Üniversitenin müştemilatı durumunda olan radyoterapi merkezi inşaatı ile kardiyoloji merkezi inşaatı nedeniyle yapılacak işlemlerin ve düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.
Başlık Üniversitenin müştemilatı durumunda olan radyoterapi merkezi inşaatı ile kardiyoloji merkezi inşaatı nedeniyle yapılacak işlemlerin ve düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.
Tarih 11/12/1996
Sayı B.07.0.GEL.0.62/6230-1584/59162
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH :11.12.1996
SAYI :B.07.0.GEL.0.62/6230-1584/59162

KONU :Üniversitenin müştemilatı durumunda
olan radyoterapi merkezi inşaatı ile
kardiyoloji merkezi inşaatı nedeniyle
yapılacak işlemlerin ve düzenlenecek
kağıtların damga vergisinden istisna
olup olmadığı hk.
 
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 15.8.1996 gün ve GEL/B.07.4.DEF.O.21.10.24-3/2982-4894 sayılı yazınız.
Yazınız ve ekleri incelendi.

Bilindiği üzere, 1.3.1984 gün ve 18328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde" Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsar."denilmiş, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında da, arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak binalar, bağımsız bölümler veya katların (eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bunlardan ticari maksatla inşa edilenlerin devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtların ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesna olacağı, Kanunun 10 uncu maddesinde de dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, okullar, kütüphaneler, spor tesisleri ve bunların müştemilatının bu Kanunun uygulanması bakımından konut sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, bu Kanunla ilgili olarak 4.5.1984 gün ve 18391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Genel Tebliğde Kanun kapsamına giren olaylar ve alınmaması öngörülen vergi, resim ve harçlar .belirtilmiş ve konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, yazınız ekinde yer alan Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nün 29.7.1996 gün ve B.30.2.DİC.O.70.80.01-350-5644 sayılı yazısının tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Radyoterapi Merkezi İnşaatı ile Kardiyoloji Merkezi İnşaatının, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin müştemilatı durumunda olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle, Dicle Üniversitesi tarafından ................ Anonim Şirketi'ne ihalesi yapılan Kardiyoloji Merkezi İnşaatı ile Müteahhit .................. ihalesi yapılan Radyoterapi Merkezi İnşaatı, Dicle Üniversitesinin plan ve projesinde yer alan müştemilat durumunda bulunduğundan, söz konusu inşaatlar nedeniyle yapılacak işlemlerin ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtların,2982 sayılı Kanun kapsamındaki istisnalardan faydalandırılması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı