Sayı No: 1995/1

Tarih 20/07/1995
Sayı B.07.0.GEL.0.56/5601-233-2/39993
Kapsam  
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
SAYI    : B.07.0.GEL.0.56/5601-233-2
KONU  :                                                            
20.07.1995 - 39993
 
 
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
İÇ GENELGESİ
Sıra No: 1995/1
 
 
................................ VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)
 
Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinin ikinci fıkrasında, "Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (...) da banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." denilmekte, son fıkrasında ise, ikraz işleriyle uğraşanlarla  ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanların bu Kanun'un uygulamasında banker sayılacağı, bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşmasının banker sayılmasını gerektirmeyeceği belirtilmektedir.
Öte yandan, aynı Kanun'un 31. maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahının 28. maddede yazılı paraların tutarı olduğu, kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarının vergiye matrah olduğu belirtilmekte, nispeti belirleyen 33. maddesinde ise, kambiyo muamelelerinde vergi nispetinin matrahın binde biri olacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Görüleceği üzere, kambiyo muameleleri hariç olmak üzere, banka muamelelerinde, verginin doğması için, bir muamelenin yapılması ve lehe para kalması şartları birlikte aranmaktadır. Buna karşılık kambiyo muamelelerinde bu şartlar aranmamış, verginin doğması için sadece kambiyo satışının yapılması yeterli görülmüştür.
Anılan hükümlere göre;
 
  • 1- T.C. Merkez Bankası'ndan veya altın borsasından alınan altın için ödenen dövizler altın alımına yönelik olup gerçek anlamda döviz satışı mahiyetinde olmadığından muamelenin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
 
  • 2- Döviz satışı muamelelerinde ise döviz satış tutarı üzerinden % 01 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, döviz satışı sırasında döviz satış kurunun vergi dahil olarak tespit edilmesi halinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin iç yüzde yöntemiyle ayrılıp ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
Ruhi ALEMDAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3248
Euro 8,8013
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı