Genel Tebliğ 237
 
237 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ(*)
Resmi Gazete No  
Resmi Gazete Tarihi 03/12/1953
Kapsam  
1/1/1954 tarihinde yürürlüğe girecek olan Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanunun tatbikatında kullanılmak üzere hazırlanan basılı kâğıtların ihdas sebepleri, şekilleri ve kullanılış tarzları aşağıda izah edilmiştir :
I — Vâdesinde ödenmeyen âmme alacakları takip defteri :
(Numune : Umumî 81, ambar ayniyat numarası : 585.)
Vergi daireleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliğinin 6 ve 7 nci maddelerine göre Vergi Dairelerinde mükelleflerin borçları ile bu borçlara karşılık yapılan ödemeleri ve bunların neticelerini gösteren kayıt ve hesapların tesisini, vâdesinde ödenmeyen âmme alacaklarının cebren tahsil edilmesini temin maksadiyle borçluların isimleri ile borçların miktarını ve sair gerekli malûmatı zamanında tahsilât servisinde bildirmek vazifesi hesap servisine; alelûmum Devlet gelirlerini tahsil etmek, tahsile müteallik kayıtları tutmak, borçlulara ait takibat dosyalarını tesis ederek vâdesinde ödenmeyen âmme alacaklarının cebren tahsilini temin etmek vazifesi de tahsilât servisine verilmiş bulunmaktadır.
Bu sebeple ayrıca hesap servisi bulunan vergi dairelerinde hesap servisi tarafından, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliğinde tespit edilen zamanlarda, hesap kartları ve hesap defterleri tetkik edilerek borçlarını taksit ve ödeme müddetleri içinde ödememiş olan borçluların isim ve soyadlariyle bakiye borçlarının nev'i, miktarı ve seneleri ile sair lüzumlu malûmat tespit edilerek tahsilât servisine bildirilir.
Tahsilât servisinin esas kayıtlarını teşkil edecek olan bu bildirimin toplu bir halde ve maksada uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, borçlular hakkında yapılan takibata ait çeşitli muamelelerin ve bunların neticelerinin borçluların isimleri hizasında ve bir arada gösterilmesini ve ayrıca istatistik malûmatının kolayca elde edilmesini temin etmek maksadiyle 81 numune numaralı "Vâdesinde ödenmeyen âmme alacakları takip defteri" ihdas edilmiştir. Hesap servisi bulunmayan vergi dairelerinde bu defter aynı maksatları temin için tahsilât servislerince tanzim edilir.
Şekli, ihtiva ettiği sütunlar ve kullanılış tarzı
Takip defteri, ön sahifesi hesap servisine ait malûmatı, arka sahifesi ise tahsilât servisi muamelâtına ait malûmatı ihtiva etmek üzere iki taraflı varaklar halinde ihdas edilmiş olup varaklardan birinin arka sahifesiyle diğerinin ön sahifesi karşılıklı gelecek şekilde birleştirilerek kalamozaya takılmak suretiyle defter haline konulacak tarzda tertip ve tanzim edilmiştir.
Takip defteri aşağıdaki sütunları ihtiva etmektedir.
1. Sıra numarası sütunu :
Takip defterine kaydedilen borçlara (1) numaradan itibaren sıra numarası verilerek bu sütuna kaydedilecektir. Sıra numaraları malî yıl sonuna kadar teselsül ettirilerek bir malî yıl içinde borçlarını ödemeyen mükelleflerin adedini göstereceği gibi bu numaralar hesap kartı veya hesap defterlerine kaydedilmek suretiyle borçluların takip defterine alınıp alınmadığının anlaşılmasını da temin eder. Sıra numaraları aynı zamanda tahsilât servisinin takibat dosya numaralarını da teşkil edeceğinden ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. Takip defterinin her hangi bir sıra numarasına kaydedilmiş bulunan borçlu, başka bir borcundan dolayı tekrar takip defterine alındığı takdirde bu defa ki teselsül eden sıra numarasının altına evvelce verilen sıra numarası işaret edilerek borçlu hakkında daha evvel takibat dosyası açılmış olduğu tebarüz ettirilecek, bu suretle tahsilât servisi tarafından bir mükellef için müteaddit takibat dosyası açılmasına meydan verilmeyecektir.
2. Hesap numarası sütunu :
Bu sütuna, takip defterine isimleri alınan borçluların hesap kartlarında veya hesap defterlerindeki hesap numaraları kaydedilecektir.
3. Soyadı, adı veya unvanı sütunu :
Âmme borçlusunun, hesap kartında veya hesap defterindeki soyadı, adı veya unvanı bu sütuna kaydedilecektir. Tahsilât servisince yapılacak takibatta haiz olduğu ehemmiyet göz önüne alınarak bu malûmatın ve borçlunun hüviyetini tespit edici mahiyette olan sair bilgilerin vazıh bir surette takip defterine nakledilmesine itina gösterilecektir.
4. İşi sütunu :
Bu sütuna âmme borçlusunun ticarî faaliyetinin, iş ve sanatının nev'i ve mahiyeti yazılacaktır.
5. Açık adresi sütunu :
İş ve ikametgâh adreslerinin ayrı ayrı gösterilmesini mümkün kılacak şekilde ikiye ayrılmış olan bu sütuna borçluların hesap kartlarında veya hesap defterlerinde kayıtlı bulunan en son iş ve ikametgâh adresleri aynen ve varsa mükellefi bulmaya yarayan sair lüzumlu adres ve bilgiler kaydedilecektir.
6. Âmme alacağının nev'i sütunu :
Hesap kartlarından veya hesap defterlerinden takip defterine nakledilen âmme alacağının nev'i ve mahiyeti (gelir, kurumlar, para cezası... gibi) bu sütuna yazılacaktır.
7. Âmme alacağının yılı sütunu :
Takip defterine alınan âmme alacağının malî yıl itibariyle hangi yıla taallûk ettiği bu sütunda gösterilecektir.
8. Âmme alacağının miktarı sütunu :
Bu sütuna, hesap kartları veya hesap defterlerine göre vadesinde ödenmeyen âmme alacağının miktarı kaydedilecektir.
9. Âmme alacağının vâde günü sütunu :
Bu sütuna, takip defterine nakledilen âmme alacağının, zamanaşımı süresinin başlangıcına esas olan vâde tarihi işaret edilecektir. Kanunun 37 nci maddesi vâde gününü ödeme müddetinin son günü olarak tarif etmiştir.
10. Notlar sütunu :
Bu sütuna lüzum görülecek notlarla, takip defterinin hesap veya tahsilât servisince tanzimi ikmal edilerek yekûnu bağlanıncaya kadar borçlarına karşılık mükelleflerce yapılan tediyeler kaydedilecektir. Kısmen yapılan tahsilât miktar yazılmak suretiyle, borcun tamamının ödenmesi halinde ise (tamamen tahsil edilmiştir) şeklinde gösterilecektir.
11. Ödeme emrinin tarihi ve numarası sütunu :
Bu sütun ikiye taksim edilmiş haldedir. Âmme borçlusuna tebliğ edilmek üzere tanzim edilen ödeme emrinin tarihi üst kısma, numarası (Cild ve sıra numarası) alt kısma kaydedilecektir.
12. Ödeme emrinin tebliğ tarihi ve tebliğ şekli sütunu
Bu sütun ikiye taksim edilmiş haldedir. Ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarih üst kısma ve tebligatın ne şekilde yapıldığı (Memur eliyle, posta vasıtasiyle, ilânen... gibi) alt kısma yazılacaktır.
13. Mal bildirimi tarihi sütunu :
Sözle veya yazı ile mal bildiriminde bulunan borçluların mal bildirim tarihleri bu sütuna kaydedilecektir.
14. Haciz varakasının tarihi ve numarası sütunu
Bu sütuna âmme borçlusu adına tanzim ve tasdik edilen haciz varakasının tarihi ve numarası işaret edilecektir.
15. Haciz varakasının icraya verildiği tarih sütunu :
Gerekli haciz muamelelerinin ifasıyla haciz zaptının tanzimi için haciz varakasının icra memuruna tevdi edildiği tarih bu sütuna kaydedilecektir.
16. Haciz varakasının kime verildiğine dair olan sütun :
Borçluya ait haciz varakasını alan icra memurunun soyadı ve adı bu sütuna yazılacaktır.
17. Menkul malların haciz tarihi sütunu :
Borçlunun mal bildiriminde beyan ettiği veya tahsil dairesi tarafından tesbit edilen menkul mallarına haczin konulduğu tarih bu sütuna yazılacaktır.
18. Gayrimenkullerin haciz tarihi sütunu :
Bu sütuna borçlulara ait gayrimenkullerin hacizlerinde, tapu sicil muhafızlıklarının veya gemi sicilini tutan dairelerin bildirimine göre gayrimenkulün kaydına konulan haczin tarihi yazılacaktır.
19. Cezalı muameleler sütunu :
Âmme borçlusu hakkında tatbik edilen cezalı muamelelere ait malûmatın kaydına tahsis edilmiş olan bu sütuna şu cihetler dercedilecektir.
a) Zamanında mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında yapılan takibat için (60 ıncı madde uygulanmaktadır.)
b) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar için (111 inci madde uygulanmaktadır.) ,
c) İstenilen bilgiler verilmemiş ise (114 üncü madde uygulanmaktadır.) ,
şeklinde cezalı muameleler ve neticeleri kısaca kaydedilecektir.
20. Takibat neticeleri sütunu :
Bu sütuna mükellefler hakkında yapılan takibat safahatı ;
a) Bulunamayan borçlular için (bulunamamıştır.),
b) Terk edenler için (terk etmiştir ................... Defterdarlığınca takip edilmektedir.),
c) Borçlunun vefat ettiği anlaşıldığı takdirde (vefat etmiştir, verese hakkında takibat yapılmaktadır.),
d) Âmme alacağının, selâhiyetli mercilerce tehir veya teciline karar verilmiş olması halinde (tecillidir, tehirlidir.),
e) Haczedilen gayrimenkullerin satışı cihetine gidilmiş ise (dosyası satış komisyonuna gönderilmiştir.),
f) Borçlunun iflâsı talep edilmiş ise (iflâs yoluyla takiplidir.),
g) Borçlunun aczi tesbit edilmiş ise (aciz fişi tanzim edilmiştir.) ,
gibi meşruhat verilerek borçlu hakkında yapılan takibat safahatının bir arada görülmesi ve ihsaî malûmatın bu kayıtlardan çıkarılması temin edilecektir.
Takip defterinin 1 ilâ 10 uncu sütunları ayrıca hesap servisi bulunan vergi dairelerinde kopyalı olarak sabit kalemle iki nüsha halinde tanzim edilerek birinci nüshaları tahsilât servisine verilecek, ikinci nüshaları ise serviste alıkonularak muhafaza edilecektir. Hesap servisi bulunmayan vergi dairelerinde bir nüsha olarak tanzim edilir.),
Takip defterinin hesap servisince tanzimini müteakip defter, en son kaydedilen mükellefe ait sıra numarasından itibaren bir çizgi ile kapatılarak miktar sütununun toplamı yapılır.
Notlar hanesinde kayıtlı olup defterin tanzimi ikmal edilerek toplam yapılıncaya kadar icra edilmiş olan tahsilât ise ayrı bir kâğıt üzerinde toplanarak elde edilen miktar bir kalemde borçlar yekûnundan tenzil edilir. Bu tenzilâtın karşısına hangi sıralardaki mükelleflerden kısmen ve hangi sıralardakinden tamamen tahsilât yapıldığı için bu tenzilâtın icra edildiği (... . sıra numaralarından kısmen ...... sıra numaralarından tamamen tahsilât yapıldığından şeklinde) meşruhat verilmek suretiyle gösterilir. Bu tenzilât yapılarak izahatı da verildikten sonra aşağıdaki şekilde bir meşruhatla takip defterinin tanzimi ikmal edilir.
...... Varaktan ..................... ibaret ve ............ dan ...... ye kadar sıra numarasını ve ........................ adet mükellefin ...... Lira borcunu ihtiva eden işbu takip defteri tanzim edilmiştir:
  .../ .../ 19....
Tanzim eden ........ Servisi Müdür Yardımcısı
Şefi
Bu meşruhatın altı tanzim eden memur ve hesap veya tahsilât servisi müdür yardımcısı veya şefi tarafından imza edilerek tasdik edilecektir. Takip defterinin sahife numaraları; bu defterlerin tahsilât servisine intikalinden ve kalamozaya takılarak defter haline getirilmesinden sonra konulacak ve teselsül ettirilecektir. Çeşitli âmme alacakları için ayrı ayrı takip defteri tanzim edilmiyecek, en son sıra numarasından itibaren takip defterinin tanzimine devam edilecektir.

Ödeme emri :
(Numune : Umumî 82, ambar ayniyat numarası : 586.)

Kanunun 55 inci maddesine göre cebrî icraya ödeme emriyle başlanmaktadır. Bu maksatla ihdas edilen ödeme emrinin ihtiva edeceği malûmat mezkûr maddede gösterilmiştir. Bu malûmatı havi olarak tertiplenmiş olan 82 numune numaralı ödeme emri 2x50 varaklı ciltler halindedir. Birinci nüsha zımbalı olup borçluya verilecek kısmı teşkil etmekte ve borçluya duyurulması gereken malûmatı havi bulunmaktadır. İkinci nüsha zımbasızdır, koçanı teşkil eder. Bu nüsha aynı malûmatı ihtiva etmekle beraber alt kısmında memur eliyle veya muhtarlıkça yapılacak tebliğlerde kullanılmak üzere tebliğ tarihiyle, tebliğ ve tebellüğ edenlere ait meşruhat bulunmaktadır. Bu nüshanın arka tarafına 6183 sayılı kanunun ödeme emri ile ilgili 55, 60, 111 ve 114 üncü maddelerinin metinleri aynen dercedilmiştir.
Ödeme emri, takip defterindeki malûmata istinaden tahsilât servisi tarafından kopya kâğıdı ve sabit kalemle iki nüsha halinde tanzim edilecek, tanzim eden memur ve vergi dairesi müdürü veya onun adına tahsilât müdür yardımcısı, bulunmayan yerlerde servis şefi tarafından imza ve mühürle tasdik edilecektir.
Ödeme emirleri âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun 8 inci maddesi gereğince Vergi Usul Kanununun tebliğlere mütaallik hükümleri dairesinde borçlulara tebliğ edilecektir.
Ödeme emrinin memur eliyle tebliği halinde, koçan kısmındaki tebliğ ve tebellüğe ait meşruhat, ödeme emrini tebliğ eden memur ve borçlu tarafından imza edilecek ve tebliğ tarihi yazılacaktır. Diğer hallerde bu kısma tebligatın ne şekilde yapıldığı (posta ile, ilânen) şeklinde kısaca kaydedilecek, postahaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan tebligatta tahsil dairesine iade edilen posta zarfının tarih ve numarası ayrıca işaret edilecektir.
Tanzim edilen ödeme emrinin tarihi cilt ve sıra numarası ve borçluya tebliğini müteakip tebliğ tarihi ve tebligatın şekli takip defterinin bu malûmata ait 11 ve 12 nci sütunlarına işlenecektir.
Ödeme emirleri çeşitli âmme alacakları için malî yıl sonuna kadar teselsül ettirilecek olan cilt numarasını takiben tanzim edilecek, vergi nev'ileri için ayrı ciltler tefrik edilmiyecektir.

Ödeme cetveli :
(Numune: Umumî 83, ambar ayniyat numarası : 587.)

6183 sayılı kanunun 55 inci maddesinde açıklandığı gibi belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıklarca tebliğ edilecektir.
Ancak ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün zarfında tebligat yapılmadığı takdirde tahsil dairelerince bu kabil mükellefler için ödeme emri hüküm ve mahiyetinde bir ödeme cetveli tanzimi ve bu cetvellerin köylerde muayyen yerlere taliki suretiyle borçluların borçlarını ödemeye veya mal bildiriminde bulunmaya çağırılmaları gerekmektedir.
Bu maksatla ihdas edilmiş olan ödeme cetvelleri (numune 83) ihtiva edeceği malûmat ve şekil itibariyle münferit varaklar halinde, 20 mükellefin ismini ihtiva edecek şekilde tertiplenmiştir. Cetvelin yüzü borçlulara duyurulması icap eden malümatı ve cetvellerin asılma ve indirilmesi hallerinde tanzim edilecek zabıtlara ait meşruhatı ihtiva etmekte, cetvellerin arkasında ise kanunun 55, 59, 60, 111 ve 114 üncü maddelerinin metinleri aynen dercedilmiş bulunmaktadır.
Ödeme cetveli, borçlulara tebliğ edilmek üzere evvelce hazırlanmış olan ödeme emirlerinden muhtarlıkça 15 gün içinde tebliğ edilmeyenlerdeki borçluları ihtiva etmek üzere tahsilât servisi tarafından sabit kalemle kopyalı olarak 3 nüsha halinde tanzim edilecek, vergi dairesi müdürü tarafından imza ve tasdik edildikten sonra ilgili köy tahsildarına tevdi olunacaktır.
Tahsildar köyde ödeme cetvelinin bir nüshasını ihtiyar kurulu kapısına, diğer nüshasını da halkın görebileceği umumi bir mahalle asacak ve üçüncü nüsha ödeme cetveli asılma keyfiyetinin tesbitine dair zabıt kısmı tahsildar, köy muhtarı ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra, 10 günlük müddetin hitamına kadar muhafaza edilmek üzere köy muhtarına bırakılacaktır.
Borçlulara tebliğ, ödeme cetvelinin indirildiği tarihte başlamış olacağından cetvelin indirilmesi keyfiyetinin tesbiti 10 günlük müddetin hitamında, tahsildarın hazır bulunmasına lüzum görülmeksizin, ihtiyar kurulu tarafından yapılacak ve asılma ve indirme zabıtlarını havi üçüncü nüsha ödeme cetveli muhtar tarafından derhal ilgili vergi dairesine iade edilecektir. Cetvelin muhtar tarafından zamanında iade edilmesi tahsil dairesince ehemmiyetle takip ve temin edilecektir.
Tebligatın ödeme cetveli taliki suretiyle yapıldığı hallerde, takip defterinin 11 inci sütununa ödeme cetvelinin indirildiği tarih ve 12 nci sütununa tebligatın şekli gösterilmek maksadiyle «ödeme cetveli ile» ibaresi yazılacaktır.

Mal Bildirimi kâğıdı :
(Numune : Umumi 84, ambar ayniyat numarası : 588.)

Vâdesinde borcunu ödemediğinden dolayı kendisine ödeme emri tebliğ edilmiş olan borçlu, ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 7 gün zarfında borcunu ödemek, mal bildiriminde bulunmak veya haczi kabil malı yoksa tahsil dairesine bildirmek mecburiyetindedir.
Kanunun 59 uncu maddesinde açıklandığı gibi mal bildirimi borçlunun, gerek kendisinde gerek 3 üncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarının nev'ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veyahut haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını, yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya sözle tahsil dairesine beyan etmesidir.
Mal bildiriminin kanun hükmüne göre noksansız olarak yapılmasını sağlamak ve tatbikatta mükelleflere kolaylık olmak ve yeknesaklığı temin etmek maksadiyle ihdas edilmiş olan numune 84 numaralı «mal bildirimi kâğıdı» ön ve arka sahifeleri kullanılacak şekilde iki taraflı münferit yapraklar halinde tertiplenmiştir.
Birinci sahife, tebliğ ödeme emrine, borçlunun hüviyetine ve dosya ve hesap numarasına ait malûmatı ihtiva etmektedir.
Bu kâğıdın arka sahifesine borçlunun borcuna karşılık beyan edeceği malların cinsi, evsafı ve değerleri ile bulundukları yerler, geçim kaynakları ve borcun ne suretle ödenebileceği borçlu tarafından yazılarak imzalandıktan sonra ilgili tahsil dairesine iade edilecektir.
Sözle bildirim halinde, mal bildirimi kâğıdı tahsil dairesinde ilgili memur tarafından borçlunun şifahi beyanına göre doldurulup alt kısmına (bu bildirim borçlu tarafından sözle yapılmıştır.) Şeklinde meşruhat verilerek borçlu ve memur tarafından imza edilmek ve tarih atılmak suretiyle bir zabıt haline getirilir. Yazı ile mal bildiriminde bulunacak borçlu, behemehal mal bildirimi kâğıdı kullanmaya icbar edilmez.
Borçlunun yazı veya sözle mal bildiriminde bulunduğu tarih takip defterinin 13 numaralı sütununa kaydedilecektir.

Mal bildiriminde bulunanlara verilecek makbuz :
(Numune : Umumî 85, ambar ayniyat numarası : 589.)

Kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşılık yazı veya sözle mal bildiriminde bulunan âmme borçlusuna kanunun 59 uncu maddesi gereğince tahsil dairesi tarafından pulsuz bir makbuz verileceğinden bu maksatla ihdas edilen numune 85 numaralı «mal bildiriminde bulunanlara verilecek makbuz» 2 x 50 varaklı cilt halinde tertiplenmiştir. Zımbalı olan birinci varak borçluya verilecek, ikinci nüsha da koçanı teşkil edecektir.
Bu makbuzlar sabit kalemle iki nüsha olarak tanzim edilecek, vergi dairesi müdürü veya köy muhtarı tarafından imzalandıktan sonra zımbalı kısmı mal bildiriminde bulunan borçluya verilecektir.
Makbuz tanzim edilirken bildirim ödeme emrine karşılık yapılmış ise meşruhat kısmındaki «ödeme cetveline», ödeme cetveline karşılık yapılmışsa «ödeme emrine» kelimelerinin üzeri çizilecektir. Keza bildirim yazı ile yapılmış ise «sözle», sözle yapılmışsa, «yazı ile» kelimeleri çizilerek bildirimin şekli tebarüz ettirilecektir.
59 uncu madde gereğince köylerde muhtarlıklara yapılacak mal bildirimleri mukabilinde borçlulara ayni makbuzların verilebilmesini temin için ödeme emri gönderilen köy muhtarlıklarına bu makbuzlardan da kâfi miktarda verilecek ve makbuzların kullanılış tarzı tahsildar tarafından muhtarlara izah edilecektir. Bu makbuzların muhtarlar tarafından tanzimi halinde imza mahallindeki «vergi dairesi müdürü» kelimeleri çizilerek «köyü muhtarlığı» ibaresinden evvel köyün ismi yazılacak, muhtar tarafından imza ve mühürlendikten sonra mal bildiriminde bulunan borçluya verilecektir.
Bu makbuzlar vergi dairelerince ve muhtarlıklarca hüsnü suretle muhafaza edilecektir, çünkü bu makbuzlar mal bildiriminin yapılıp yapılmadığının tespit ve tevsikinde ehemmiyeti haiz bulunmaktadır.

Haciz varakası
(Numune : Umumî 86, ambar ayniyat numarası : 590.)

Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun 64 üncü maddesi haczin tasdikli haciz varakalarına istinaden yapılacağını hükme bağlamış bulunmaktadır.
Bu sebeple borçlarını muayyen taksit veya ödeme müddetleri içinde tediye etmemiş olan mükelleflerin her türlü menkul ve gayri menkul malları ile alacak ve haklarına tatbik edilecek haciz muameleleri, tahsil dairelerince tanzim ve alacaklı âmme idaresinin mahalli en büyük memurluğunca (Vilâyetlerde defterdarlık, kazalarda malmüdürlüğü) tasdik edilecek olan haciz varakalarına dayanılarak yapılacaktır.
Köylerde ve köy kanunu tatbik edilen bucaklarda kanunun 65 inci maddesi gereğince köy ihtiyar kurulları tarafından yapılacak menkul mal hacizleri de keza bu haciz varakalarına istinat ettirilecektir.
Bu maksatla numune 86 numaralı haciz varakası ihdas edilmiştir.
Haciz varakasının birinci sahifesi, borçlunun hüviyetine müteallik malûmat ile hesap ve takibat dosya numarası, tahsil edilecek âmme alacağının miktarı, yılı, mahiyeti ve vâde günü, borçluya tebliğ edilen ödeme emrinin tarih ve numarası, tebliğ tarihi ve tebliğ şekli yazılabilecek tarzda tertiplenmiş olup ayrıca selâhiyetli âmirin tasdik şerhini, icrâ memuruna verildiği tarihin kaydedileceği yeri, ve iadesi halinde icra memuru tarafından yazılması gereken meşruhatı havî bulunmaktadır. İkinci sahife boş bırakılmıştır. Bu sahifeye başka bir malûmat kaydedilmeyecektir.
Haciz varakaları, ödeme emri tebliğ edilmiş olmasına rağmen 7 gün zarfında borçlarını tediye etmeyen âmme borçluları için, yukarıda açıklanan malûmat dercedilmek suretiyle tahsilât servisi tarafından bir nüsha olarak hazırlanacak ve selâhiyetli âmire tasdik ettirilmek suretiyle tanzim işi tamamlanacaktır.
Âmme borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya ayrıca tahsil dairesince tespit edilen menkul mallarının haczedilmesi gerektiği takdirde haciz varakası haczin infazına memur edilen icra memuruna verilecektir.
Haciz varakalarının icra memurlarına verilmesi ve gerekli takibat yapıldıktan sonra geri alınması keyfiyeti bu maksatla kullanılacak olan zimmet defterleriyle yapılacaktır.
Haciz varakasının tarihi, numarası, icra memuruna verildiği tarih ve alan memurun soyadı ve adı takip defterinin bu malûmatın kaydına tahsis edilmiş olan 14, 15 ve 16 ıncı sütunlarına yazılacaktır.
Niyabeten yaptırılacak hacizlerde haciz varakasının alacaklı tahsil dairesince düzenlenecek tasdikli bir örneği haczi yapacak olan tahsil dairesine gönderilecektir.

Haciz zaptı:
(Numune: Umumî 87, ambar ayniyat numarası : 591. )

Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 77 inci maddesi her türlü menkul malların cins ve nev'ileri, vasıfları, alâmetleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında tespit edilmek suretiyle, haczolunacağını 78 inci maddesi de haciz sırasında bulunacakları ve haciz zaptında bulunacak diğer bilgileri göstermiş bulunmaktadır.
Bu sebeple haczedilen malların kanunun tarifine uygun bir şekilde tespit edilmesini sağlamak ve tatbikatta bir kolaylık temin etmek maksadiyle 87 numune numaralı «haciz zaptı», ihdas edilmiştir.
Varak halinde tertiplenmiş olan haciz zaptının 1 inci sahifesine :
Hacze esas olan haciz varakasının tarihi ve numarası, borçlunun hüviyeti, haczedilen malların bulunduğu yerin adresi, haczin yapıldığı gün ve saat, haczedilen malların neler olduğu, kanunun 81 inci maddesi gereğince takdir edilen değerleri, varsa borçlunun huzurunda veya gıyabında veyahut zilyedin huzurunda veya gıyabında yapıldığı tebarüz ettirilerek haciz zaptı hazır bulunanlar tarafından imza edilecektir.
Haczedilen menkul malların kanunun 82 inci maddesi gereğince güvenilir bir şahsa (Yeddiemin) veya güvenilir bir şahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisine bırakılması icap ettiği takdirde, keyfiyet haciz zaptının buna ait kısmında tespit edilerek alâkalılara imza ettirilmek ve ayrıca güvenilir şahsın sarih adresi yazılmak suretiyle haciz zaptının tanzimi işi tamamlanacaktır.
Haciz sırasında haczedilen mallar üzerinde, alacaklı âmme idaresinin muvafakatı dışında tasarrufun cezayı mucip olduğu borçlu veya zilyede ihtar edilecektir.
Kanunun 78 inci maddesi mucibince gıyapta yapılan hacizlerde zaptın bir örneğinin tahsil dairesince borçlu veya zilyede derhal tebliği gerektiğinden haczin borçlunun veya zilyedin gıyabında yapılması halinde haciz zaptı icra memuru tarafından iki nüsha olarak tanzim edilecektir.
Gıyapta tutulan haciz zaptı tek nüsha olarak tanzim edildiği takdirde borçlu veya zilyede tebliğ edilecek tasdikli zabit örneği derecesince aslından çıkarılacaktır.
Menkul mallar haczedildikten sonra haciz zaptının tanzim tarihi takip defterinin 17 numaralı sütununa kaydedilecektir.

Gayrimenkul malların satış talepnamesi:
(Numune: Umumî 88, ambar ayniyat numarası : 592.)

Haczedilmiş olan gayri menkul malların satış muameleleri kanunun 90 ıncı maddesi gereğince, satış komisyonları tarafından icra edileceğinden tahsil dairelerince satışı talep edilen gayri menkullere ait muameleli dosyaların ayrıca tanzim edilecek bir satış talepnamesiyle birlikte satış komisyonu reisliğine tevdi edilmesi faideli görülmüş ve bu maksatla numune 88 numaralı «gayri menkul malların satış talepnamesi» ihdas edilmiştir.
Gayrimenkul malların satış talepnameleri, gerekli malûmatı ihtiva etmek üzere 4 sahife halinde tertiplenmiştir.
Birinci, sahifesine, vergi dairesinin adı ve takibat dosya numarası kaydedildikten sonra borçlunun hüviyetine müteallik malûmat, tahsil edilecek âmme alacağının miktarı, yılı, nev'i, mükellefin hesap numarası, haczin istinat ettiği haciz varakasının tarihi ve numarası, gayrimenkule haczin konulduğu tarih ile gayri menkulün satışı ile ilgili ilânın yapıldığı tarih ve ayni sahifenin gayrimenkule ait bilgilerin yazılmasına tahsis edilmiş olan kısmına da, ilgili dairelerden alınan kayıt ve malûmata istinaden gayrimenkulun cinsi, adresi, kapı numarası, sicil kaydına göre mutasarrıfının soyadı ve adı, hisse miktarı dercedildikten sonra dosyanın satış komisyonuna sevkine dair olan meşruhatın boş bırakılan mahaller doldurularak vergi dairesi müdürü veya tahsilât servisi müdür yardımcısı (bulunmayan vergi dairelerinde servis şefi) tarafından imza edilmek ve mühürlenmek suretiyle tanzim işi tamamlanacaktır.
Satış talepnamesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sahifeleri satış komisyonu tarafından satışa ait muamelelerin kaydedilmesine tahsis edilmiş olup ikinci sahifeye, satış ve artırma ile ilgili zabıtlar, üçüncü sahifeye, yapılan artırmalarda teminatın miktarı, nev'i, makbuzun tarihi ve numarası, artırma miktarı, pey tarihi, artırmaya iştirak edenlerin imzaları ile adları ve soyadları, dördüncü sahifeye ise diğer muamelelere ait zabıtlar dercedilecektir.
Gayrimenkul malların satış talepnamesi, vergi dairelerinde tahsilât servisi tarafından sabit kalemle kopyalı olarak iki nüsha tanzim edilecek, bir nüshası gayrimenkule ait dosyaya rapten satış komisyonu reisliğine gönderilecek ve gönderilme keyfiyeti takip defterinin 20 numaralı sütununa «dosyası satış komisyonuna sevkedilmiştir» ibaresi ile işaret edilecektir. Satış talepnamesinin diğer nüshası da borçlunun takibat dosyasına konularak ihale ve satış neticeleri bu nüsha üzerinde takip ve not edilecektir.

Aciz fişi:
(Numune: Umumî 89, ambar ayniyat numarası :593.)

Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun 75 inci maddesinde izah edilen aciz halinin tespiti için numune 89 numaralı «aciz fişi» ihdas edilmiştir.
Aciz fişi şekil ve dercedilecek malûmat itibariyle varak halinde tertiplenmiştir.
Aciz fişinin birinci sahifesine; vergi dairesinin adı, takibat dosya numarası ve hesap numarası işaret edildikten sonra borçlunun hüviyetine ait malûmat, takip edilen bakiye borcun miktarı, yılı, nev'i, ödeme emrinin tarihi ve numarası, haciz varakasının tarihi ve numarası, zaman aşımının en son kesildiği tarih ve takibat safhaları dercedilecek; bunu müteakip aciz halinin tespitine dair olan meşruhatın «haczi kabil malı bulunmadığı» veya «haczi kabil mallarının satış bedeli borcunu karşılamadığı» ibarelerinden birinin üzeri çizilmek suretiyle aczin şekli tebarüz ettirilerek aciz fişi tanzim eden memur, tahsilât servisi müdür yardımcısı veya servis şefiyle vergi dairesi müdürü tarafından imza ve tasdik olunacaktır. Aciz fişi tahsilât servisi tarafından bir nüsha olarak tanzim edilecek ve aciz hali tespit edilen borçlunun takibat dosyasına konulacaktır. Aciz halindeki borçlunun malî durumunun, zamanaşımı süresi içinde devamlı olarak takip edilmesi gerektiğinden aciz fişleri hüsnü suretle muhafaza edilecek ve keyfiyet behemehal takip defterinin takibat neticelerine ait 20 numaralı sütununa kaydedilecektir.

Tahsildarın köye geliş ve ayrılış tarihlerini gösterir zabıt:
(Numune: Umumî 90, ambar ayniyat numarası : 594.)

Tahsildarın köylere geliş ve ayrılışlarını takip ve vâdesinde ödenmeyen âmme alacaklarına, kanunun 53 üncü maddesi gereğince tatbik olunacak gecikme zamlarının hesaplanmasında esas ittihaz edilmek üzere numune 90 numaralı «Tahsildarın köye geliş ve ayrılış tarihlerini gösterir zabıt» ihdas edilmiştir.
Bu zabıtlar maksada uygun olarak 2 x 25 varaklı ciltler halinde tertiplenmiştir. Birinci nüshalar zımbalıdır, ikinci nüshalar koçanı teşkil etmektedir.
Tahsildarın, tahsilât için gittiği köyden ayrılacağı zaman sabit kalem ile iki nüsha olarak tanzim edilecek olan bu zabıtlara, vergi dairesinin ismi, zaptın cilt ve sıra numarası, köyün adı, tahsildarın soyadı ve adı, tahsildarın köye geliş ve köyden ayrılış tarihleri yazılarak köy muhtarı, ihtiyar kurulu üyesi ve tahsildar tarafından tarih konulmak suretiyle imza olunarak tanzim işi tamamlanacaktır.
İzah edilen şekilde tanzim edilecek olan makbuzların birinci nüshaları köy muhtarlarına tevdi edilecek, koçan kısımları ise ciltte kalmak şartiyle tahsildar tarafından muhafaza edilerek tahsildarın merkeze avdetinde tahsilât servisi müdür yardımcısına veya servis şefine ibraz edilecektir.

Gecikme zamlarına mahsus döküm cetveli :
(Numune: Umumî 91, ambar ayniyat numarası : 595.)

Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun 51 ve 53 üncü maddeleri gereğince âmme alacaklarının ödenmeyen kısımlarına tatbik edilen gecikme zamlarının tespiti ile tahakkuka bağlanmasını sağlamak maksadiyle numune 91 numaralı «gecikme zamlarına mahsus döküm cetveli» ihdas edilmiştir.
Bu cetveller varak halinde ve 33 mükellefin isimlerini ihtiva edecek ebatta tertiplenmiştir.
Bu döküm cetvellerine sıra numarası, borçlunun hesap numarası, adı ve soyadı veya unvanı; zamma tabi âmme alacağının miktarı, vâde günü, gecikme zammının tatbik müddetinin sonu ve gecikme zammının miktarı dercedilecek, not sütununa da gerektiği takdirde lüzumlu bilgiler yazılacaktır.
Hesap servisi bulunmayan vergi dairelerinde tahsilât servislerince taksit ve ödeme müddetleri geçtikten sonra münasip zamanlarda hesap kartları, hesap defterleri ile takibat defter ve dosyaları tetkik edilerek tahsil edilmiş olan gecikme zamları ile kanunun 52 inci maddesindeki tatbik müddetleri nihayetlenmiş gecikme zamlarına ait tahakkukların alınması için bu cetveller sabit kalemle ve kopyalı olarak iki nüsha tanzim edilecek, gecikme zammına ait miktar sütunu toplamı yapılarak zimmetle tahakkuk işleri servisine tevdi olunacaktır.
Tahakkuk işleri servisinden bir tahakkuk pusulasına bağlanarak iade edilen döküm cetveli nüshası üzerinden mükellef hesap kartlarına ve hesap defterlerine alelmüfredat ve tahakkuk pusulası muhteviyatı da tahakkuk yevmiye defterine bir kalemde tahakkuk kaydedilecektir.
Tahsilât servislerinden ayrı olarak hesap servisleri de bulunan vergi dairelerinde bu işler hesap ve tahsilât servislerinin müşterek çalışmaları ile fakat hesap servisince yapılacaktır.
Tahsili Emval Kanununun tatbiki münasebetiyle halen kullanılmakta olan numune ve basılı kâğıtlardan; 552/48 ambar ayniyat ve numune numaralı takip ve ihtar cetveli, 565/61 ambar ayniyat ve numune numaralı menkul mallar haciz varakası, 566/62 ambar ayniyat ve numune numaralı gayrimenkul mallar haciz varakası, 567/63 ambar ayniyat ve numune numaralı gayrimenkul mallar satış ve artırma varakası ve 569/65 ambar ayniyat ve numune numaralı menkul mallar takibat defteri 1/1/1954 tarihinden sonra kullanılmayacaktır.
Gereğinin bu esaslar dahilinde yapılması rica olunur.
(*) Güncelliği Kalmamıştır.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,2054
Euro 8,7969
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı