Genel Tebliğ 2
Başlık 2 SERİ NO'LU EĞİTİME KATKI PAYI GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 24484
Resmi Gazete Tarihi 05/08/2001
Kapsam
 
18/8/1997 tarihli ve 23084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun'un geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile bazı kağıt ve işlemlerden 1/9/1997 tarihinden başlamak ve 31/12/2002 tarihinde sona ermek üzere eğitime katkı payı ödenmesi hükme bağlanmış, bu süre 10/7/2001 tarihli ve 24458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4702 sayılı Kanunla 31/12/2010 tarihine kadar uzatılmıştır.
Diğer taraftan, 10/7/2001 tarihli ve 24458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4697 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (13) numaralı bendinin sonuna "Bu fıkranın (1),(2),(5),(7) ve (9) numaralı bentleri yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların temsilcilikleri hakkında uygulanmaz." hükmü eklenmiştir.
4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin son fıkrasında ise, "Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlığınca... tespit edilir" hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler uyarınca , eğitime katkı payı alınmayacak kişi ve kuruluşlar ile eğitime katkı payı tahsil edilmeyecek işlem ve kağıtlar ve eğitime katkı paylarının tahsili ile görevli kurum ve kuruluşların yapacakları işlemler aşağıda açıklanmıştır.
I- Eğitime Katkı Payı Tahsil Edilmeyecek Kişi ve Kuruluşlar:
Eğitime katkı payı tahsil edilmeyecek kişi ve kuruluşlar, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip ve kendilerine Dışişleri Bakanlığınca I. ve II. sınıf diplomatik veya konsüler kart düzenlenmiş bulunan mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların (bu kuruluşların mensupları hariç) temsilcilikleridir.
II- Eğitime Katkı Payı Tahsil Edilmeyecek İşlem ve Kağıtların Kapsamı:
16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (13) numaralı bendine 4697 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen hüküm uyarınca eğitime katkı payı aranılmayacak işlem ve kağıtlar aşağıda açıklanmıştır.
Buna göre;
1- Vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri ve gümrük beyannamelerinden,
2- 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devir işlemlerinden,
3- Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen biletlerden,
4- Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis işlemlerinden,
5- 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin I numaralı bölümünde belirtilen harç mükellefiyeti doğuran tapu işleminden,
doğan eğitime katkı payları bu Tebliğin I. Bölümünde belirtilen kişi ve kuruluşlardan aranılmayacaktır.
Öte yandan, 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen ve Dışişleri Bakanlığınca düzenlenip katma değer vergisi istisnası uygulamasında kullanılmak üzere ilgililere verilen belge, eğitime katkı payının tahsil edilmemesi için de geçerli olacaktır. Ancak, bu belge üzerine adı geçen Bakanlıkça "4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,2,5,7 ve 9 uncu bentleri için geçerlidir." ibaresinin yazılması gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan ve eğitime katkı payı aranılmayacak olan belge sahibi kişiler bu işlemlerin gerçekleştirildiği sırada söz konusu belgeyi işlemi yapan kurum ve kuruluşlara ibraz etmeleri şartıyla kendilerinden eğitime katkı payı tahsil edilmeyecektir.
III- İlgili Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler:
4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (1),(2),(5),(7) ve (9) uncu bentlerinde yer alan işlemleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar, (Vergi daireleri, SSK, belediyeler, gümrük idareleri, hava taşımacılığı yapanlar, cep telefonu işletmecileri ve tapu daireleri) bu Tebliğin I. bölümünde belirtilen kişi ve kuruluşlarca sözkonusu belgenin ibrazı halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın eğitime katkı payı tahsil etmeyeceklerdir.
Ancak, eğitime katkı payı tahsil eden kurum ve kuruluşlar, eğitime katkı payı tahsili için düzenledikleri belge üzerine ibraz edilen belgenin tarih ve numarasını yazarak "EĞİTİME KATKI PAYI TAHSİL EDİLMEMİŞTİR" kaydı düşeceklerdir.
Tebliğ olunur.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı