Genel Tebliğ 1
Başlık 1 SERİ NO'LU AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)
Resmi Gazete No 18589
Resmi Gazete Tarihi 28/11/1984
Kapsam
 
1/12/1984 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1. VERGİNİN KONUSU:
Akaryakıt Ttiketim Vergisinin konusuna, rafineri şirketleri ile ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan normal ve süper benzin, likit petrol gazı, gazyağı, motorin ve fuel-0il satışlar girmektedir. 2 seri numaralı Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 1/5 bölümünde de açıklandığı üzere, 83/7508 sayılı Kararnamede bahsedilen marin dizel, fueloil 5 ve kalorifer yakıtı da verginin konusuna dahil bulunmaktadır. Ham petrol üretim ve ithali ile yukarıda sayılanların dışında kalan petrol ürünlerinin satışı Akaryakıt Tüketim Vergisinin konusuna girmemektedir.
2. VERGİNİN MÜKELLEFİ:
Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi, bu verginin konusuna giren akaryakıtların satışını yapan rafineri şirketleri ile ithalatı gerçekleştiren kuruluşlardır.
3. VERGİNİN MATRAHI VE NİSPETİ:
Akaryakıt Tüketim Vergisinin matrahına ilişkin açıklamalara 2 seri numaralı Akaryakıt TüketimVergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Matrahın tespitinde bahis konusu genel tebliğde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.
Verginin nispeti % 6 dır.
4. BEYAN VE ÖDEME:
Rafineri şirketleri, ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlar, bir aylık dönemde yaptıkları satışlarını, takibeden ayın 20 nci günü akşamna kadar merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine, şekli ve muhtevası bu tebliğin ekinde gösterilen Akaryakıt Tüketim Vergisi beyannamesi ile bildirecekler ve vergiyi de beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.
5. VERGİNİN DAĞILIMI :
Vergi daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergisi hasılatının % 55'ini tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içerisinde T.C. Merkez Bankasında açılacak "Akaryakıt Tüketim Fonu" hesabına yatıracaklardır
Akaryakıt Tüketim Fonunda toplanan meblağın % 30'u (Esasları Bakanlığımız ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde) belediyelere, 30'u altyapı tesislerinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne, % 30'u alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, % 8'i gençlere ve çocuklara hitap eden spor tesisleri kurulması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, % 2'si ise, 3040 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca kurulan Türk Sporunu Teºvik Fonuna ödenecektir.
6. USUL HÜKÜMLERI VE KALDIRILAN HÜKÜMLER:
a) 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda aksine hüküm bulunmayan hallerde Akaryakıt Tüketim Vergisi hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kannunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacaktır.
b) 3074 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Akaryakıt Tüketim Vergisi ile ilgili hükümleri 1/12/1984 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
1/12/1984 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak meydana gelen ve Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Akaryakıt Tüketim Vergisine tabi bulunan olaylarda anılan Kanunun kaldırılan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır.
 
Tebliğ olunur.
 
(*) Güncelliği Kalmamıştır.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı