Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 154)

TEBLİĞ

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:
FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
SIRA NO: 154
 
            MADDE 1 – 13/8/2008 tarih ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 66 Sıra no’lu Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu" Standardının 69 uncu Paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
             “(d) İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin (bilanço tarihinin) sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmaması (bakınız: 73 üncü Paragraf). Borcun, karşı tarafın seçimine bağlı olarak özkaynağa dayalı finansal araç ihraç edilmesi suretiyle ödenmesine yönelik hükümler, sınıflandırılmasını etkilemez.”
 
             MADDE 2 – Aynı Standardın 83 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “83. Kapsamlı gelir tablosunda, aşağıdaki kalemlere ilişkin açıklama yapılır:
             (a) Dönem kâr veya zararının
             (i) Kontrol gücü olmayan paylar (azınlık paylarına) ile
            (ii) Ana ortaklığın sahiplerine
             isabet eden kısmı ve
             (b) Döneme ilişkin toplam kapsamlı gelirin
             (i) Kontrol gücü olmayan paylara (azınlık paylarına) ve
             (ii) Ana ortaklığın sahiplerine
             isabet eden kısmı.”
 
             MADDE 3 – Aynı Standarda 139C Paragrafından sonra gelmek üzere, aşağıda yer alan 139D Paragrafı eklenmiştir.
             “ 139D “-””
 
             MADDE 4 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Tebliğin 1 ve 3 üncü maddeleri 31/12/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler, bu maddelerde belirtilen hükümleri 1/1/2010 öncesinde başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.
 
             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3248
Euro 8,8013
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı