Geçici Madde 1
Madde No Geçici Madde 1
Kapsam  
A) (5035 Sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) 1. 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarda eğitim katkı payı 31.12.2010 tarihine kadar, Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte ödenir. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından tahsil edilen eğitim katkı payları ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir.
Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
2. a) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca tahsil edilen damga vergisinin,
b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri, (16) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile "Finansal faaliyet harçları" başlıklı XI inci bölümünün (10) numaralı fıkrası hükümlerine göre tahsil edilen harçların,
c) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 ıncı maddesine göre tahsil edilen şans oyunları vergisinin,
% 25'i, 31.12.2010 tarihine kadar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı payı olarak ayrılır.
Bu hükme göre ayrılan paylar, tahsil edildiği ayı izleyen ayın son günü akşamına kadar Milli Eğitim Bakanlığına ödenir.(1)
B) (4760 Sayılı Kanunun 18/9 maddesiyle kaldırılan fıkra; Geçerlilik:01.08.2002; Yürürlük:12.06.2002)(2)
C)(4702 sayılı Kanunun 24. maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük 10.7.2001) Bu maddenin (A) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamı yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, (4702 sayılı Kanunun 25. maddesiyle değişen ibare, Yürürlük 10.7.2001) sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve ortaöğretim(4) giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, (B) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sayılı Kanunun 39'uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınarak Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçelerine bakanlıklarca belirlenecek veya yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.(3)
D) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan, reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı (4702 sayılı Kanunun 25. maddesiyle değişen ibare, Yürürlük 10.7.2001) sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve ortaöğretim(4) hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir.
E) 22.9.1994 tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye işlemleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. Toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktar (4702 sayılı Kanunun 25. maddesiyle değişen ibare, Yürürlük 10.7.2001)sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve ortaöğretim(4) hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir.
F) (4702 sayılı Kanunun 25. maddesiyle değişen ibare, Yürürlük 10.7.2001) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve ortaöğretim(4) giderlerini karşılamak amacıyla yapılan hertürlü bağış ve yardımlar, Milli Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır ve özel tasarruf mevduatı gibi nemalandırılır.
Hesapta toplanan tutarlar Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydolunmak üzere aynı Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır.
Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her altı ayda bir Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir.
G) (C), (D), (E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler, (4702 sayılı Kanunun 25. maddesiyle değişen ibare, Yürürlük 10.7.2001)sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve ortaöğretim(4) ile ilgili cari, yatırım ve transfer giderlerinde kullanılır. Yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olanlar yıllık programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir.
Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlığınca, harcamalara ilişkin usûl ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir.

(1) (Değişmeden önceki şekli)A) (4702 sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle değişen paragraf, Yürürlük: 10.7.2001) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ortaöğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 31.12.2010 tarihine kadar aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir. (*)
1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden 500.000 lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise 1.000.000 lira,
2. 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde 10.000.000 lira,
3. (4783 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük;10.01.2003)a) Süper Toto, Skor-Toto, Gol 7 ve benzeri
oyunlarda her bir kolon için 10 000 lira,
b) Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 20 000 lira,
c) At yarışlarında oynanan her bir bilet bedelinin yüzde 5’i oranında hesaplanacak tutar (Bu suretle hesaplanan tutar 40 000
liradan az olamaz.).(**)
4. Silah, taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için 20.000.000 lira, kara avcılığı ruhsat tezkereleri için 10.000.000 lira,
5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 500.000 lira, dönüşlü biletler için 1.000.000 lira,
6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin dörtte biri kadar ayrıca hesaplanacak tutar,
7. Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 2.000.000 lira,
8. 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar,
9. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin 1 numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı 5.000.000 lira,
(4605 sayılı Kanunun 8. Maddesiyle eklenen paragraf; Yürürlük 30.11.2000) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar, katma bütçeli kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ile özel mülkiyete konu olup kişiler tarafından genel ve katma bütçeli kuruluşlara bağışlanan taşınmaz mallar hakkında bu kuruluşlar ile bağışta bulunan kişiler yönünden bu bent hükmü uygulanmaz.
10. Bu fıkranın 3, 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı payları katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.
11. 1 numaralı bentte belirtilen eğitim, katkı payı mükellef veya sorumlular tarafından beyanname verme süresi içinde, 2 numaralı bentte belirtilen katkı payı taşıt alım vergisi mükellefleri tarafından bu vergiyle birlikte; 3 numaralı bentte belirtilen katkı payı kolon ve bilet bedeliyle birlikte, 4 numaralı bentte belirtilen katkı payı vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden önce, 5 numaralı bentte belirtilen katkı payı bilet bedeliyle birlikte, 6 numaralı bentte belirtilen katkı payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte, 7 numaralı bentte belirtilen nispî pay (4605 sayılı Kanunun 8. Maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 30.11.2000) “cep telefonu işletmeleri”ne(***) yılda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayda, diğerleri her yılın Ocak ayında), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte, 8 numaralı bentte belirtilen katkı payı Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte, 9 numaralı bentte belirtilen pay taraflarca işlemden önce ödenir.
12. Belediyeler, müşterek bahis ve talih oyunlarında bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, (4605 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 30.11.2000) “cep telefonu işletmeleri”(****), Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava taşımacılığı yapanlar tarafından bu fıkraya göre bir ay içinde tahsil edilen, eğitim katkı payları, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir.
13. Bakanlar Kurulu, bu fıkranın 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan tutarları ayrı ayrı(4605 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 30.11.2000) “on katına kadar” (*****) artırmaya yetkilidir. Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. (4697 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 3.7.2001) Bu fıkranın (1), (2), (5), (7) ve (9) numaralı bentleri yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların temsilcilikleri hakkında uygulanmaz.
(*) (Değişmeden önceki ibare) A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, (4605 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişen ibare; Yürürlük 1.1.2001) “1.9.1997-31.12.2002”(x) tarihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir.
(x) (Değişmeden önceki ibare) 1.9.1997- 31.12.2000
(**) (4783 sayılı Kanunun 12 maddesiyle değişmeden önceki bent) Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için 10.000 lira, at yarışlarında oynanan her bir bilet için 20.000 lira,
(***) (Değişmeden önceki ibare) Türk Telekom A.Ş.
(****)(Değişmeden önceki ibare) Türk Telekom A.Ş.
(*****) (Değişmeden önceki ibare) Beş kat kadar
(2)(4760Sayılı Kanunula kaldırılmadan önceki şekli)B)(4702 sayılı Kanunun 24. maddesiyle değişen paragraf, Yürürlük 10.7.2001) 31.12.2010 tarihine kadar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır.(*)
Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin oranı % 10'dur. Bakanlar Kurulu, verginin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin (tabii köpüren şarap ile vermut ve kına kına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç) katma değer vergisi hesabına esas alınan perakende satış fiyatı, sair şaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç) imalatçılarla ithalatçılarda oluşan katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanır. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmasında 5.000 liraya kadar olan kesirler 5.000 lira ve katları olarak uygulanır. Bu vergi, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmez.
(*)B) (Değişmeden önceki şekli)(4605 sayılı Kanunun 8. maddesi ile uzatılan süre; Yürürlük 30.11.2000) “1.9.1997-31.12.2002” (x) tarihleri arasında 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır.
(x)(Değişmeden önceki süre) 1.9.1997-31.12.2000
(3)C)(4702 Sayılı Kanunula değişmeden önceki şekli) Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
(4) (4702 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare) sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3248
Euro 8,8013
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı