351 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre kesilen para cezalarının takip ve tahsili hk.
 
Başlık 351 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre kesilen para cezalarının takip ve tahsili hk.
Tarih 16/12/1996
Sayı B.07.0.GEL.0.36/3660-15403/59808
Kapsam  

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 16.12.1996

SAYI :
B.07.0.GEL.0.36/3660-15403/59808

KONU :
351 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa
göre kesilen para cezalarının takip ve
tahsili hk.

.........................................


İLGİ: 24.10.1995 gün ve B.l4.O.HKM.O.00.00.01/GB-18-1378 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa muhalefetten
hakkında 1.800.000 TL. para cezası verilen ...................... 26.9.1994 tarihinde yengesine yapılan tebligata itiraz etmediği ancak mezkur para cezasının tahsili için, bağlı bulunduğu Malmüdürlüğüne yazı yazılması sonucunda adres değiştirdiğinin anlaşıldığı, yeni adresinin de bilinmemesi nedeniyle para cezasının tahsil edilemediği ve sözkonusu para cezasının tahsili için yapılacak masrafların para cezasından fazla olacağının düşünüldüğü belirtilerek, tahsil için yapılacak harcamaların alınacak para cezasından daha fazla olması ihtimali ve adres tespit edilememesi nedeniyle borçlulardan tahsilat yapılamadığı durumlarda ne gibi işlem yapılacağı hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak çıkarılan 1991/8 Seri Nolu Uygulama Íç Genelgesinde, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre kesilen para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edileceği ve bu para cezalarının takip ve tahsilinin ne şekilde yapılacağı açıklanmış olup, anılan genelgede;

"Buna göre;

-Para cezalarına ilişkin tebliği müteakip 7 gün içinde itiraz edilmeyenler hakkında cezayı kesen kuruluşça, (bu cezalara 7 gün içinde itiraz edilmediğinin kesin olarak anlaşılmasından sonra) bu cezaların tahsili amacıyla ilgili malmüdürlüğüne veya vergi dairesine intikal ettirilmesi,

-Malmüdürlüğüne veya vergi dairesine intikal eden bu cezalar için ilgili malmüdürlüğü veya vergi dairesince 6183 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 37. maddesi uyarınca tebligat yapılarak mükellefe bir aylık ödeme süresi verilmesi,

-Para cezalarına 7 gün içinde itiraz edildiği anlaşılanlar hakkında cezayı kesen Kuruluşun, mahkeme tarafından verilecek kararı beklemesi,

-Mahkemenin itirazın reddine dair karar vermesi halinde ilgili kuruluşça, mahkeme kararı uyarınca para cezasının tahsil amacıyla malmüdürlüğüne veya vergi dairesine intikal ettirilmesi,

-Malmüdürlüğü veya vergi dairesine intikal eden sözkonusu para cezalar için ilgili malmüdürlüğü veya vergi dairesince 6183 sayılı Kanunun 37. Maddesi uyarınca tebligat yapılarak mükellefe bir aylık ödeme süresi verilmesi,

-Verilecek ödeme süresinin son gününün amme alacağının vadesi olarak kabulü, .
gerekmektedir." denilmiştir.

6183 sayılı Kanunun "Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin" başlıklı 106. maddesinde de; " Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacakdan fazla olduğu anlaşılan 500.000 liraya kadar (500.000 lira dahil) amme alacakları amme idarelerince terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Bakanlar Kurulu, bu miktarı on katına kadar artırmaya yetkilidir. " hükmüne yer Verilmiştir.

Görüldüğü üzere, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre kesilecek para cezalarının kuruluşunuzca ilgilisine tebliğ yapılarak, tahsili için ilgili Malmüdürlüğüne veya vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmekte, sözkonusu para cezalarının tahsil edilmek üzere anılan dairelere intikal ettirilmediği sürece 6183 sayılı Kanunun 106. maddesine göre kurumunuzca terkin yapılmasın imkan bulunmamaktadır.

Zira anılan madde, tahsil aşamasına gelmiş, ancak yapılan takip sonucunda tahsilinin imkansız olduğu anlaşılan alacakların terkinini kapsamakta olup, anılan madde uyarınca terkin yapma yetkisi de alacaklı tahsil dairelerine verilmiştir.

Bu nedenle 3516 sayılı Kanuna göre kesilen para cezalarının ilgilisine tebliğ edildikten sonra ilgili Malmüdürlüğüne ve vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmekte ve bu dairelerce de 1991/8 Seri nolu İç Genelgede belirtilen şekilde işlem yapılarak, bu işlemler sırasında da 6183 sayılı Kanunun 106. maddesi hükümlerinin gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Bakan a.

Müsteşar
 
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3248
Euro 8,8013
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı