Sıra No: 1998/1
TAŞIT ALIM VERGİSİ
 
 
TAŞIT ALIM VERGİSİ İÇ GENELGESİ SIRA N0: 1998/1  
Tarih 23/09/1998
Sayı B.07.0.GEL.O.61/6103-1
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.O.61/6103-1
KONU:

TAŞIT ALIM VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SIRA N0.:1998/1

...........................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili 4 üncü maddesinde öngörülen süreler içerisinde satıcısına iade edilen taşıtlar için ödenen taşıt alım, ek taşıt alım ve motorlu taşıtlar vergileri ile ilgili uygulamada tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 1318 sayılı Finansman Kanununun 2346 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde, "Bu Kanunun 4, 5, ve 6 ncı maddelerinde yazılı taşıtların;

a)Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilmesi, (Mülkiyeti Muhafaza kaydıyla veya sair akitlere göre iktisaplar dahil...)

b)Yurt dışında iktisap edilerek Türkiye'ye ithal edilmesi,
c) Vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması,
Taşıt alım vergisine tabidir.
Taşıt alım vergisinin mükellefi, bu Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı taşıtları, yukarıda belirtilen şekilde, iktisap eden, yurt dışında iktisap ederek Türkiye'ye ithal eden veya bunların tasarruf hakkını devralan gerçek ve tüzel kişilerdir." denilmiş, aynı Kanunun 8 inci maddesinde ise, "Taşıt alım vergisi, iktisap ithal ve devir işlemlerinin ikmalinden önce beyannamenin verildiği yer vergi dairesine ödenir." hükmü getirilmiştir.
Diğer taraftan, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili 4 üncü maddesinde de; "Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niteliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.
Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini veya ücretsiz olarak tamirini talep edebilir. Tüketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir......

Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise, ayıplı maldan veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabidir....." hükmü bulunmakta, aynı Kanunun 25 inci maddesinde ise, "Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli olarak, en az bir "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" oluşturmakla görevlidir." denilmektedir.
Bu hükümlere göre, taşıt alım ve ek taşıt alım vergisi tahsil edilmek suretiyle iktisap işlemleri gerçekleştirilerek alıcıları tarafından teslim alınan taşıtların, söz konusu maddede belirtilen şartlar ve öngörülen süreler (15 gün ile 2 yıl) içerisinde "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" kararına göre veya satıcıları tarafından "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" ne gidilmeden kendi istekleri ile geri alınması halinde, menkul hükmündeki taşıta, alıcılar kendi arzuları dışında sahip olamadığından, bu taşıtlardan dolayı tahsil edilen taşıt alım ve ek taşıt alım vergisi yönünde aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1-TAŞITIN, İLGİLİ SİCİLE TESCİL EDİLMEDEN ÖNCE AYIPLI MAL OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALINDE;

Fatura ile iktisap edilen taşıtın, henüz ilgili sicile tescil edilmeden söz konusu Kanun hükümleri gereğince ayıplı mal olduğu anlaşılmış ve satıcıları tarafından da ayıplı mal olduğu kabul edilmiş ise satıcı firma, taşıtın ayıplı mal olduğu için geriye alındığını ve o taşıt için kesilen faturanın iptal edildiğini ilgili vergi dairesine, bir yazı ile bildirecek ve ilgili vergi dairesince de;
a) Ayıplı mal olduğu anlaşılan taşıtın yerine alıcıya yeni bir taşıt verilmeyecek ise 3.9.1992 gün ve 21334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15 Seri No.lu Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine göre ayıplı olduğu anlaşılan taşıt için tahsil edilmiş olan taşıt alım ve ek taşıt alım vergileri mükellefe iade edilecektir.
b) Ayıplı mal olduğu anlaşılan taşıtın yerine, mükellefe, aynı model, aynı marka ve tip yani, vergi farkını gerektirmeyen yeni bir taşıtın verilmesi halinde satıcı firma, vergileri ödenen taşıtın ayıplı mal olduğu için geriye alındığını ve o taşıt için kesilen faturanın iptal edildiğini ve yerine aynı model, marka ve tipte yeni bir taşıtın verileceğini bildirmesi üzerine yeni taşıt için düzenlenerek onaylanan Taşıt Alım Vergisi Beyannamesine göre yeniden, taşıt alım ve ek taşıt alım vergisi tahsil edilmeyecek, mükellefin ayıplı taşıttan dolayı alacaklı durumda bulunduğu taşıt alım ve ek taşıt alım vergisine karşılık mahsup işlemi yapılacaktır.
c) Ayıplı mal olduğu anlaşılan taşıtın yerine, mükellefe verilen yeni taşıtta model, marka ve tipten veya tarifelerdeki vergi miktarlarından dolayı her hangi bir değişikliğin bulunması halinde, ayıplı mal olan ve satıcısına iade edilen taşıtın vergileri iade edilecek, ancak, yeni alınacak taşıt için düzenlenerek onaylanan Taşıt Alım Vergisi Beyannamesine göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılacak, mahsup işlemi yapılmayacaktır.
2- TAŞITIN İLGİLİ SİCİLE TESCİL EDİLDİKTEN SONRA AYIPLI MAL OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE;

Fatura ile iktisap edilen taşıtın ilgili sicilde alıcısı adına kayıt ve tescil edildikten sonra söz konusu Kanun hükümleri gereğince ayıplı mal olduğu anlaşılmış ve satıcıları tarafından da kendi istekleri ile veya “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” kararına göre ayıplı mal olduğu kabul edilmiş ise;

a)Satıcı, ayıplı mal olan taşıtın, ilgili trafik tescil kuruluşunda yapılmış bulunan tescil işleminin silindiğini gösterir trafikten çekme belgesini mükelleften isteyecek ve bu belgeye istinaden taşıt, plakasız olarak geri alınacak, bu geri alım işlemi sırasında ayrıca satıcıdan taşıt alım vergisi aranılmayacaktır.

Ancak, satıcı tarafından, trafikten çekme belgesi alınmadan plakalı olarak taşıtın her ne şekilde olursa olsun geri alınması halinde (28.12.1982 gün ve 17912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No’lu Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliğinde sayılan vekaletname türleri dışında düzenlenecek vekaletnameler dahil) bu iktisap işleminden dolayı satıcı, taşıt alım vergisine tabi tutulacaktır.

b)Satıcı, trafikten çekme belgesine istinaden taşıtın iade alındı işlemlerini yaparak daha önce o taşıt için kestiği faturayı iptal edecek ve taşıtın ayıplı mal olduğu için alıcısından geri alındığını ve faturasının iptal edildiğini ilgili vergi dairesine bir yazı ile bildirecektir. Yazı ekine, trafikten çekme belgesinin ve varsa “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” kararının tasdikli bir örneğini ekleyecektir.

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi üzerine mükellefe, ilgili vergi dairesince, o taşıt için tahsil edilmiş olan taşıt alım ve ek taşıt alım vergilerinin iadesi yapılacaktır.

c)Ayıplı mal olduğu anlaşılan taşıtın yerine, mükellefe, aynı model, aynı marka ve tipte olup, vergi farkını gerektirmeyen yeni bir taşıtın verilmesi halinde satıcı firma, vergileri ödenen taşıtın ayıplı mal olduğu için geriye alındığını ve o taşıt için kesilen faturanın iptal edildiğini ve yerine aynı model, marka ve tipte yeni bir taşıtın verildiğini bildirmesi üzerine yeni taşıt için düzenlenerek onaylanan Taşıt Alım Vergisi Beyannamesine göre yeniden taşıt alım ve ek taşıt alım vergisi tahsil edilmeyecek, mükellefin ayıplı taşıttan dolayı alacaklı durumda bulunduğu taşıt alım ve ek taşıt alım vergisine karşılık mahsup işlemi yapılacaktır.

d)Ayıplı mal olduğu anlaşılan taşıtın yerine, mükellefe verilen yeni taşıttan model, marka ve tipten veya tarifelerdeki vergi miktarlarından dolayı her herhangi bir değişikliğin bulunması halinde, ayıplı mal olan ve satıcısına iade edilen taşıtın vergileri iade edilecek ancak, yeni alınacak taşıt için düzenlenerek onaylanan Taşıt Alım Vergisi Beyannamesine göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılacaktır. Önceki taşıtın vergilerine yönelik mahsup işlemi yapılmayacaktır.

Ayrıca, satıcıya iade edilen taşıt, ilgili sicilde alıcı adına kayıt ve tescil edilmiş olduğundan, bu taşıttan dolayı tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisinin iadesi yapılmayacak ve motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti de, yeni tescil edilen taşıttan dolayı 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 7 nci maddesindeki dönemler dikkate alınarak devam ettirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,8545
Euro 7,6998
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı