Sirküler 1 Üretici veya İthalatçı Firmaların, Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazlarının Onayı.

Tarih 04/06/2004
Sayı OKC-1/2004-1
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/1
 
Konusu : Üretici veya İthalatçı Firmaların, Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazlarının Onayı.
Tarihi : 04/6/2004
Sayısı : OKC-1/2004-1
   
İlgili olduğu maddeler : 3100 Sayılı Kanun Madde 10
 
 
1-Giriş
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 ve 59 Seri No.lu Genel Tebliğlere göre üretici veya ithalatçı firmaların akaryakıt pompalarına bağlayacakları ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak Bakanlığımızdan alınması gereken onaya ilişkin işlemler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2- Üretici veya İthalatçı Firmaların Onay Müracaatı
Ödeme kaydedici cihaz üreten veya ithal eden kuruluşlar, 3100 sayılı Kanunla ilgili 1 Seri No.lu Genel Tebliğin VIII/A bölümünde maddeler halinde sayılan bilgi, belge ve iki cihaz örneğiyle birlikte Bakanlığımıza müracaat ederek onay talebinde bulunacaklardır.
3- Onay Talebinin İncelenmesi
Üretici ve ithalatçı kuruluşlardan ilk defa ödeme kaydedici cihaz onay talebinde bulunacaklar, biri idari diğeri de teknik olmak üzere iki ayrı incelemeye tabi tutulmaktadır.
İdari incelemeler, Bakanlığımız merkezi inceleme elemanları tarafından gerçekleştirilmekte ve inceleme, firmaların kuruluş amacı, sermayeleri, kurucuları, ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile servis teşkilatı, yedek parça durumu vb. konuları kapsamaktadır.
Teknik incelemeler ise 3100 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen komisyonun teknik üyelerince gerçekleştirilmektedir.
Cihazlar ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) testlerine de tabi tutulmakta, gerektiğinde uluslararası standartlar şart koşulabilmektedir.
Daha önce Bakanlığımızdan ödeme kaydedici cihaz onayı almış olan, dolayısıyla idari inceleme geçirmiş bulunan ödeme kaydedici cihaz firmaları ise yukarıda sözü edilen incelemelerden sadece teknik incelemeye tabi tutulmaktadır.
4- Ortak Çalışma Yapılması
59 Seri No.lu Genel Tebliğde de belirtildiği üzere, akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına dair görev ve sorumluluk, Bakanlığımızdan onay alan ödeme kaydedici cihaz üretici veya ithalatçısı firmalara ait bulunmaktadır.
Şu kadar ki akaryakıt istasyonlarının yapıları gereği, ödeme kaydedici cihaz firmalarının; pompa üretici veya ithalatçıları, otomasyoncular, akaryakıt dağıtım şirketleri vb. kurumlarla ortak çalışmalar yapabilecekleri de tabiidir.
5- Süre
Bilindiği gibi akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması mecburiyeti kademeli olarak 1/8/2004 tarihinden itibaren başlamaktadır.
İnceleme, test ve onay işlemlerinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak, ödeme kaydedici cihaz üretici veya ithalatçısı kuruluşların, yukarıda zikredilen tarihi de dikkate almak suretiyle gerekli belgeler ve cihaz örnekleriyle birlikte Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Duyurulur.
 
 
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı