Genel Tebliğ 11
Damga Vergisi Kanunu/Genel Tebliğler

Seri No: 11

Resmi Gazete Tarihi:1.4.1977

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 19. maddesine 1318 sayılı Kanunla eklenen son fıkra uyarınca, Maliye Bakanlığı lüzum görülen hallerde damga vergisini istihkaktan kesinti yapılması şeklinde ödetmeye yetkilidir.

Tanınan bu yetkiye istinaden l0.Haziran.l976 günlü, 2101118-99-22/ 30618 sayılı ve 10 Seri No. lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile, yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu sıfatıyla aylık muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirerek ödemek mecburiyetinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerini de bu muhtasar beyanname ile aynı vergi dairelerine ödemeleri, esası getirilmiş, 1.9.1976 tarihinden itibaren de bu uygulama başlamıştı.

ÜÇ AYDA BİR MUHTASAR BEYANNAME VERENLER :

Bu defa, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98. maddesinden faydalanmak suretiyle gelir (stopaj) vergisini üç ayda bir beyan edip ödeme yolunu tercih eden tüm gerçek veya tüzel kişilerin; üç aylık dönem içinde yaptıkları ödemeler sebebiyle düzenledikleri kağıtlara ait damga vergilerini de, üç ayda bir verdikleri muhtasar beyanname ile gelir vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine beyan ederek bu süre içinde ödemeleri aşağıdaki esaslara uyulmak suretiyle Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

1. Yukarıda bahis konusu edilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından üçer aylık dönemler itibariyle; maaş, ücret, harcırah ve sair adlarla hizmet karşılığı yapılan kati ve avans ödemeleri, müteahhitlere veya diğer şahıslara yapılan avans ödemeleri ve 488 sayılı Kanunun 8. maddesindeki resmi daire tarifine giren tüzel kişilerce aynı Kanuna bağlı (1) sayılı tablonun IV. bölümünün 1/h fıkrasına göre vergilendirilmesi gereken diğer nispi vergiye tabi kağıtlara ait damga vergileri, üçüncü ayı takibeden ertesi ayın, 20. günü akşamına kadar ödemeyle ilgili kağıdın düzenlendiği yerdeki gelir vergisini tahsile yetkili vergi dairesince "Muhtasar Beyanname" ile bildirilecek ve aynı sürede ödenecektir.

2. İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme uygulamasına 1.4.1977 tarihinden itibaren başlanacaktır, Bu nedenle Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılan söz konusu ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtların damga vergileri 20 Temmuz 1977 tarihi akşamına kadar verilecek muhtasar beyannamelere dahil edilmek suretiyle aynı sürede ödenecektir. Müteakip her üç aylık dönem aynı uygulamaya devam edilecektir. Bu tebliğe istinaden damga vergisini ilk defa ödeyecek olanların, 1.4.1977 tarihinden önce yaptıkları ödemelerle ilgili kağıtların damga vergilerini pul yapıştırmak suretiyle ödeyecekleri tabiidir.

3. Beyan edilecek Gelir ve Mali Denge Vergisi olmasa dahi, ödenmesi gereken Damga Vergisi için muhtasar beyanname verilecek ve Damga Vergisi ilgili sütunda bildirilecektir.

4. İstihkak ve ödemelerden kesilen gelir, mali denge ve damga vergileri için müştereken kullanılmak ve her üç verginin bir beyanname ile gelir vergisini tahsile yetkili vergi dairesine ödenmesini sağlamak üzere, yeni tip muhtasar beyanname bastırılmış ve teşkilata gönderilmiştir.

1.4.1977 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden kesilen damga vergilerinin, vergi dairesine yatırılmasında bu beyannameler kullanılacaktır. Beyannamelerin doldurulmasında "Yapılan ödemelerin gayri safi tutarı" sütununa her türlü kesinti, ve mahsuptan önceki miktarın, yani damga vergisine matrah teşkil edecek meblağın yazılmasına özellikle dikkat edilecektir

5. Aylık muhtasar beyanname verecek olan gerçek veya tüzel kişiler maaş, ücret vs. karşılığı olarak, bordro ile yaptıkları ödemelerden kestikleri damga vergisi ile birlikte, 1. fıkrada belirtilen diğer istihkak ödemelerinden kestikleri damga vergilerini de bu yeni tip muhtasar beyanname ile vergi dairesine yatıracaklardır. Ancak, bu ödemeler matrah ve vergileriyle birlikte beyannamenin başka bir sütununda ayrıca gösterilecektir.

6. Bu genel tebliğde açıklanmayan hususlar hakkında 10 Seri No. lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Gereğinin buna göre ifası önemle rica olunur.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı