Genel Tebliğ 6

Resmi Gazete Sayısı 25544
Resmi Gazete Tarihi 05/08/2004
Kapsam  
5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 59 uncu maddesinin (6) numaralı fıkrasıyla 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 18 inci maddesinde ibare değişikliği yapılmış, Geçici 4 üncü maddesinin iki ve üçüncü fıkraları ile de anılan Kanunun bazı maddelerine ilişkin ödeme süreleri uzatılmıştır.

I - KANUN HÜKÜMLERİ

Söz konusu Kanun değişikliği ile ilgili hükümler aşağıda yer almaktadır.
"6) 25/2/2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "her ay için ayrı ayrı %10 fazlası ile" ibaresi "her ay için ayrı ayrı %5 fazlası ile",
"GEÇİCİ MADDE 4- ...
25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ile (5) numaralı fıkrası ve 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19 uncu maddeleri hariç olmak üzere, anılan Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olanların, aynı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen oranda hesaplanacak fazlasıyla birlikte Eylül 2004 ayı sonuna kadar ödenmesi halinde, 4811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu takdirde, ödeme süresi uzatılan taksitler için anılan Kanunun 18 inci maddesinin son taksit için öngördüğü bir aylık ek süre hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce anılan Kanun hükümlerine göre taksit ödeme süresi sona ermiş olması nedeniyle cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, tahsil edildikleri tarihler ve yukarıdaki fıkra hükmü dikkate alınarak 4811 sayılı Kanuna göre hesaplanan taksitlere en eski vadeli olan taksitten başlamak üzere mahsup edilir ve fazla ödenen tutarlar 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre red ve iade edilir."

4811 sayılı Kanuna yönelik bu düzenlemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.

II _ UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A- GEÇ ÖDEME ZAMMI ORANINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yapılan ibare değişikliği ile anılan Kanun kapsamında yapılandırılan ancak, Kanunda belirtilen taksit süreleri içerisinde ödenmemesi nedeniyle taksit tutarlarıyla birlikte tahsili gereken geç ödeme zammı oranı, Kanunun yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere %10'dan %5'e düşürülmüştür.

Buna göre, anılan değişikliği içeren 5228 sayılı Kanun 31.07.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden söz konusu oran değişikliği de 01.08.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, 5228 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde ödeme süresi uzatılan Vergi Barışı Kanunu taksitlerine 31.07.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) %10, 01.08.2004 tarihinden itibaren %5 oranında geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

Ancak, 31.07.2004 tarihi resmi tatile rastladığından, 02.08.2004 tarihinde yapılan ödemelerde, Temmuz/2004 ayı için %10 oranında geç ödeme zammı aranılacak, Ağustos/2004 ayı için ayrıca geç ödeme zammı hesaplanmayacaktır.

Örnek:1- Anamur Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden (A), 4811 sayılı Kanunun 2/1-a maddesi kapsamında taksitlendirilen borçlarından, Nisan/2004 ayına ait taksit tutarı olan 5 milyar lirayı 16 Ağustos 2004 tarihinde ödemiştir. Bu ödeme ile birlikte adı geçen mükelleften Mayıs/2004 ila Ağustos/2004 ayları için 4 aylık geç ödeme zammının tahsili gerekmektedir.

Buna göre geç ödeme zammı;

01.05.2004-31.07.2004 tarihleri arasında her ay için ayrı ayrı %10 oranı,

01.08.2004-16.08.2004 tarihleri arasındaki geçen süre için ise %5 oranı

dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Bu durumda;

-01.05.2004-31.07.2004 tarihleri arasındaki süre için (5.000.000.000 x 3 x %10=) 1.500.000.000.-TL,

- 01.08.2004-16.08.2004 tarihleri arasındaki süre için (5.000.000.000 x 1 x %5=) 250.000.000.-TL,

olmak üzere toplam 1.750.000.000.-TL geç ödeme zammı hesaplanması gerekmektedir.

Örnekte Nisan/2004 ayında ödenmesi gereken taksit tutarına ilişkin açıklamalar yapılmış olup Haziran/2004 ayında ödenmesi gereken taksit tutarı için de aynı şekilde hesaplama yapılacağı tabiidir.

B- ÖDEME SÜRESİ UZATILAN TAKSİTLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR

4811 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların muhtelif ödeme süreleri bulunmaktadır. Kanunun her bir maddesi itibarıyla taksit ödeme süreleri 1 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

5228 sayılı Kanunla ödeme süresi uzatılan taksitler, ekli tabloda (Ek-1) gösterilmiştir.

5228 sayılı Kanunla yapılan düzenleme, 4811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere anılan Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunmuş olan mükelleflerin, ödeme planına bağlanan borçlarının taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik olup bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerden ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

5228 sayılı Kanunla, Vergi Barışı Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ile (5) numaralı fıkrası ve 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19 uncu maddeleri ile belirlenen ödeme süreleri uzatılmamıştır. Bu maddelerin uygulaması ile ilgili olarak, daha önce yayımlanmış olan Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği ve İç Genelgelerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

5228 sayılı Kanunla ödeme süresi uzatılan taksitlere ilişkin özellik arz eden hususlar 4811 sayılı Kanunun ilgili maddeleri itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

1- 4811 Sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü Maddeleri

4811 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kesinleşmiş kamu alacaklarına, 3 üncü maddesi ile de kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup 2 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının ( c ) bendi ile (5) numaralı fıkrası hariç olmak üzere anılan maddelere göre ödenmesi gereken taksit sayısı 9, son taksite ait ödeme süresi de Haziran/2004 ayı olarak belirlenmiştir.

5228 sayılı Kanun ile 4811 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 9 taksit olarak ödenmesi hükme bağlanan alacakların taksit ödeme süreleri Eylül/2004 ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, anılan maddelere göre 9 eşit taksitte ödenmek üzere ödeme planına bağlandığı halde taksit ödeme sürelerinde ödenmeyen alacakların, 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte Eylül/2004 ayı sonuna kadar ödenmesi halinde Kanun hükmünden yararlanılacaktır.

2- 4811 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi

4811 sayılı Kanunun "İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler" başlıklı 5 inci maddesi ile madde hükmüne göre hesaplanan tutarın ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere 12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

5228 sayılı Kanunla düzenlenen süre uzatımı, anılan madde çerçevesinde ödeme planına bağlanan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 12 aylık ödeme süresi sona eren taksitler ile 12 aylık ödeme süresi Ağustos/2004 ayı sonunda biten ödeme planlarını kapsamaktadır. Son taksit ödeme süresi Eylül/2004 ayına rastlayan hallerde ise 4811 sayılı Kanunun 18 inci madde hükmünün uygulanacağı tabiidir.

4811 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme planına bağlanan ve Eylül/2004 ayı itibarıyla, 12 aylık taksit ödeme süresi sona ermemiş taksitlerin ödeme süresinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta ve bu taksitlerin 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek:2- Emirdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden (B)'nin Ağustos/2000 dönemi hesapları gelir (stp) vergisi açısından incelenmiş ve bu döneme ilişkin olarak tarh edilen vergi ve kesilen cezaya ilişkin ihbarname 07.08.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Mükellef 4811 sayılı Kanunun 5 inci maddesinden yararlanmak üzere süresinde başvuruda bulunmuş ve anılan maddeye göre hesaplanan tutarlar; ilk taksit Eylül/2003 ayından başlamak üzere sırasıyla Kasım/2003, Ocak/2004, Mart/2004, Mayıs/2004, Ağustos/2004 aylarında ödenmek üzere ödeme planına bağlanmıştır.

5228 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mükellef ilk dört taksiti süresinde ödemiş diğer taksitleri ödememiştir.

Buna göre mükellefin;

- Mayıs/2004 taksitini;

01.06.2004-31.07.2004 tarihleri arasındaki süre için aylık %10,

01.08.2004-30.09.2004 tarihleri arasındaki süre için aylık %5,

- Ağustos/2004 taksitini;

01.09.2004-30.09.2004 tarihleri arasındaki süre için aylık %5

oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte Eylül/2004 ayı sonuna kadar ödemesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek:3- Örnek (2)'de belirtilen mükellefe vergi ve cezaya ilişkin ihbarnamenin 10.02.2004 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, 4811 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre hesaplanan tutarlar; ilk taksit Mart/2004 ayından başlamak üzere sırasıyla Mayıs/2004, Temmuz/2004, Eylül/2004, Kasım/2004, Şubat/2005 aylarında ödenmek üzere ödeme planına bağlanacaktır.

5228 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mükellef ilk iki taksiti süresinde ödemiş, diğer taksitler için henüz bir ödemede bulunmamıştır.

5228 sayılı Kanun bu mükellefin örnekte verilen ödeme planında belirlenen taksit ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapmamaktadır.

Buna göre, mükellefin 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca;

- Temmuz/2004 ayına ait üçüncü taksiti de dahil olmak üzere 4 üncü ve 5 inci taksitlerini, son taksit ödeme süresi (Şubat/2005 ayı) sonuna kadar,

- Şubat/2005 ayında ödemesi gereken son taksitini ise Mart/2005 ayı sonuna kadar,

her ay ve kesri için ayrı ayrı %5 oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödeme imkanı bulunmaktadır.

3- 4811 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi

a- Pişmanlıkla Beyan

4811 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Şubat/2003 ayı sonuna kadar (Kanunun 21 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 21 Nisan 2003 günü mesai bitimine kadar) Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammının ve kesilen usulsüzlük cezasının ayrı ayrı %10'unun; 6 eşit taksitte Şubat (Kanunun 21 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 21 Nisan 2003 günü mesai bitimine kadar), Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 2003 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezasının kalan %90'ının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmektedir.

5228 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla madde hükmüne göre ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süresi sona ermiştir.

Bu durumda 4811 sayılı Kanunun 6/1-a maddesine göre pişmanlık hükümlerine göre beyan edilip ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan taksitlerin tamamının Eylül/2004 ayı sonuna kadar Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi halinde madde hükmünden yararlanılacaktır.

5228 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla madde hükmüne göre ödenmesi gereken taksitlerin ödenmemiş olması nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkını kaybeden mükellefler ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş sayılarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan işlemler iptal edilecek, ödenmemiş taksitlerin Eylül/2004 ayı sonuna kadar ödenmesi şartıyla 4811 sayılı Kanuna göre işlem tesis edilecektir.

Diğer taraftan, 4811 sayılı Kanunun 6/1-a maddesine göre beyan edilip 5228 sayılı Kanun hükümlerine göre de tamamen ödenmeyen taksitler için mükellefler ödedikleri tutar kadar Kanun hükümlerinden yararlanacaktır. Ancak, Kanunun 18 inci maddesine göre yapılacak hesaplamalar sonucunda ödenmediği tespit edilen tutar pişmanlıkla beyan edilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği tutar olarak kabul edilecek ve 213 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek:4- Şereflikoçhisar Vergi Dairesi mükelleflerinden olup işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellef (D), 25 Mart 2002 tarihine kadar vermesi gereken Şubat/2002 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesini 4811 sayılı Kanun hükümlerine göre pişmanlıkla 14 Mart 2003 tarihinde vermiştir. Şubat 2002 dönemine ait ödenmesi gereken katma değer vergisi tutarı 500.000.000.-TL dır.

Mükellefin 4811 sayılı Kanuna göre, vergi aslı olan 500.000.000.-TL, Pişmanlık Zammının %10'u olan 42.000.000.-TL; Usulsüzlük Cezasının %10'u olan 990.000.-TL olmak üzere toplam 542.990.000.-TL ödemede bulunması gerekmektedir.

Mükellef ilk iki taksitini süresinde, üç ve dördüncü taksitlerini de 5228 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeden faydalanarak geç ödeme zammıyla birlikte ödemiştir. Buna göre, 4811 sayılı Kanuna göre ödenen dört taksit tutarı toplamı 361.994.000.-TL olup mükellef ödediği tutar kadar Kanun hükmünden yararlanacaktır. Mükelleften tahsil edilen geç ödeme zammının ise herhangi bir kamu alacağına mahsubu söz konusu olmayıp bütçe geliri olarak kaydedileceği tabiidir.

Bu durumda, yapılan ödemeden ;

Vergi aslına isabet eden tutar,
Vergi aslı X Yapılan ödeme tutarı
=
500.000.000 X 361.994.000
=
333.333.947.-TL
Ödenmesi gereken toplam tutar 542.990.000

Pişmanlık zammına isabet eden tutar,
Pişmanlık zammı X Yapılan ödeme tutarı
=
42.000.000 X 361.994.000
=
28.000.052.-TL
Ödenmesi gereken toplam tutar 542.990.000


Usulsüzlük cezasına isabet eden tutar,
Usulsüzlük cezası X Yapılan ödeme tutarı
=
990.000 X 361.994.000
=
660.001.-TL
Ödenmesi gereken toplam tutar 542.990.000

Olarak bulunacaktır.


4811 sayılı Kanuna göre mükellefin usulsüzlük cezasına karşılık yaptığı 660.001.-TL ödemenin toplam 9.900.000.-TL usulsüzlük cezasından terkin edilecek kısmına ilişkin tutar ise aşağıdaki formülle bulunacaktır.

Usulsüzlük Cezasından terkin edilecek tutar,
Toplam usulsüzlük cezası X Ödenen tutar
=
9.900.000 X 660.001
=
6.600.010.-TL'dır.
Ödenmesi gereken toplam tutar 990.000

Mükellefin ödediği bu tutarlar için pişmanlık hükümleri geçerli sayılacak, ödenmemiş tutarlar için 213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kanuni süreden sonra kendiliğinden verilen beyannameler ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler tesis edilecektir.

Bu durumda, vergi aslından kalan (500.000.000-333.333.947=) 166.666.053.-TL esas alınarak 213 sayılı Kanuna göre gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası hesaplanacaktır. Hesaplanan vergi ziyaı cezasının, kesilecek usulsüzlük cezası ile mukayese edileceği tabiidir.

4811 sayılı Kanuna göre usulsüzlük cezasından terkin edilecek tutar (6.600.010.-TL) ise hesaplanan vergi ziyaı cezasından veya kesilecek usulsüzlük cezasından düşülerek tahsili gereken ceza tutarı bulunacaktır.

Örnekte yapılan hesaplamalarda, 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan 50.000 lira ve katlarının küsuratının hesaplarda gösterilmeyeceğine ilişkin hüküm dikkate alınmamıştır.

b- Kendiliğinden Verilen Beyannameler

4811 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Şubat/2003 ayı sonuna kadar (Kanunun 21 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 21 Nisan 2003 günü mesai bitimine kadar) Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizinin ve kesilecek vergi cezalarının ayrı ayrı %20'sinin; 6 eşit taksitte Şubat (Kanunun 21 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 21 Nisan 2003 günü mesai bitimine kadar), Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 2003 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve dava açılmaması şartıyla gecikme faizi ile vergi cezalarının kalan %80'inin tahsilinden vazgeçileceği belirtilmektedir.

5228 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla madde hükmüne göre ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süresi sona ermiştir.

Bu durumda 4811 sayılı Kanunun 6/1-b maddesine göre kendiliğinden verilen beyannameler ile ilgili olarak ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan taksitlerin tamamının Eylül/2004 ayı sonuna kadar Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi halinde madde hükmünden yararlanılacaktır.

4811 sayılı Kanunun 6/1-b maddesine göre beyan edilen tutarların tamamının ödenmemiş olması halinde mükelleflerin ödedikleri tutar kadar Kanun hükümlerinden yararlanacakları tabiidir.

4- 4811 Sayılı Kanunun 15 inci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrası

4811 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden, vadesi 31.08.2002 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş bulunanların tamamı ile bu tutara gecikme zammı yerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay için belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, altı eşit taksitte Şubat (Kanunun 21 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 21 Nisan 2003 günü mesai bitimine kadar), Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 2003 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla ecrimisillere uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır.

5228 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla madde hükmüne göre ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süresi sona ermiştir.

Bu durumda 4811 sayılı Kanunun 15/1 maddesine göre ecrimisil alacaklarına ilişkin olarak ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan taksitlerin tamamının Eylül/2004 ayı sonuna kadar Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi halinde madde hükmünden yararlanılacaktır.

III- DİĞER HUSUSLAR

1- 5228 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile ikinci fıkra kapsamına giren ve 4811 sayılı Kanun hükümlerine göre taksit ödeme süresi sona ermiş olması nedeniyle cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarların, tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak anılan Kanun hükümlerine göre hesaplanan taksitlere en eski vadeli olan taksitten başlamak üzere mahsup edileceği ve fazla ödenen tutarların 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre red ve iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile 4811 sayılı Kanuna göre taksitlendirilen ancak, anılan Kanunun öngördüğü sürede ödenmemesi sebebiyle cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarların, 5228 sayılı Kanunla yapılan düzenleme çerçevesinde 4811 sayılı Kanundan yararlandırılmak üzere mahsubuna imkan sağlanmıştır.

Bu hükme göre yapılacak mahsup işlemlerinde, en eski vadeli taksitten başlanılacak ve tahsil edilen tutarların tahsilat tarihleri de dikkate alınarak 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmüne göre geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu, mükelleflerin taleplerine bağlı olarak uygulanan bir Kanun olduğundan, 4811 sayılı Kanunda öngörülen taksit ödeme sürelerinde (18 inci madde ile düzenlenen süreler dahil) ödeme yapmamış olmaları nedeniyle Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan ve 5228 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak istemeyen mükelleflerden, cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarların mahsubunun, 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi de dikkate alınarak yapılacağı tabiidir.

Ancak, 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre yapılan ödeme veya tahsilatlar Kanun kapsamında ödeme kabul edildiğinden, bu ödeme veya tahsilatlar için herhangi bir düzeltme yapılmayacak, tahsil edilen bu tutarlar, 1 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği ile bu tebliğde açıklandığı şekilde mahsup edilecektir.

2- 4811 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin tamamını süresinde ödemeyen ve 5228 sayılı Kanunla getirilen ödeme süresi içerisinde de ödeme yapmayan mükellefler Kanundan yararlanma haklarını kaybedecektir.

Mükelleflerin 4811 sayılı Kanundan ödedikleri tutar kadar yararlanma imkanı bulunduğundan, 5228 sayılı Kanun ile verilen ödeme süresi içinde de taksitlerine karşılık kısmen ödeme yapmaları mümkündür.

3- 5228 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce 4811 sayılı Kanuna göre belirlenen taksitlerden herhangi birini süresinde ödemediği halde izleyen taksitlere karşılık ödemede bulunan mükelleflerden tahsil edilen tutarlar, vadesi önce gelen taksitten başlamak ve Kanunun 18 inci maddesine göre geç ödeme zammı hesaplanmak suretiyle mahsup edilecektir. Ancak, son taksite karşılık taksit ödeme süresini izleyen ayda geç ödeme zammı ile birlikte yapılan ödemeler düzeltilmeyecek, bu taksit içerisinde yer alan kamu alacaklarına mahsup edilecektir. Belirtilen şekilde yapılan mahsuplar sonucunda kalan taksit tutarlarının 5228 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme çerçevesinde ödenme imkanı bulunduğu tabiidir.

4- 4811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (7) numaralı fıkrasında "Bu madde ile 2 nci madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, yararlandıkları vergi türlerinden, taksit ödeme süresince tahakkuk edenleri zor durum olmaksızın vadesinde ödemedikleri takdirde belirtilen madde hükümlerinden yararlanamazlar." hükmüne yer verilmiştir.

1 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinin II/D bölümünde bu hükme ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve Kanundaki "zor durum hali" ifadesinin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen "çok zor durum" halini ifade ettiği açıklanmıştır.

4811 sayılı Kanunun bu hükmü, 5228 sayılı Kanun ile getirilen ödeme süresi içinde de geçerli olup mükelleflerin Kanundan yararlandıkları vergi türlerinden bu süre içinde tahakkuk edenleri de (zor durum hali hariç) vadelerinde ödemeleri gerekecektir.

4811 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddesinden yararlanan mükelleflerin yararlandıkları vergi türlerinden daha sonra tahakkuk edenleri zor durum nedeniyle ödeyememeleri halinde, zor durum hallerinin tespiti ile ilgili müracaatlarını 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gerektiği tabiidir.

5- 6183 sayılı Kanunun 4179 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, 6.6.2003 tarih ve 25130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4811 sayılı Kanun hükümlerine göre taksitlerini vadesinden önce ödeyen mükelleflere tanınan erken ödeme indirimi, kanuni süreden önce erken ödenen taksitlere uygulandığından, 5228 sayılı Kanunla getirilen ödeme süresi içinde geç ödeme zammı ile birlikte yapılan ödemelere uygulanmayacaktır.

Tebliğ olunur


(1) 31.07.2004 gün ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3248
Euro 8,8013
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı