346 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL YAZI
 
346 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL YAZI
Tarih 14/03/2005
Sayı B.07.0.GEL.0.71/7103-275 /12360
Kapsam  
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.71/7103-275 /12360


...............................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
 
Bilindiği üzere, bazı beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğuna ilişkin 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 03.03.2005 tarih ve 25744 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğe istinaden vergi dairelerince yapılacak iş ve işlemler 2005/1 Seri Numaralı Uygulama İç Genelgesinde açıklanmıştır.
 
Konuya ilişkin olarak, Bakanlığımıza yapılan başvurular dikkate alınarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
 
1- 346 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu, Tebliğin yayım tarihini izleyen günden itibaren verilen beyannameler için uygulanacaktır.
 
Buna göre, zorunluluk kapsamındaki beyannamelerini elektronik ortamda vermeleri gerektiği halde, 04.03.2005 tarihinden itibaren kağıt ortamında veren mükellefler hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer 355. maddesi gereğince mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 
2- Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu kapsamında bulunulan beyannamelerini 04.03.2005 tarihinden itibaren bağlı oldukları vergi dairesine elden veya posta ile taahhütlü ya da acele posta servisi (APS) kanalıyla gönderen mükelleflerin, beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunluluğundan geç haberdar olduklarını ve bu beyannamelerini beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda vermek istediklerini bu nedenle, kağıt ortamında vermiş oldukları beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin terkin edilmesini talep eden bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde, daha önce vermiş oldukları beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler terkin edilecektir. Tahakkuktan terkin işlemi yapılan beyannameler mükellefin dosyasında saklanacaktır.
 
Ayrıca, elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerini kağıt ortamında veren mükelleflere telefonla ulaşılarak kağıt ortamında vermiş oldukları beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda oldukları hatırlatılarak, yukarıda belirtildiği şekilde hareket edebilecekleri ve bu şekilde hareket etmeleri halinde haklarında Vergi Usul Kanunun Mükerrer 355. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanmayacağı hususunda bilgi verilecektir.
 
Yukarıda belirtildiği şekilde müracaat eden ancak, beyannamesini kanuni süresinde elektronik ortamda göndermeyen mükelleflerin dosyasında saklanan beyannameleri, beyanname verme dönemini takip eden 3 gün içerisinde tekrar tahakkuk ettirilecek ve tahakkuk fişine beyannamenin daha önce vergi dairesine kağıt ortamında verildiği tarih kabul tarihi olarak yazılacaktır. Aynı zamanda mükellef adına elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna uymadığı için Vergi Usul Kanunun Mükerrer 355. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
3- 16.02.1998 tarih B.07.0.GEL.0.32/3205-9/5090 sayılı genel yazımızda, 3568 sayılı Kanuna göre Serbest Muhasebecilik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı alan, ancak bağımlı olarak çalışanların, bağımlı çalıştıkları ve muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu oldukları mükelleflerin beyannamelerini imzalayacakları belirtilmiştir.
 
15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde de muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükelleflerin kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilmeleri için çalıştırdıkları meslek mensubunun kimlik bilgilerini, ruhsat numarasını ve bağlı olduğu meslek odasının adının yer aldığı bir dilekçe ile birlikte “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”ni vergi dairesine verecekleri hususu açıklanmıştır.
 
Buna göre;
 
Muhasebeye ilişkin işlemleri işletmede bağımlı olarak çalışan ve muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olan 3568 sayılı Kanununa göre serbest muhasebecilik veya serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı almış meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler, “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi” ile meslek mensubunun kimlik bilgileri, ruhsat numarası ve bağlı olduğu meslek odasının adının yer aldığı dilekçeye meslek mensubunun bağlı olduğu meslek odasından alacağı “Oda Kayıt Belgesi”ni eklemek suretiyle bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
  Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,0875
Euro 9,6732
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı