2000/1
TC.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.49/4938-67-19962
KONU:
 
KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SERİ NO:2000/1
 
..................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
 
Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında sermaye şirketi olarak kabul edilmekte ve Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendi hükmü gereğince bunların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktadır. Aynı bent hükmüne göre, portföy işletmeciliği kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddelerine göre sorumlularca tevkif edilen ve ödenen vergiler sadece Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (a) alt bendine göre yapılan vergi tevkifatına mahsup edilmektedir. Mahsup edilemeyen vergilerin iadesi ise mümkün bulunmamaktadır.
 
Yatırım fonlarının portföy işletmeciliğine ilişkin işlemleri, fon kurucusu veya yöneticisi banka veya aracı kurum tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla işleme konu menkul kıymetlere ilişkin makbuzlar, itfa belgeleri ve bu menkul kıymet gelirlerinden kesilen stopajlara ilişkin belgeler fon kurucusu veya yöneticisi banka veya aracı kurum adına düzenlenebilmektedir. Bu durum, yatırım fonlarının elde ettiği gelirler üzerinden kesilen vergilerin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (a) alt bendine göre yapılan vergi tevkifatına mahsup edilip edilemeyeceği konusunda uygulamada tereddütlerin otaya çıktığı anlaşılmıştır.
 
Bilindiği üzere, 243 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak sermaye piyasası aracı kurumlarının faaliyetleri sırasında düzenleyeceği belgeler konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
 
Sözü edilen Genel Tebliğde açıklandığı üzere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan (V) Seri/6 numaralı “Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in 6 ncı maddesi ile aracı kuruluşlar tarafından düzenlenmesi öngörülen “işlem sonuç formları” Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış ve bu formların düzenlenmesine ilişkin uygulanacak esaslar açıklanmıştır.
 
Bu durumda, yatırım fonlarının kurucusu banka veya yöneticisi aracı kurumların hem kendi faaliyetleri, hem de saklama bankası görevi nedeniyle portföyünde bulundurduğu menkul kıymetlerin tümü itfa tarihinde birlikte itfaya verilmesi ve stopaja ilişkin olarak bu kurum adına düzenlenen belgelerde, saklama hizmeti verdiği yatırım fonlarına ait gelirler üzerinden yapılan stopajın ayrıca gösterilememesi halinde, fona ait gelirlere isabet eden stopajın, saklama hizmeti veren banka veya aracı kurum tarafından fon adına düzenlenen işlem sonuç formu ile ayrıca belgelendirilmesi durumunda, yatırım fonlarının mahsup talebine ilişkin işlemler bu belgelere dayanılarak gerçekleştirilecektir.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bakan a.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı