2003/1

Tarih 31/07/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.52/5200-40/18-32997
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI :B.07.0.GEL.0.52/5200-40/18-32997
KONU :

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 2003/1

............................ VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendinde, "(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların beş yıl içinde 87.03 tarife pozisyonunda yer alan mala dönüştürülmesi halinde daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır." hükmü yer almaktadır.
4760 sayılı Kanunun 19. maddesinin (b) bendinde ise bu hükmün 1.8.2003 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15/2-b maddesi, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 87.03 tarife pozisyonu dışında bir araç olarak ilk iktisabı yapılan aracın, ilk iktisaptan itibaren beş yıl içinde sadece 87.03 tarife pozisyonunda yer alan bir araca dönüştürülmesi halinde uygulanacaktır. Örnek olarak, 87.04 tarife pozisyonundaki kapalı kasa kamyonet olarak ilk iktisabı yapılan bir aracın, 87.03 tarife pozisyonu kapsamındaki binek otomobiline dönüştürülmesi halinde bu hükme göre işlem yapılacaktır. Ancak, kapalı kasa kamyonetin 87.02 tarife pozisyonunda yer alan minibüse dönüştürülmesi Kanunun 15/2-b maddesi hükmü kapsamına girmediğinden, bu dönüşümle ilgili olarak ÖTV yönünden herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Kapalı kasa kamyonetin ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobiline dönüştürülmesi halinde ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15/2-b maddesinin uygulanmayacağı tabiidir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15. maddesinin 3. fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, sözü edilen hükmün uygulanmasında aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.
1. İlk iktisabından itibaren beş yıl içinde Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 87.03 tarife pozisyonunda yer alan araca dönüştürülen araç için, bu değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olan kişi veya kuruluşlar tarafından, kayıt ve tescil işleminden önce bu işlemin yapılacağı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile yetkili vergi dairesine (2A) numaralı özel tüketim vergisi beyannamesi (Örnek no:1959-b) verilecektir.
2. Beyannamenin ÖTV matrahı ile ilgili 15. satırına, aracın ilk iktisabında verilmiş olan (2A) numaralı beyannamenin 15. satırındaki tutar yazılacaktır. Vergi oranı ile ilgili 16. satıra ise, değişiklikle ilgili ek beyannamenin verildiği tarihte 87.03 tarife pozisyonundaki araçlar için geçerli olan ÖTV oranı yazılacaktır. Bu şekilde hesaplanarak beyannamenin 17. satırına yazılan ÖTV tutarından, aracın ilk iktisabında vergi dairesine ödenen ve ek beyannamenin 18. satırına yazılan ÖTV tutarı mahsup edilecek ve ödenmesi gereken ÖTV tutarı beyannamenin 19. satırına yazılacaktır.
3. Yukarıda açıklandığı şekilde düzenlenerek, değişikliğe ilişkin kayıt ve tescil işleminden önce verilen beyanname üzerine vergi dairesi tarafından beyannamedeki matrah ve indirilecek vergiye ilişkin tutarlar, aracın ilk iktisabında verilen (2A) numaralı beyannameye göre kontrol edilecektir. İlk iktisaptaki beyannamenin farklı bir vergi dairesine verilmiş olması halinde, söz konusu bilgilerin ilgili vergi dairesinden teyidi alınacaktır. Vergi dairesi tarafından bu kontrol veya teyit işlemleri yapıldıktan sonra, beyannameye göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilen ÖTV için vergi dairesi alındısının yanı sıra "ÖTV Ödeme Belgesi" de düzenlenerek adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olana verilecektir.
4. Tarife pozisyonu 87.03 kapsamındaki araca dönüştürülen aracın kayıt ve tescilini yapacak olan Trafik veya Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kayıt ve tescil görevlileri, bu işlemden önce yukarıda belirtildiği şekilde ÖTV beyan edilip ödendiğine dair vergi dairesince düzenlenen "ÖTV Ödeme Belgesi"nin aslını alacak ve Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklayacaklardır.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

Bakan a.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,826
Euro 7,5907
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı