Tebliğ
TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

            28 Şubat 2009 tarihli ve 27155/1.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32 nci maddesi ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 106 ncı maddesinin değiştirilmesi üzerine, 14/2/2009 tarihli ve 27141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin “8. Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar” başlıklı bölümüne aşağıdaki (1) numaralı fıkra eklenerek sonraki fıkra numaraları teselsül ettirilmiştir.

             “(1) 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacakları ile diğer amme alacaklarından, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek miktarlar Tablo IV’de gösterilmiştir.”

             Ayrıca, söz konusu Tebliğ ekinin “Tablo IV-Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılacak Alacaklar” bölümünde yer alan “1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar” ifadesi limitiyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince;
TL
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
10
1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
20
 
             Bu Tebliğ, 28/2/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı