Teşkilat Yönetmeliği

(12/12/2001 tarihli ve 2001/3501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 19/01/2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-Bu Yönetmelik; elektriğin ve doğal gazın yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması maksadıyla kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev ve sorumluluklarının, kadro unvan ve sayılarının, personelinin ücret ve diğer mali hakları ile sosyal güvenlik haklarının ve durumlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilatı, hizmet birimleri ve bu birimlerin görev ve sorumlulukları, kadro unvan ve sayıları, personelinin ücret ve diğer mali hakları ile sosyal güvenlik hakları ve durumları bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Dayanak
Madde 3-Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
Kurul :Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Kurum :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Başkan :Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanını,
İkinci Başkan :Başkanın yokluğunda, Başkanın tüm görev ve yetkilerini
üstlenen Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş Kurul üyesini,
Üye :Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelerini,
Personel :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli
hizmetlerinde
görevlendirilen ve ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi personeli,
Kanun : İlgisine göre, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu ve/veya 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

İfade eder.

Kuruluş ve hukuki yapısı
Madde 5-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.

Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Kurum teşkilatı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak üzere irtibat büroları kurabilir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yetkilerini Kurul vasıtasıyla kullanır. Kurumun temsil ve karar organı Enerji Piyasası Düzenleme Kuruludur. Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Başkan, Kurul kararlarının uygulanmasından, yürütülmesinden ve Kurulun temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar.

İkinci Başkan, Başkanın izin veya hastalık sebebiyle görevinin başında bulunamaması ve görevli olarak yurt içi veya yurt dışında bulunması halleri ile diğer hallerde, Başkanın görevlerini ve yetkilerini üstlenir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bazı görev ve yetkilerini İkinci Başkana ya da Kurulun diğer üyelerine devredebilir.


İKİNCİ KISIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

BİRİNCİ BÖLÜM
Kurulun Yapısı

Yapısı
Madde 6-Kurul, biri Başkan ve biri İkinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Kurul üyeleri; hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, kamu yönetimi, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı da görevlendirir.

Başkanlık tarafından Kurum personeline verilen yetkiler hariç olmak üzere, Kurumun tüm kararları Kurul tarafından alınır.

Göreve başlama ve görev süresi
Madde 7-Kurul Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine, Kanun ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Kurul Başkanı ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Başkanlık veya üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan üyeliklere, kalan süreyi tamamlamak üzere, bir ay içinde atama yapılır.

Görev ve yetkileri
Madde 8-Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Kurul, uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirebilir veya yetkilendirebilir.

Kurul üyeleri ile hizmet birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyon Başkan tarafından sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelerin Teminat ve Hakları

Teminatları
Madde 9-Kurul üyeleri görevlerini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, merci, makam ve kişi Kurulun nihai kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, Kanunda öngörülen yasakları ihlal ettiği veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır.

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra, başvuruları halinde, 4628 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu takdirde Kurumda geçirdikleri süreler, tabi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

Emeklilik
Madde 10-Kurul Başkanı ve üyeleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir.

Emeklilik açısından, Kurul Başkanının Bakanlık Müsteşarına, Kurul üyelerinin ise Bakanlık Müsteşar yardımcısına denk statülerinin olduğu kabul edilir.

Temsil, ağırlama ve görev harcamaları
Madde 11-Kurul Başkanı ve üyelerinin temsil ve ağırlama harcamalarıyla, görevlerinin ifası sırasında yaptıkları harcamalardan hangilerinin Kurum bütçesinden karşılanabileceği Kurul tarafından belirlenir.

Sağlık yardımı
Madde 12-Kurul Başkanı ve üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, resmi sağlık kuruluşlarındaki sağlık giderleri ile tıp fakültelerinde uygulanan poliklinik, muayene ve tedavi giderlerini geçmemek üzere özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık giderleri Kurulca belirlenen esaslar dairesinde sağlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı

Başkanlık
Madde 13-Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır.

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a)Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak ve hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek,
b)Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak,
c)Kurumun işlevlerini yerine getirebilmesi için Kurulca belirlenecek ilkeler çerçevesinde yeterli sayıda personeli istihdam etmek,
d)Başkanın önerisi üzerine Kurul tarafından ataması yapılacak 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadro unvanlı Kurum personeli ile mesleki personel dışındaki, Başkan Danışmanları dahil diğer Kurum personelini atamak, görevlendirmek ve görevden almak,
e)Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek,
f)Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu kararların uygulanmasını izlemek,
g)Kurulu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
h)Kurumun yıllık bütçesi ile gelir-gider kesin hesabını ve Kurum yıllık raporunu hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, harcamaların yapılmasını sağlamak.


İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Birimleri

Teşkilat
Madde 14-Kurum teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.

Kurum, dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak üzere irtibat büroları kurabilir.

Ana hizmet birimleri
Madde 15-Kurumda, doğrudan Başkana bağlı ana hizmet birimleri bulunur. Bunlar;
a) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2005 tarih ve 479/11 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 5/5/2005 tarih ve 160 sayılı oluru ile 5/5/2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ) Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,
b) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2005 tarih ve 479/11 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 5/5/2005 tarih ve 160 sayılı oluru ile 5/5/2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı,
c) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.01.2004 tarih ve
288-14 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 15.01.2004 tarih ve 15
sayılı oluru ile 12/2/2004 tarih ve 25371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı) Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı,
d) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.01.2004 tarih ve
288-14 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 15.01.2004 tarih ve 15
sayılı oluru ile 12/2/2004 tarih ve 25371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı) Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı,
e)Denetim Dairesi Başkanlığı,
f) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2006 tarih ve 702 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 27/03/2006 tarih ve 241 sayılı oluru ile 30/3/2006 tarih ve 26124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı,
g) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2006 tarih ve 702 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 27/03/2006 tarih ve 241 sayılı oluru ile 30/3/2006 tarih ve 26124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı) Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı,
dır.
Danışma hizmet birimleri
Madde 16-Kurumda, doğrudan Başkana bağlı danışma hizmet birimleri bulunur. Bunlar;
a) Hukuk Dairesi Başkanlığı,
b) (Mulga: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2006 tarih ve 702 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 27/03/2006 tarih ve 241 sayılı oluru ile 30/2/2006 tarih ve 26124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı)
c) Başkan Danışmanlığı,
d) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı,
dır.
Yardımcı hizmet birimler
a) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2006 tarih ve 702 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 27/03/2006 tarih ve 241 sayılı oluru ile 30/3/2006 tarih ve 26124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ) İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
b) (Mülga: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2005 tarih ve 565/4 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 14/11/2005 tarih ve 420 sayılı oluru ile 11/11/2005 tarih ve 25990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı)
c) Kurul Özel Büro Müdürlüğü,
d) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü,
e) Savunma Uzmanlığıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları
Ana hizmet birimleri
Madde 18-Kurum ana hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2005 tarih ve 479/11 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 5/5/2005 tarih ve 160 sayılı oluru) Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı;
1)Elektrik piyasasında faaliyet gösteren ya da gösterecek tüzel kişilerin sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmesine, lisans uygulamalarına dair her türlü işlemlerinin Kanun ve ilgili lisans yönetmelikleri kapsamında yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
2)Düzenlemeye tabi tarifelere esas olacak fiyatlandırma yöntemlerini ve tarife formüllerini geliştirmek suretiyle fiyatlandırma esaslarını belirlemek,
3)Kurul tarafından onaylanan tarife düzenlemeleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüzel kişilerin Kuruma sundukları tarife tekliflerinin değerlendirmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
4)Lisans ve tarife uygulamalarını izleyerek, yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,
5)Lisansların ve tarifelerin onaylanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
6)Kanun kapsamında öngörülen ikincil mevzuatı hazırlamak, bu mevzuatın hazırlanmasında ve güncellenmesinde piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin görüş ve önerilerinin sürekli olarak değerlendirmeye alınabileceği mekanizmaları saptayarak uygulanmasını sağlamaya yönelik işlemleri yürütmek,
7)Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek, gerekli görülen uyumlaştırma çalışmaları için önerilerde bulunmak,
8)Gereksinim duyulan faaliyet alanlarında, düzenlemeye tabi ikili anlaşma taslakları hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
9)Serbest tüketici limitlerinde yapılacak indirimler için gerekli araştırmaları yaparak Başkanlığa önerilerde bulunmak, süresinde serbest tüketici tanımına ilişkin limitlerdeki indirimlerin belirlenmesi ve yenilenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
10)Otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının serbest piyasaya yapacakları satışa ilişkin limitlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
11)Piyasada rekabetin tesisi için teşvik edici tedbir uygulamalarını geliştirme çalışmaları yapmak,
12)Arz çeşitliliği ve arz güvenliği bağlamında analizler yapmak suretiyle Başkanlığa gerekli tedbir önerilerinde bulunmak, yeni ve yenilenebilir kaynakların enerji arzına olan katkısının artırılması için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmasını sağlamak,
13)Elektrik piyasasında mevcut sözleşmelerin serbest rekabete dayalı piyasaya uyumlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak, sözleşmelerin düzenlenmesi, tadili ve sözleşmelere ilişkin ihtilafların halli için arabuluculuk çalışmaları yapmak,
14)Hizmet kalitesi ve güvenilirlik standartlarının oluşturulmasına ve çevreyi koruyucu ve toplumun güvenliğini sağlayıcı politikaların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,
15)Kanuna tabi elektrik şirketlerinin piyasa performanslarını izlemek,
16)Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
b) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2005 tarih ve 479/11 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 5/5/2005 tarih ve 160 sayılı oluru) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı;
1) İkincil düzenlemelere ilişkin olarak; yönetmelik, özel nitelikli karar, tebliğ ile diğer düzenleyici işlemlerin ve değişikliklerinin hazırlık çalışmalarını yapmak,
2) Lisanslara ilişkin olarak; başvuruları alma, değerlendirme, lisans da yer alacak genel ve özel hükümler belirleme, verme, tadil, ilan, geçici olarak durdurma veya iptal çalışmalarını yapmak,
3) Tarifelere ilişkin olarak; bildirimleri izleme ile tarife uygulamalarını, iç ve dış pazarlardaki fiyat hareketlerini ve olağanüstü durumun varlığını izleme çalışmalarını yapmak,
4) Kanunda düzenlenen hak, yükümlülük, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin olarak; gözetim faaliyetleri ile aykırılıkları ilgili birim ve mercilere sunma çalışmalarını yapmak,
5) Piyasaya yapılabilecek müdahalelere ilişkin olarak; karar alınması ve uygulanması çalışmalarını yapmak,
6) Mevzuatta izne bağlanan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak izin verme çalışmalarını yapmak,
7) Standartlar hazırlanması ve bazılarının mecburi hale getirilmesine ilişkin olarak; piyasa ihtiyaçlarının izlenmesi, standart ve değişikliği için girişimde bulunulması, standart hazırlıklarına iştirak edilmesi, mecburi hale getirilmesine ihtiyaç duyulan TSE standartlarının değerlendirilmesi ve mecburi hale getirilmesi hususlarının karara bağlanması çalışmalarını yapmak,
8) Ulusal petrol stok sistemine ilişkin olarak; gerekli hallerde ilgililere bildirilecek görüşün hazırlanması çalışmalarını yapmak,
9) Piyasanın teknik denetimine ilişkin olarak; laboratuarların kurulması ve/veya hizmet alınması ile eğitim çalışmalarını yapmak,
10) Piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak; plan, politika ve uygulamaların, teşvik ve subvansiyonların, diğer düzenlemelerin, lisanslı tesisler açısından büyük tehlikeler doğurabilecek durumların izlenmesi ile önemli görülen hususların ilgili birim ve mercilere sunumu çalışmalarını yapmak,
11) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
c) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.01.2004 tarih ve 288-14 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 15.01.2004 tarih ve 15 sayılı oluru) Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı;
1)Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren ya da gösterecek tüzel kişilerin sözleşmelerinin Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, lisans ve sertifika uygulamalarına dair her türlü işlemlerinin Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
2)Düzenlemeye tabi tarifelere esas olacak fiyatlandırma yöntemlerini ve tarife formüllerini geliştirmek,
3)Kurul tarafından onaylanan tarife düzenlemeleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüzel kişilerin Kuruma sundukları tarife tekliflerinin değerlendirmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
4)Lisans, sertifika ve tarife uygulamalarını izleyerek, yaptırım gerektiren konularda Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,
5)Lisansların ve tarifelerin onaylanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
6)Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti yapacak şirketlerin belirlenmesi için ihale açma ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
7)Doğal gaz balansı amaçlı depolama miktarlarının tayin edilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
8)Ulusal doğal gaz tüketim tahminlerini yapmak,
9)Kanun kapsamında öngörülen ikincil mevzuatı hazırlamak, bu mevzuatın hazırlanmasında ve güncellenmesinde piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin görüş ve önerilerinin sürekli olarak değerlendirmeye alınabileceği mekanizmaları saptayarak uygulanmasını sağlamaya yönelik işlemleri yürütmek,
10)Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek, gerekli görülen uyumlaştırma çalışmaları için önerilerde bulunmak,
11)Serbest tüketici limitlerinde yapılacak indirimler için gerekli araştırmaları yaparak Başkanlığa önerilerde bulunmak,
12)Piyasada rekabetin tesisi için teşvik edici tedbir uygulamaları geliştirme çalışmaları yapmak,
13)Arz kaynağı çeşitliliği ve arz güvenliği bağlamında analiz çalışmaları yapmak ve Başkanlığa gerekli tedbir önerilerinde bulunmak,
14)Kanunda yer alan sözleşmelere ilişkin olarak, Kuruma düşen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
15)Hizmet kalitesi ve güvenlik standartları oluşturulmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
16)Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların çözülmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
17)Sisteme giriş talepleri reddedilenlerin başvurularının değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
18)Hizmet kalitesi ve güvenilirlik standartlarının oluşturulmasına ve çevreyi koruyucu ve toplumun güvenliğini sağlayıcı politikaların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,
19)Kanuna tabi doğal gaz şirketlerinin piyasa performanslarını izlemek,
20)Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
d) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.01.2004 tarih ve 288-14 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 15.01.2004 tarih ve 15 sayılı oluru)Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı;
1) İkincil düzenlemelere ilişkin olarak; yönetmelik, özel nitelikli karar, tebliğ ile diğer düzenleyici işlemlerin ve değişikliklerinin hazırlık çalışmalarını yapmak,
2) Lisanslara ilişkin olarak; başvuruları alma, değerlendirme, lisans da yer alacak genel ve özel hükümler belirleme, verme, tadil, ilan, geçici olarak durdurma veya iptal çalışmalarını yapmak,
3) Tarifelere ilişkin olarak; onaya tabi olanları inceleme ve onay, bildirime tabi olanları izleme ile tarife uygulamalarını, iç ve dış pazarlardaki fiyat hareketlerini ve olağanüstü durumun varlığını izleme çalışmalarını yapmak,
4) Yerli ham petrol fiyat oluşumuna ilişkin olarak; sorunları değerlendirme ve çözüme ilişkin karar alma ile olası fiyat uyuşmazlıklarında hakemlik çalışmalarını yapmak,
5) Kanunda düzenlenen hak, yükümlülük, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin olarak; gözetim faaliyetleri ile aykırılıkları ilgili birim ve mercilere sunma çalışmalarını yapmak,
6) Piyasaya yapılabilecek müdahalelere ilişkin olarak; karar alınması ve uygulanması çalışmalarını yapmak,
7) Mevzuatta izne bağlanan faaliyet ve işlemlere ilişkin olarak izin verme çalışmalarını yapmak,
8) Standartlar hazırlanması ve bazılarının mecburi hale getirilmesine ilişkin olarak; piyasa ihtiyaçlarının izlenmesi, standart ve değişikliği için girişimde bulunulması, standart hazırlıklarına iştirak edilmesi, mecburi hale getirilmesine ihtiyaç duyulan TSE standartlarının değerlendirilmesi ve mecburi hale getirilmesi hususlarının karara bağlanması çalışmalarını yapmak,
9) Ulusal petrol stok sistemine ilişkin olarak; komisyona katılım ile gelir payı saptanması ve gerekli hallerde ilgililere bildirilecek görüşün hazırlanması çalışmalarını yapmak,
10) Piyasanın teknik denetimine ilişkin olarak; ulusal marker sisteminin yönetimi ile laboratuarların akreditasyonu, kurulması ve/veya hizmet alınması çalışmalarını yapmak,
11) Petrol ve piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak; plan, politika ve uygulamaların, teşvik ve subvansiyonların, diğer düzenlemelerin, lisanslı tesisler açısından büyük tehlikeler doğurabilecek durumların izlenmesi ile önemli görülen hususların ilgili birim ve mercilere sunumu çalışmalarını yapmak,
12) Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
e) Denetim Dairesi Başkanlığı;
1)Enerji piyasasına ilişkin yasal düzenlemelere tabi olan tüzel kişilerin işlem ve hesaplarının, ilgili mevzuat uyarınca incelenmesine ve denetlenmesine ilişkin görevleri yapmak,
2)Kanuna tabi şirketlerin, belirlenen performans kriterlerine göre denetimini yapmak,
3)Tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri tesislere ve faaliyetlerine ilişkin eşitlik-şeffaflık ve güvenlik standartlarına uymalarını sağlamak için faaliyetlerini, uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin denetim işlemlerini yürütmek,
4)Tüzel kişilerin denetlenmiş mali tablolarının incelenmesi ve tüzel kişilerin yasal defter ve kayıtlarının denetlenmesi işlemlerini yürütmek,
5)Tüzel kişilerin hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleri ile ilgili raporlarının kapsamını belirlemek ve denetimini yapmak,
6)Dağıtım şirketleri talep tahminlerinin ve yatırım planlarının uygunluğunun ve gerçekleşmelerinin incelenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
7)Enerji piyasasına ilişkin yasal düzenlemelerde öngörülen idari para cezalarının uygulanmasına dair işlemleri yürütmek,
8)Kanunla öngörülen veya Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
f) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
1)Kamu yararı kararı yerine geçmek üzere lüzum kararının alınması ve onaylanması için gerekli işlemleri yürütmek.

2)05/07/1994 tarih ve 94/5856 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan haritaları Harita Genel Komutanlığından temin etmek.
3)Kamulaştırma kararı verilmesine esas olacak bilgi ve belgelerin hazırlanarak kamulaştırma kararının alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

4)Kamulaştırma planlarını inceleyerek onaylanması işlemlerini yürütmek.

5)3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda enerji projelerine ilişkin imar planlarının düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.

6)4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri doğrultusunda enerji projeleri için gerekli taşınmaz malların meralık vasıflarının değiştirilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

7)Kamulaştırma sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfusun ilgili Kamu Kurumları ile koordine edilerek iskan edilmelerini sağlamak.

8) 27/06/1995 tarih ve 85/9634 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli olması halinde mücavir taşınmaz malların kamulaştırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.

9)Kamulaştırma kararı alınan taşınmaz malların ilgili tapu siciline kamulaştırma şerhi verilmesini sağlamak.

10)Kamulaştırılacak taşınmaz mallara bedel takdir etmek, taşınmaz mal malikleri ile rızaen satın alma için pazarlık görüşmelerini yapmak, rızaen satın alma işlemlerinin gerçekleşmemesi halinde ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma davalarının açılmasını sağlamak, kamulaştırılacak taşınmaz malların kadastro görmeyen yerlerde bulunması halinde kamu mallarından olup olmadıklarını tespit etmek, uygulama zilyetlik tutanaklarını düzenlemek, kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmaz malların Hazine adına tescillerini sağlamak.

11)Enerji projeleri için gerekli olan ve Maliye Hazinesine ait bulunan taşınmaz mallarla ilgili irtifak hakkı tesisi kararı verilmesine esas olacak bilgi ve belgeleri hazırlamak ve Kurul Kararı alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

12)Enerji projeleri için gerekli olan ve Maliye Hazinesine ait bulunan taşınmaz mallarla ilgili kiralama yapılabilmesine esas olacak bilgi ve belgeleri hazırlamak ve Kurul Kararı alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

13)Enerji projeleri için gerekli olan ve Hazinenin dışındaki kamu kurum veya kuruluşlarına ait taşınmaz malların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi hükümleri doğrultusunda temin edilmesi işlemlerini yürütmek.

14)5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Devrine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek tüzel kişilere Hazine taşınmaz mallarının bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili Kurum görüşünü oluşturmak.
15)4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre verilecek üretim lisanslarına derç edilecek inşaat öncesi termin sürelerini belirlemek.
16)Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

g) Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı,
1)Ülkemizin uluslararası kuruluşlarla enerji piyasası alanındaki ilişkilerinden doğan ve Kuruma düşen sorumlulukların yerine getirilmesi ve koordinesi ile ilgili çalışmaları yapmak,
2)Enerji piyasasını ilgilendiren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,
3)Kurum personelinin yurt dışı geçici görevlendirmelerine ilişkin gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek,
4)Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarını yürütmek üzere ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
5)Enerji piyasası alanında imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda, ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimleri ile Kurum hizmet birimlerine tavsiyelerde bulunmaya ve teknik yardım sağlamaya ilişkin çalışmaları yapmak,
6)Kurumun görev alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonuna ilişkin işlemleri yürütmek,
7)Tüketici haklarının korunmasını teminen, şikayet ve başvuruları inceleyerek sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
8)Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin müşteri hizmetleri açısından sorunlarının tespiti ve çözümlenmesini sağlamaya ilişkin çalışmaları yürütmek,
9)Enerji piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak,
10)Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


Danışma hizmet birimleri
Madde 19-Kurum danışma hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)Hukuk Dairesi Başkanlığı;
1)Başkana ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışmanlık hizmeti yapmak,

2)Kurumun görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek zamanında Başkan ve hizmet birimlerini bilgilendirmek,
3)Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
4)Kurumla ve Kurumun görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını yapmak,
5)Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek,
6)Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak,
7)Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

b) (Mulga: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2006 tarih ve 702 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 27/03/2006 tarih ve 241 sayılı oluru )

c)Başkan Danışmanlığı;
1)Başkana, Kanun ve diğer mevzuatta yer alan düzenlemeler hakkında danışmanlık hizmeti sunmak,
2)Başkan tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya katkıda bulunmak,
3)Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

d)Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı;
1)Basının, Kurum faaliyetleri hakkındaki yayınlarını izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek,
2)Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ve halkla ilişkilerini yürütmek,
3)Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak Başkanın izniyle kamuoyunu bilgilendirmek,
4)Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yardımcı hizmet birimleri
Madde 20-Kurum yardımcı hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) (Değişik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2006 tarih ve 702 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 27/03/2006 tarih ve 241 sayılı oluru ) İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

1)Kurumun iş ve insangücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,
2)Kurum personelinin atama, özlük, sicil, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,
3)Kurum personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,
4)Kurum personelinin, Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek,
5)Kurum personelinin kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeler, sağlanacak sosyal ve mali yardımlarla ilgili hususlarda incelemeler ve çalışmalar yapmak ve bu konularda Başkana bilgi vermek,
6)Kurum iş akışının rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için, üstlenilen görevler ile bunların dağılımı ve kaynakların kullanılış şekil ve metotları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,
7)Kurum organizasyon yapısını, her an en yüksek kalitede hizmet yürütülmesini sağlayacak düzeyde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve alınacak önlemler konusunda Başkanlığa bilgi vermek,
8)Kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek,
9)Yurt içi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmek ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak,
10)Kurum hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak etkin ve verimli hizmet üretimine katkıda bulunmak,
11)Kurumun gider tahminlerini yapmak,
12)Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esasları yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
13)Kurum personelinin yurt içi geçici görevlendirmelerinde gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek,
14)Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
15)İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması veya satın alınması işlemlerini yürütmek,
16)Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak,
17)Kurum tarafından çıkarılacak yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,
18)Kurum personelinin ve ailesi fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
19)Haberleşme, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
20)Kurumun temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,
21)Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
22)Kurum hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
23)Kurum görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek,
24)Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak,
25)Kurumun internet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
26)Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
27)Kurumun gelir tahminlerini yapmak ve gider tahminleri ile birleştirerek bütçesini hazırlayıp Başkana sunmak,
28)İletim ek ücreti oranının belirlenmesi ve iletim ek ücreti tutarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından tahsili ile Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
29)Tüzel kişiler tarafından lisanslarla ilgili işlemler ve sair işlemler karşılığında Kuruma ödenecek bedellerin belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak,
30)Rekabeti sağlamak için iştirakler arası ilişkilerle ilgili standartlar ve kurallar oluşturmaya, uygulamaya ve gerektiğinde bu standartlara ilişkin piyasa faaliyetlerinde karşılıklı iştirak, işletme ve muhasebe konularında kısıtlamaları belirlemeye ilişkin faaliyetleri yürütmek,
31)Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
32)Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporun hazırlanarak ve en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar bilgi için Bakanlığa gönderilmesine ilişkin çalışmaları yapmak,
33)Lisans sahipleri için kabul görmüş muhasebe usulleri uyarınca mali raporlama standartları ve yönetim bilişim sistemlerinin belirlenmesine ve bunların uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak,
34)Kurumun muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek,
35)Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek,
36)Kurumun gelir fazlasının süresi içerisinde Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
37)Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

b) (Mülga: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2005 tarih ve 565/4 sayılı Kararı ve Başkanlık Makamının 14/11/2005 tarih ve 420 sayılı oluru )

c)Kurul Özel Büro Müdürlüğü;
1)Kurul toplantılarına ilişkin olarak Başkan tarafından belirlenen gündemi üyelere dağıtmak,
2)Kurul görüşme ve kararlarını kaleme almak, karar tutanaklarına ve karar defterine kaydetmek, Başkan ve üyelere imzalatmak,
3)Kurul kararlarını, Başkanın direktifleri doğrultusunda ilgili birimlere intikal ettirmek,
4)Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek,
5)Üyelerin sekreterlik hizmetlerini yürütmek,
6)Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

d)Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü;
1)Başkana ait yazışmaları yapmak, buna ilişkin arşiv oluşturmak ve muhafaza etmek,
2)Başkanın sekreterlik hizmetlerini yürütmek,
3)Kurumun protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,
4)Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


e)Savunma Uzmanlığı;
9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

İrtibat büroları
Madde 21-İrtibat büroları, Kurum görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak dağıtım bölgelerinde müşterilerle olan ilişkileri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kadro Unvan ve Sayıları

Kadro unvan ve sayıları
Madde 22-Kurum asli ve sürekli hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli kadrolara ait unvanlar ile sayılarına ekli 1 sayılı cetvelde yer verilmiştir. Kadro unvan ve sayılarının Kurum hizmet birimleri itibariyle dağılımını yapmaya Kurul yetkilidir.

Kurumun uzmanlık gerektiren hizmetlerinde, Kurul kararıyla ve sayıları 50’yi geçmemek üzere sözleşmeli yerli ve yabancı uzman istihdam edilebilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Ücret ve Diğer Mali Haklar ile Emeklilik

Ücret ve diğer mali haklar
Madde 23-Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ve diğer düzenlemeler çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

Temsil, ağırlama ve görev harcamaları
Madde 24-Daire başkanlarının temsil ve ağırlama harcamalarıyla, personelin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları harcamalardan hangilerinin Kurum bütçesinden karşılanabileceği Kurul tarafından belirlenir.

Sağlık yardımı
Madde 25-Kurum personeli ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, resmi sağlık kuruluşlarındaki sağlık giderleri ile tıp fakültelerinde uygulanan poliklinik, muayene ve tedavi giderlerini geçmemek üzere özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık giderleri Kurulca belirlenen esaslar dairesinde sağlanır.

Emeklilik
Madde 26-Kurum personeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir.
Emeklilik açısından daire başkanları, Bakanlık Genel Müdürleri ile aynı düzeyde kabul edilir. Diğer personelin durumu ve buna ilişkin usul ve esaslar ise, daire başkanlarından aşağı olmak kaydıyla, Kurul tarafından belirlenir.


DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Yasaklar
Madde 27-Kurul üyeleri, üyelikleri süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel kuruluşlarda hiç bir görev alamazlar. Kurul üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile enerji piyasasında faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve enerji piyasasında ticaret ile uğraşamaz.

Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, enerji piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personelinin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımları, enerji piyasalarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde, atanma tarihinden itibaren üyelik ve görev süresi boyunca, görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve enerji piyasasında ticaret ile uğraşamaz.


Mal beyanı
Madde 28-Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadır. Kurum personeli de, Devlet memurlarının mal bildiriminde bulunmalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde mal beyanında bulunurlar.

Yol giderleri ve gündelikler
Madde 29-Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeline ödenecek yol gideri ve gündeliklerin miktarına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.

Konut tahsisi
Madde 30-Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeline, Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde Kurul tarafından konut tahsisi yapılır.

Diğer sosyal haklar ve yardımlar
Madde 31-Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeline sağlanacak diğer sosyal hak ve yardımlara ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Kamuoyuna yapılacak açıklamalar
Madde 32-Kurumun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde basın ve yayın organlarına, ancak Başkan ya da Başkanın görevlendireceği Kurul üyesi veya Kurum personeli tarafından açıklama yapılır.
Sır saklama
Madde 33-Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve enerji piyasasında yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

Teşkilat değişikliği
Madde 34-İhtiyaç duyulması halinde, mevcut hizmet birimlerinin birleştirilmesine, genişletilmesine, kaldırılmasına, görev ve sorumluluklarının değiştirilmesine, yeni hizmet birimlerinin kurulmasına Kurul kararlarına istinaden Başkan yetkilidir.

Denetim
Madde 35-Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Kurum görev ve hizmetlerinin gerektirdiği her türlü denetim, Başkan tarafından görevlendirilecek Enerji Uzmanları ve Enerji Uzman Yardımcıları tarafından gerçekleştirilir.

Kurum hizmet birimleri iç teftiş, inceleme ve soruşturma işlemleri, Başkan tarafından görevlendirilecek Kurum personeli tarafından yerine getirilir.

Kurum varlığından ve işlemlerinden sorumluluk
Madde 36-Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır. Bunlara karşı suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli Devlet memurları gibi cezalandırılır.

Saklı hükümler
Madde 37-Kurum için çalıştıkları süre zarfında, Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurumun bütün personelinin, Kurumdaki görevlerine başlamadan önceki sosyal güvenlik kurumları tarafından sağlanan her türlü hakları saklı kalır.

Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda, genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.


İlgili kişi ve kuruluşların sorumluluğu
Madde 38-Kamu kurum ve kuruluşları ile Kanuna tabi tüzel kişiler, bunların iştirakleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve tüzel kişiler; iş yerlerinde Kurumun görevlilerine geçici çalışma yeri ve araçları sağlamak konusunda gereken kolaylığı göstermek, görevliler tarafından istenecek her türlü bilgiyi, işlem ve belgelerin örneklerini gizli dahi olsalar vermek ve durumu tespit eden tutanakları imzalamakla yükümlüdür.

Uygulanmayacak hükümler
Madde 39-Kurum hakkında, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2002 tarihine kadar olmak üzere;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup da hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl, bu dallardaki lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile Kurumun görev alanıyla ilgili konularda ve bu kurum ve kuruluşlarda çalışmış olanlar,
kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle, Kurulca Enerji Uzmanı olarak atanabilirler.

Geçici Madde 2-Kurumda geçici personel görevlendirilmesinin mümkün olduğu hallerde, geçici olarak görevlendirilen personelin bu görevlendirme sebebiyle, kendi kurumlarından her ne ad altında olursa olsun almakta oldukları ücret ve diğer mali ve sosyal haklarında kesinti veya azalma olması halinde, mali kayıplarının tamamı Kurumca karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 40-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 41-Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
I SAYILI CETVEL

KADRO UNVAN VE SAYILARI
(15/07/2006 tarih ve 26229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10690 sayılı BKK ile kadro cetveli değişmiştir.)
KADRO UNVANI SAYISI
Daire Başkanı 11
Başkan Danışmanı 10
Grup Koordinatörü 11
Grup Başkanı 40
Enerji Uzmanı 240
Enerji Uzman Yardımcısı 110
Avukat 20
Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı 1
Özel Büro Müdürü 2
Özel Büro Müdür Yardımcısı 4
İrtibat Büro Müdürü 5
Çözümleyici 3
Programcı 3
Tabip 1
Hemşire 1
Savunma Uzmanı 1
Mütercim-Tercüman 4
Tekniker 1
İletişim Görevlisi 30
Büro Görevlisi 60
Şoför 12
Teknisyen 3

Toplam 573

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı