:
 
i) ak İthali yatımlanda;
Teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazının tarih ve sayısı  :
 
j) Vagonla Yük Taşımacılığı yatırımlarında;
T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün tarih ve sayısı  :


k) Komple Yeni Tersane yatırımlarında;
Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınacak uygun görüş yazısının tarih ve sayısı  :
 
l) Spor Kompleksi Yatımlanda;
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısının tarih ve sayısı  :
 
m) Finansal kiralama yoluyla yapılacak yatımlarda,
Finansal kiralama sözleşmesinin tarih ve sayısı  :
 
n)Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;
İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan sözleşmenin onay tarih ve sayısı  :
 
o) Uluslararası Yük Taşımacılığına yönelik yenileme yatırımlarında;
Yenilenecek araçların, Tebliğin Ek-7.7. Maddesindeki şartları taşıdığına ilişkin
Yeminli Mali Müşavir raporunun tarih ve sayısı  :
 
BÖLÜM IV
 
VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI DESTEĞİNİN TALEP EDİLMESİ HALİNDE AŞAĞIDAKİ TAAHHÜTNAME METNİNİN DE ONAYLANMASI GEREKMEKTEDİR.
 
 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA
 
 
İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımımız için  alınan yatırım kredileri  ile  bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu, sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil işlemlerinde, 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi, resim ve harç uygulaması için Müsteşarlıkça yatırımla ilgili olarak öngörülecek ihracat taahhüdümüzü yerine getireceğimizi, kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergisi ve harçları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte hiç bir kovuşturmaya lüzum kalmaksızın geri ödeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
 
 
 
                                                                                                  Firmayı temsil ve ilzama yetkili
                                                                                                  Kişilerin imzaları
                                                                                                  Pul ve kaşe


BÖLÜM V BEYAN VE TAAHHÜT
 
 
Yatırım Bilgi Formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Müsteşarlıkça teşvik belgesinin iptal edilebileceği gibi, kısmi müeyyide de uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
* Yatırım Bilgi Formu’nun her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili imzalar bulunacaktır.


İTHAL VE YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ ÖRNEĞİ
 
Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi
Adı, Soyadı                   :
(Unvanı)
Adresi                           :
 
Vergi Dairesi                :
Vergi Kimlik No           :
YTB Tarih ve               :
Sayısı
Sıra
No
Adı ve
Özelliği
Miktarı
(Adet)
Menşei Ülke Döviz Tutarı
(FOB)
Toplam
Tutarı
(FOB $)
Toplam
Tutarı
(FOB
milyon TL)
Toplam
Tutarı
(CIF
milyonTL.)
Gümrük Bey. Tarih/ Sayısı İstisnadan Yararlananlar İçin Gümrük İdaresi Onayı
1                
2                
3                
4                
                 
TOPLAM                
 
 
NOT : İşbu liste Müsteşarlığa
yapılacak müracaatlarda üç nüsha, Odalara yapılacak müracaatlarda 4
nüsha olarak düzenlenecektir.
 
 
Firma Unvanı,
Şirketi Temsil ve
İlzama Yetkili
Kişinin
İmzası, Pul ve
Kaşe
 
Not: KDV İstisnasından yararlanıp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir.


   Yurt İçinden Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi
 
 
Adı, Soyadı                  :
(Unvanı)
Adresi                          :
Vergi Dairesi               :
Vergi Kimlik No          :
YTB Tarih ve               :
Sayısı
 
 
Sıra
No
Adı ve
Özelliği
Miktarı
(Adet)
Fiyatı
(milyon
TL.)
Tutarı
(KDV Hariç)
Satın Alınanların
Fatura Tarih/Sayısı
İstisnadan Yararlananlar
İçin Satıcının Onayı
1            
2            
3            
             
TOPLAM            
 
 
NOT : İşbu liste Müsteşarlığa
yapılacak müracaatlarda üç nüsha, Odalara yapılacak müracaatlarda 4 nüsha olarak düzenlenecektir.
 
 
 
Firma Unvanı,
Şirketi Temsil ve
İlzama Yetkili Kişinin
İmzası, Pul ve Kaşe
 
 
Not: KDV İstisnasından yararlanıp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir.
 
EK-4
 
 
YATIRIM CİNSLERİ
 
Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi bulunmayan yatırımlardır.
 
Tevsi: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini artırmaya yönelik, gelişmiş yörelerde ilave kapasitenin mevcut üretim kapasitesinin %100’ünü aşmayan yatırımlardır.
 
Modernizasyon: Gelişen teknoloji sonucunda verimlilik yönünden teknik ya da üretim maliyetleri açısından iktisadi ömrünü tamamlamış olan mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde, ana veya yardımcı makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun parçaların eklenmesi veya makinede mevcut bir aksamın gelişmiş bir modeli ile değiştirilmesini içeren yatırımlardır.
 
Yenileme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde, üretim hattında yer alan ana makine ve teçhizat ve/veya yardımcı makine teçhizatların teknik ve/veya iktisadi ömrünü tamamlamış olması sebebiyle yenileri ile değiştirilmesini içeren yatırımlardır.
 
Kalite Düzeltme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesine veya modelinin değiştirilmesine yönelik olarak yapılacak yatırımlardır.
 
Darboğaz Giderme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislere; mevcut üretim hattında yer alan ana ya da yardımcı makine ve teçhizatların bir bölümünün kapasite açısından ve işlevsel olarak üretim akışındaki diğer makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmadığı durumlarda yapılan, makine ve teçhizatların değiştirilmesi veya yeni makine ve teçhizat ilave edilmesine yönelik, kurulu kapasiteden tam olarak yararlanmak amacıyla yapılan yatırımlardır.
 
Tamamlama: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hattında ürün cinsini değiştirmeden, yeni bir ürün oluşturmadan ve kapasite artışına yol açmadan eksik kalmış makine ve teçhizat, bina-inşaat, mefruşat gibi kalemlerin tamamlanmasına yönelik yatırımlardır.
 
Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımlardır.
 
Ürün Çeşitlendirmesi: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut tesis ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır.


EK-5

 
GELİŞMİŞ YÖRELERDE DESTEKLENEBİLECEK YATIRIM KONULARI


Gelişmiş yörelerde aşağıda belirlenen konularda yapılacak yatırımlarda, tüm
Yatırım cinsleri için teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu yatırım konuları dışındaki konularda;
 
a) Komple yeni, entegrasyon ve ürün çeşitlendirmesine yönelik olarak teşvik belgesi düzenlenmez.
 
b) Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, tamamlama ve darboğaz giderme cinslerinde teşvik belgesi düzenlenebilmesi için ise, bu yörelerde aynı iş kolunda asgari 2 yıldan beri faaliyette bulunulması gerekmektedir.
 
Gelişmiş yörelerde tüm yatırım cinsleri için teşvik belgesi düzenlenebilecek konular:
 
1. Eğitim yatırımları,
2. Sağlık yatırımları,
3. Turizm yatırımları,
4. Elektronik sanayi yatırımları,
5. Çevre korumaya yönelik yatırımlar,
6. Öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar,
7. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar,
8. Ar-ge yatırımları,
9. Enerji dahil altyapı yatırımları,
10. Tersane yatırımları (gemi inşa, yüzer havuzlar dahil bakım ve onarım tesisleri),
11. Gemi ve yat inşa yatırımları,
12. Maden istihracına yönelik yatırımlar,
13. Bilişim teknolojisi yatırımları,
14. Yazılım geliştirme yatırımları,
15. Uçak ve helikopter yatırımları,
16. Genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri (zihinsel ve bedensel engelli çocuklar ile yaşlılar için rehabilitasyon merkezleri dahil) ve huzurevleri yatırımları,
17. Uluslar arası rekabet gücü kazandıracak, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren ve 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlar,
18. Yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirlerini ve istihdamı artırma özelliklerden bir veya birden fazlasını içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerindeki Müsteşarlıkça uygun görülecek yatırımlar,
19. Fuar ve Sergi Merkezleri Yatırımları,
20. Müze, Kongre, Kültür ve Gösteri Merkezleri Yatırımları,
21. Spor Kompleksi Yatırımları,
22. Soğuk Hava Depoları veya Antrepo Yatırımları,
23. Yurt Dışına Yönelik Tedarik Zinciri Hizmetleri (Lojistik) Yatırımları,
24. Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu Kombine Konteyner Taşımacılığı Yatırımları,
25. Uluslar arası Yolcu Taşımacılığına Yönelik Otobüs Yatırımları,
26. Havaalanı Yer Hizmetleri Yatırımları,
27. Radyo, Televizyon, Veri Yayıncılığı Hizmetlerine Yönelik Yatırımlar ile Haberleşme Yatırımları,
28. Elektronik Rehberlik Hizmetleri Yatırımları,
29. Ürünlerin Tasarımı, Testi ve Kalite Kontrolü ile Kalibrasyon, Klaslandırma ve Sertifikalandırma Hizmetleri Yatırımları,
30. İlaç Sanayi Yatırımları,
31. Kıymetli Metal ve Taş İşleme Yatırımları,
32. Sınai Kalıp Üretimi Yatırımları,
33. Basın ve Basım Sanayi Yatırımları,
34. Zemin Etüdü ve Islahına Yönelik Hizmet Yatırımlar,
35. Fotogrametrik Usullerle Harita Yapımı Yatırımları,
36. Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Yatırımlar,
37. Liman, İskele, Rıhtım ve Balıkçı Barınağı Yatırımları,
38. Liman, İskele ve Rıhtım Hizmetleri Yatırımları,
39. Römorkaj ve Klavuzluk Hizmetleri Yatırımları,
40. Demiryollarının Kiralanması Suretiyle Yük ve Eşya Taşımacılığı Yatırımlar,
41. Belediye ve İl Özel İdareleri Tarafından Gerçekleştirilecek Toplu Ulaşım ve Hizmet Yatırımları,
42. İş Makinalarının Servis Bakım ve Onarım İstasyonları Yatırımları,
43. Otomasyon Yatırımları,
44. Mevcut Otomotiv Üretim Tesisleri İçerisinde Yer Tahsis Edilmek Suretiyle Bu Tesislerde Üretilen Ürünlere Ara Malı Sağlayacak Yan Sanayi Yatırımları,
45. Turizm, fuar ve sergi merkezleri, kongre-kültür-gösteri merkezleri, sağlık- spor merkezleri gibi birden fazla hizmet üretiminin birlikte gerçekleştirleceği hizmet kompleksi yatırımları.


EK-6

 
SEKTÖREL VE BÖLGESEL KISITLAMALAR İLE BAZI YATIRIM KONULARINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN ESAS VE USULLER


Bu Tebliğin istinat ettiği Karar çerçevesinde yatırımlarda devlet yardımlarından yararlanabilecek bazı yatırım konularına ilişkin değerlendirme esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
1- Fuar ve Sergi Merkezleri Yatırımları
 
Otopark hariç asgari kapalı alanı gelişmiş yörelerde 5.000 m2, normal yörelerde 3500 m2, kalkınmada öncelikli yörelerde 2000 m2 olan, müstakil olarak inşa edilen ancak, alış-veriş ve iş merkezi hüviyetine sahip olmayan yatırımlardır.
 
2- Kongre, Kültür ve Gösteri Merkezleri Yatırımları
 
Asgari olarak; gelişmiş yörelerde 1000, normal yörelerde 750, kalkınmada öncelikli yörelerde 500 koltuk kapasiteli kongre merkezleri ile, yine asgari olarak gelişmiş yörelerde 2000, normal yörelerde 1250, kalkınmada öncelikli yörelerde 750 koltuk kapasiteli kültür ve gösteri merkezleri yatırımlardır.
 
3- Spor Kompleksi Yatırımları
 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ulusal spor tesisleri envanterine alınabilecek nitelikte olan spor branşlarından en az 3 adedinin bir arada bulunduğu komplekslere ilişkin yatırımlardır. Bowling, masa tenisi, bilardo ve dart yatırımları proje kapsamında değerlendirilmez.
 
4- Soğuk Hava Depoları veya Antrepo Yatırımları
 
Asgari kapalı alanı, soğuk hava depolarında 500m2, antrepo yatırımlarında ise 5.000m2 olan yatırımlardır.
 
5- Yurt Dışına Yönelik Tedarik Zinciri Hizmetleri (Lojistik) Yatırımları
 
Gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme- paketleme, ithalat, ihracat ve üretime yönelik otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari kapalı alanı 10.000 m2 olan, uluslararası yük taşımacılığına yönelik treyler ve çekiciler ile tır parkını da içerebilen entegre yatırımlardır. Ancak bu yatırımlara yönelik treyler ve/veya çekiciler, azami 10 birimi geçmemek üzere Müsteşarlıkça yatırım yerinde yapılacak inceleme sonucunda antrepo, elleçleme-paketleme, otomasyon ve kapalı alanın tamamamlandığının tesbit edilmesini müteakip teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir.
 
6- Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu Kombine Konteyner Taşımacılığı Yatırımları
 
Bizatihi kombine taşımacılık yaptığını tevsik eden yatırımcıların asgari %50’si yerli üretim olan konteynerler ile gerçekleştirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyner taşımacılığı yatırımları.


7- Uluslararası Yolcu Taşımacılığına Yönelik Otobüs ve Uluslararası Yük Taşımacılığına Yönelik Çekici ve Treyler Yatırımları
 
Ulaştırma Bakanlığınca verilen uluslararası yolcu taşımacılığı yetki belgesine (B1-B3), haiz firmaların, uluslararası yolcu taşımacılığına yönelik en az 10 birimden oluşan yatırımları destek unsurlarından yararlanabilir.
 
C-2 yetki belgesine haiz, uluslararası yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren ve en az 20 adet çekici ve/veya treyleri bulunan yatırımcıların, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesinin bulunmaması kaydıyla, 10 birimden az olmayan çekici ve/veya treyler yenileme yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Yenilenecek araçlarda; şirket aktiflerinde en az 2 yıl süreyle bulunmaları kaydıyla, trafiğe tescil tarihi itibarıyla ithal araçlarda 5, yerli araçlarda 2 yılını doldurmuş veya ihraç edilmiş olmaları şartı aranır.
 
Çekici ve/veya treyler yatırımlarının mevcut teşvik belgeleri ile ilgili uygulama aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.
 
a) Yatırım süresi 30/6/2001 tarihine kadar uzatılmış bulunan daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan çekici ve/veya treyler yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerine ek süre verilmez ve tamamlama vizesi yapılır.

b) Yatırım süresi 30/6/2001 tarihini geçen teşvik belgelerine herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın son kez 31/12/2002 tarihine kadar süre verilmiş sayılır.

c) Teşvik belgesi kapsamında, ithal edilen veya yerli olarak temin edilen çekici ve/veya treylerlerin başka bir teşvik belgesine devir, temlik ve satışına izin verilmez. Ancak, talep edilmesi halinde tamamlama vizesi yapılmış ve ihracat taahhüdü yerine getirilmiş teşvik belgeleri kapsamında, ithal edilen veya yerli olarak temin edilen çekici ve/veya treylerlerin tamamının bir defaya mahsus olmak üzere başka bir teşvik belgesine devrine Müsteşarlıkça izin verilebilir.
 
8- Havaalanı Yer Hizmetleri Yatırımları
 
Trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtların da yer alabileceği, ancak binek otomobillerinin proje  kapsamına dahil edilmeyeceği yatırımlardır.
 
9- Radyo, Televizyon, Veri Yayıncılığı Hizmetlerine Yönelik Yatırımlar ile
Haberleşme Yatırımları
 
Uydu ve kablo gibi iletim ortamlarından gelen radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımları proje bazında değerlendirilerek, gelişmiş yöreler de dahil olmak üzere teşvik belgesine bağlanabilir. Söz konusu yatırımlar nihai tüketiciye ulaşan sinyalleri iletime uygun hale getiren makine ve teçhizata ilaveten tüketicinin yayını almasını sağlayan ekipmanları da içerebilir. Ana makine ve teçhizat bedelini geçmemek üzere tüketicinin yayını almasını sağlayan bu ekipmanlardan en fazla 250.000 adedi yatırım kapsamına alınabilir. Ancak yatırım kapsamına alınan bu ekipmanlar KDV istisnasından yararlandırılamaz.

10-Elektronik Rehberlik Hizmetleri Yatırımları

Elektronik Rehberlik Hizmetleri Yatırımları, müze veya turistik gezi yerleri ile ilgili bilgilerin sesli olarak farklı dillerde kaydedilmesi ve ziyaretçilere RF sinyalleri veya başka bir yöntemle uzaktan özel el cihazları vasıtasıyla iletilmesini kapsayan yatırımlardır. Bu yatırımlar; kayıt cihazları, sesli bilgileri depolama cihazları, iletişim sistemi ile ilgili yazılım ve cihazları, kablolu ve kablosuz iletişim sistemi ve ziyaretçilerin bilgileri aldıkları özel el cihazlarından oluşmakta olup, sisteme ait cihazların, sistemi kullanacak müze veya turistik gezi yerleri veya bağlı bulundukları ilgili kurum veya kuruluş tarafından satın alınması veya sözkonusu otomasyon sisteminin ayrı bir operatör firma tarafından kurulup işletilmesi halinde, otomasyon sistemine ait tüm cihazların operatör firmanın mülkiyetinde kalması ve sistemin işletildiği yerle ilgili kurum veya kuruluşla en az 5 yıllık işletme anlaşması yapılması halinde destek unsurlarından yararlandırılabilir.
 
11- Hipermarket , Ticaret Merkezi ve Otopark Yatırımları
 
Yöre farkı gözetilmeksizin hipermarket, ticaret merkezi ve otopark yatırımları teşvik edilmez.
 
12- Gemi ve Yat İnşa, Gemi İthali Yatırımları
 
Her türlü gemi ve yat inşası ile kısmi gemi ve yat inşası için teşvik belgesi düzenlenebilir. 2581 sayılı Kanun kapsamında ithaline izin verilen gemi, yüzer havuz ve diğer yüzer tesislerin ithali için yeni olmak kaydıyla teşvik belgesi düzenlenebilir. Yat ithali için teşvik belgesi düzenlenmez.
 
13-Gümrük Kapılarındaki Hizmet Yatırımları
 
Gümrük kapılarında yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek, yerli ve yabancılara hizmet sağlamaya yönelik konaklama, lokanta, yemek salonu, kafeterya, alış-veriş, akaryakıt ikmali, antrepo, tır bakım ve onarım parkı ile gümrük muhafaza ve kontrol ünitelerinin tamamını veya bir kısmını ihtiva eden tesislere yönelik yatırımlardır.
 
14-Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Yatırımları
 
Motorlu kara taşıtları (iki ve üç tekerlekli motorlu yük ve yolcu taşıma araçları dahil) ve traktör üretimi yatırımlarına ilişkin teşvik belgesi müracaatlarının değerlendirilmesine ait esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir:
 
a) İtfaiye araçları, kar taşıtları, sakat arabaları gibi özel amaçlı motorlu taşıtlar hariç, motorlu kara taşıtları ve traktör üretiminde yapılacak komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.
 
b)Yüksek üretim teknolojisi gerektiren, katma değeri yüksek, uluslararası rekabet gücü kazandıracak, ekonomik ölçeklerde ve yeni model üretimine yönelik olmak üzere,

1)250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası sabit yatırım tutarını aşan komple yeni otomobil üretimi yatırımları,

2)50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası sabit yatırım tutarını aşan komple yeni ticari araç üretimi yatırımları için yöre farkı gözetilmeksizin teşvik belgesi düzenlenebilir.

c) Mevcut tesislerin;

1)Yöre farkı gözetilmeksizin; tevsii, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama yatırımları ile halen üretilen araçların yanısıra başka bir araç tipi veya modeli üretimi için yapılacak ilave yatırımları,

2)Gelişmiş yöreler dışında yapılacak entegrasyon ve ürün çeşitlendirilmesi ile ilgili yatırımları
için teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
d)Motorlu   kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarını üreten yan sanayi yatırımları için bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın genel hükümleri çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
15-Tekstil Yatırımları
 
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar ile ilgili teşvik belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin esas ve usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
1- Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilemez.
 
2- Gelişmiş yörelerde kapasite artırıcı mahiyette olan komple yeni, entegrasyon ve tevsi cinsindeki yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak, nakış, çorap, eldiven örme, düz örme, yuvarlak örme, dar dokuma ve konfeksiyon konusundaki tevsi yatırımlarına ilişkin talepler ise proje bazında değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 
3- Gelişmiş yörelerde bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın yayımı tarihinden önce alınmış ve halen geçerli olan komple yeni yatırım, tevsi, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımlarına ilişkin teşvik belgeleri ile ilgili   verilmiş hakların uygulamasına devam edilir. Tevsi niteliğinde düzenlenmiş olan belgeler kapsamına, teşvik belgesinde kayıtlı mevcut kapasitenin %100’üne kadar kapasite artırıcı makine ve teçhizat ilavesine ilişkin taleplerin proje bazında değerlendirilmesi uygulamasına devam edilir.
 
4- Özel amaçlı bölgeler, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde; 6 ncı maddede belirtilen yatırım konuları dışındaki komple yeni yatırımlar ile tevsi, entegrasyon, yenileme, modernizasyon, tamamlama, ürün çeşitlendirme, darboğaz giderme ve kalite düzeltme yatırımları proje bazında değerlendirilerek sonuçlandırılır. Entegrasyon yatırımlarında aynı il sınırları içerisinde kalmak ve kapasite sınırlamasına bağlı kalınması kaydıyla alt yapı müşterekliği aranmaz.
 
5- Kütlü pamuk işleme yatırımlarında bütün yatırım cinsleri için, sentetik elyaf üretimine yönelik komple yeni ve tevsii yatırımları için yeni teşvik belgesi düzenlenmez. Bu konularda mevcut teşvik belgeleri kapsamına kapasite artırıcı makine ve teçhizat ilavesi yapılmaz.

6- Komple yeni yatırım olarak yapılacak;
 
a) Kamgarn iplik hariç, straygarn ve pamuk veya pamuk tipi iplik,
b) Ham bez ve kumaş dokuma,
c) Havlu dokuma ve havlu örme,
d) Ev tekstiline yönelik döşemelik ve perdelik kumaş dokuma ile tül dokuma ve örme,
e) Boya, terbiye, apre, baskı (tekstil kimyası),
f) Çuval üretimine yönelik iplik, dokuma, örme ve konfeksiyonu, konularındaki teşvik belgesi taleplerinde;

1) Müsteşarlıkça, yatırımın yapılacağı ildeki sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasının; yatırım konusu, yeri, mevcut ve potansiyel pazar durumu gibi kriterler çerçevesindeki görüşünün TOBB aracılığı ile alınması,

2) Bu Tebliğde yer alan yöre ve konulara ilişkin asgari özkaynak oranları ile ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın, müracaat tarihinde yatırımcının özkaynak yeterliliğine bakılarak; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak yatırımlarda, yatırım tutarının asgari %40’ı oranında, bu iller dışındaki illerde özel amaçlı bölgeleri de dahil olmak üzere yapılacak yatırımlarda, yatırım tutarının asgari %50’si oranında şirket fonunun bulunduğunun yapılacak bilanço analizi sonucunda tespit edilmesi (yatırımın teşvik belgesine bağlanması halinde bu oran özkaynak olarak belgeye yazılır), zorunludur.
 
7- Aynı yerde, aynı yatırım cinsi ve aynı yatırım konusunda yeni teşvik belgesi talepleri, mevcut teşvik belgeli yatırımın tamamlanmasını müteakip değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 
16- Tarımsal Sanayi Yatırımları
 
Tarımsal sanayi sektöründe desteklenecek yatırım konuları ile aranacak asgari kapasiteler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
A) Süt İnekçiliği
 
Süt inekçiliği ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, sütün sağlık koşullarına uygun depolanması ile yem ünitesinden biri veya birkaçının entegre olması şartı aranır.
 
a) İşletmeye girdi sağlayacak yem bitkileri tesisi, işletmede bulunan hayvan sayısı ile orantılı olmak koşulu ile teşvik edilebilir.
 
b) Süt inekçiliğinde asgari hayvan sayısı;

1) Kalkınmada öncelikli yörelerde 150,
2) Normal yörelerde ise 300, olarak uygulanır.


B ) Besicilik
 
Besicilik ve kesimhane başlangıç olmak üzere, soğuk depo, yem üretim tesisi veya et mamülleri üretiminin biri veya bir kaçının entegre olması şartı aranır.
 
a) Büyükbaş hayvan besiciliğinde asgari hayvan sayısı;
 
1) Kalkınmada öncelikli yörelerde 500 büyükbaş/dönem,
2) Normal yörelerde ise 700 büyükbaş/dönem olarak uygulanır.
b) Küçükbaş besicilikte ise asgari hayvan sayısı 1000 küçükbaş/dönem olarak uygulanır.
 
c) Damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ise proje bazında yem tesisi ile birlikte değerlendirilebilir.
 
C) Tavukçuluk
 
a)Yumurta ve et tavukçuluğunda komple yeni, tevsi ve entegrasyon yatırımları   için teşvik belgesi düzenlenmez. Mevcut tesislerin yenileme, darboğaz giderme, kalite düzeltme, ürün çeşitlendirmesi, tamamlama ve modernizasyon yatırımları destek unsurlarından yararlandırılır.
 
b)Yumurta üretim maliyetlerini düşürücü etkisi olan ve yem gibi sektöre girdi sağlayan yatırımlar ile kullanım alanlarını genişletecek salamura, yumurta tozu ve yumurta soğuk depolama gibi yatırım konuları için teşvik belgesi düzenlenebilir.

c)Damızlık tavuk yetiştiriciliğinde yem üretim tesisi ile entegre olması şartı
 
D ) Hindi Yetiştiriciliği
 
Etlik hindi yetiştiriciliğinde, asgari 50.000 adet/dönem yetiştiricilik ve yetiştiricilik kapasitesi ile uyumlu kesimhane başlangıç olmak kaydıyla işleme veya soğuk hava deposu veya yem tesisi ile entegre olması halinde normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
E) Devekuşu Yetiştiriciliği
 
Yöre farkı gözetilmeksizin devekuşu yetiştiriciliği yatırımları için teşvik belgesi düzenlenmez.
 
F) Diğer Yatırım Konuları
 
a) Salça, bisküvi, makarna, un, irmik ve yem (entegre hayvancılık yatırımları içerisinde yapılacak yem yatırımları hariç olmak üzere) yatırımlarında (KOBİ yatırımları dahil) komple yeni, tevsi, entegrasyon ve ürün çeşitlendirmesi cinsinde teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak, mevcut tesislerin yenileme, kalite düzeltme, modernizasyon, tamamlama ve darboğaz giderme yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
b) Ordu, Giresun ve Trabzon illeri hariç, fındık kırma, kurutma ve kavurma yatırımlarında (KOBİ yatırımları dahil) yöre farkı gözetilmeksizin komple yeni ve tevsi cinslerinde teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak mevcut tesislerin yenileme, modernizasyon, kalite düzeltme, entegrasyon, ürün çeşitlendirmesi, tamamlama ve darboğaz giderme yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
c) Yukarıda belirtilen yatırım konuları dışında gerçekleştirilecek tarımsal sanayi yatırımları (yağlı tohumların işlenmesi dahil) için bu Tebliğ ve istinat ettiği Karar hükümleri çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
d) Yöre farkı gözetilmeksizin tohumculuk, fidecilik, fidancılık,mantar ve serada yetiştiricilik hariç olmak üzere bitkisel üretim konusunda teşvik belgesi düzenlenmez.
 
G) Taşıt araçları
 
a) Tarım ve tarımsal sanayi yatırımlarına ait teşvik belgeleri kapsamında frigorifik kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, kamyon, çekici, kamyonet, kamyon kasası gibi taşıt araçları öngörülmez.
 
b) Daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında öngörülen yukarıda belirtilen araçlar temin edilmiş ise müktesep hak olarak korunur. Temin edilmemiş ise, neticelendirilmemiş müracatlar da dahil olmak üzere teşvik belgesi kapsamından çıkartılarak işlem yapılır.
 
17- Altyapı Yatırımları
 
Bu Tebliğ’de yer alan altyapı yatırımları; baraj, liman, tünel, yol, havaalanı, otogar, metro, hafif raylı sistemler, haberleşme, içme suyu, kanalizasyon, sulama, isale hattı, maden dekapajı ve elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ve benzeri diğer altyapı yatırımlarıdır.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının; kendileri veya diğer kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirecekleri altyapı yatırımları için de teşvik belgesi düzenlenebilir. Ayrıca, özel sektörün yapacağı elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım tesisleri yatırımları
ile imtiyaz sözleşmesine dayalı olarak yapılan altyapı yatırımları da bu kapsamda değerlendirilir.
 
18-Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret Yatırımları
 
Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırımlar için, ilgili mercilerce gerekli izin verilmiş olması kaydıyla, teşvik belgesi müracaatında bulunulabilir.


19-Müteahhitlik Yatırımları
 
Altyapı yatırımlarına yönelik müteahhitlik hizmetlerine ilişkin yatırımların teşvik belgesine bağlanabilmesi için;

a) Altyapı yatırımlarına yönelik ihalenin Yatırım Programı’nda yer alan bir kamu kuruluşundan doğrudan alınmış olması (özel sektörün yapacağı liman yatırımları ile imtiyazlı elektrik şirketlerinin yapacağı elektrik üretimine yönelik tesislere ait altyapı veya özel sektör tarafından 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilecek Yap-İşlet-Devret ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek Yap-İşlet projelerine ilişkin altyapı yatırımlarına yönelik müteahhitlik hizmetleri ile kaynağı bütçeden karşılanan GAP İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşların altyapı ile ilgili yatırımlarında bu şart aranmaz),
 
b) Altyapıyla ilgili ihale bedelinin müracaat tarihi itibarıyla kalan kısmının; kalkınmada öncelikli yörelerde 2 trilyon Türk Lirası, normal ve gelişmiş yörelerde 4 trilyon Türk Lirası’nın üzerinde olması (bu değerler Müsteşarlıkça her yıl yeniden değerleme oranında artırılabilir),
 
c) Dekapaj miktarının asgari 3.000.000 m3 veya muadili maden istihracı olması (galeri sürme, kuyu açma ve benzeri yeraltı müteahhitlik hizmetlerinde bu sınır aranmaz),
 
d) Teşvik belgesi kapsamında ithal ve yerli temin edilecek makine ve teçhizat değerlerinin ABD Doları cinsinden hesaplanan toplamının, ihale bedelinin %10'unu geçmemesi (tahsis edilecek azami döviz tutarı için müracaat tarihindeki döviz satış kuru esas alınır ve keşif artışları hariç %10 oranındaki döviz tahsisi, mevcut teşvik belgeleri kapsamında işin gelişimine paralel olarak artırılamaz) gerekir.
 
20- Madencilik Yatırımları
 
Görünür rezerve oturtulmuş maden istihracına yönelik yatırımlar veya maden istihracı ile beraber entegrasyon yatırımları, kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanan destek unsurlarından yararlanır. Maden aramaya yönelik sondaj yatırımları ile maden işleme ve/veya zenginleştirmeye yönelik yatırımlarda ise, yatırımın bulunduğu yörelerdeki destek unsurları uygulanır.


EK-7
 

Firma Adı ve Adresi                :
Teşvik Belgesi Tarihi/ No       :

YATIRIM TAKİP FORMU


____________________________________________________(milyon TL)                         
 


 
 
 
 
 
A- HARCAMALAR

Yatırıma başlama ile              Formun düzenlendiği tarih
Formun düzenlendiği              ile bitiş tarihi arasında tarih arasında yapılacak harcama yapılan harcama


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Etüd ve Proje Giderleri
2. Arsa Alımı (.......... M2)
3. İnşaat Durumu
a) Ana Fabrika Binası
b) Diğer Binalar
c) Alt Yapı Tesisleri
i- Elektrik ii- Su
iii- Diğerleri
4. Makine ve Teçhizat Durumu a) İthal
b) Yerli
5. Diğer Yatırım Harcamaları
(Montaj, navlun, sigorta v.s.)
6. Gümrük Vergi ve Resimleri
7. İşletme Sermayesi
 
 TOPLAM YATIRIM
_________________________________________________(milyon TL)                                 
 
Kullanılacak
Kullanılan Kaynaklar              Kaynaklar
 
B- YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
I.          Özkaynaklar
a) Sermaye Artışı
b) Şirket Fonları
 
II.         Kredi Temini
a) Fon Kaynaklı Kredi b) İç Kredi
c) Döviz Kredisi
d) Dış Kredi
e) İşletme Kredisi
 
III.        Gümrük Muafiyeti
 
 TOPLAM FİNANSMAN


 
C- ORTAKLAR

 
 
Hisse Oranı              Kayıtlı                         Ödenmiş
     (%)                       Sermaye                     Sermaye


 
1- Yabancı Ortaklar
(Yabancı Sermayeli
Firmalar İçin)
 
2- Yerli Ortaklar (Toplam)
 
TOPLAM :
 
 
 
 
D- SERMAYE ARTIŞI (Teşvik belgesinde öngörülen)
Yıllar İtibarıyla Ödenen ($) (milyonTL) Yıllar                                               Yıllar
Yerli Ortak                   Yabancı ortak             Yerli Ortak                   Yabancı Ortak
 
 
 
 
 
 
Artırılan Sermayenin Ödenme Şekli
 
Ayni
Nakdi
Birikmiş Karların Sermayeye Eklenmesi Dövize Çev. Mevduat Hesaplarından Garantisiz Ticari Borçlardan
Yeniden Değerlendirme Fonundan
Sabit Kıymetlerin Satışından
Bloke Paralardan Deblokaj
Diğerleri (Açıklayınız)
 
TOPLAM
 
 
 
…../……/2002
 
 
 
 
Firma unvanı
Şirketi Temsil
ve İlzama Yetkili Kişinin
İmzası,Kaşe


 
EK-8

 
 
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER


 

Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller Normal Yöre Kapsamındaki İller
Kalkınmada Öncelikli Yöre
Kapsandaki İller
ADANA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
ANKARA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
ANTALYA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
BURSA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
İSTANBUL (İl sınırları)
İZMİR (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
KOCAELİ (İl sınırları)
ADANA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)     
ANKARA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)
ANTALYA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)     
BOLU
BURDUR
BURSA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)     
ÇANAKKALE (Bozcaada
ve Gökçeada ilçeleri hariç)
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
MERSİN                              
İZMİR (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)     
AFYON
AYDIN
BALIKESİR                         
BİLECİK
DENİZLİ
DÜZCE
EDİRNE
HATAY
ISPARTA
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KONYA
KÜTAHYA
MANİSA
MUĞLA SAKARYA
TEKİRDAĞ
UŞAK YALOVA
ADIYAMAN
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ARDAHAN
ARTVİN
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİNGÖL
BİTLİS                                 
ÇANAKKALE (Bozcaada ve
Gökçeada ilçeleri)
ÇANKIRI
ÇORUM
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
IĞDIR
K.MARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KİLİS
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
MALATYA
MARDİN
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK

 
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7939
Euro 7,579
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı